صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

weren te Mechelen plukte 1. In 1496 wonnen de Barbaristen, volgens LA SERNA 2, den prys te Gent, waerschynlyk by de volgende gelegenheid:

« Men hield aldaer in bloeimaend een schietspel, en by de uitnoodigingskaerten werden er ook pryzen beloofd voor zoodanige gezelschappen van rederykeren, die met de schutters van buiten zouden komen en de schoonste en genoegelykste battementen spelen, in duitsche tale ronde rijme, sonder eenighe vylonie of dorperheit 3. » In dat zelfde jaer speelde eene Kortryksche kamer op het groot landjuweel te Antwerpen, vertoonde er dat Woordt, en ontving voor prys eenen zilveren schael met eenen roozenhoed. Onzeker is het welke kamer dit moge geweest zyn, evenzeer als welke zich in 1499 op het refereinfeest te Audenaerde hebbe bevonden. Ook vindt men niet aengeteekend door welke Kortryksche kamer een landjuweel werd opgehangen in 1452, waerop Ninove (Al groeiende bloeiende) verscheen, en in 1460, waerop deze laetste kamer, die eene witte waterroos ten blazoene had. eenige pryzen behaelden.

Ten jare 1539 verschenen de Barbaristen op het landjuweel te Gent, en wonnen daer een' vergulden zilveren kop, wegende een mark. De vraeg der uitschryvende kamer (der Fonteinisten) was: Welck den mensche stervende meesten troost is? De Barbaristen antwoordden: Gods ontfermherticheyt int onderdanich maken des vleeschs onder den Gheest. De personaedjes waren vier in getal : Menigherande ingien, Dwoort der waerheyt, Clerckelic wten en Geestelike verlichtinge. Onder het spreken dezer personaedjes, werden er verscheidene stomme, figuren

1 GOETHALS-VERCRUYSSE, Jaerboek van Kortryk, deel II, bl. 163. 2 Mémoire sur la bibliothèque de Bourgogne, pag. 172.

3 Kors, Schets eener geschiedenis der Rederijkers, bl. 235, naer die excellente cronyke van Vlaenderen, fol. 288.

De

geheeten, vertoond, te weten: De verloren sone, samaritaen, Christus aen het kruis tusschen twee moordenaers, God de Vader, Waerheyt, Justicie, Barmherticheyt, Pays, het lam Gods boven op eene fonteyne bloedende ut de borst, de heilige Gheest neerdalende, alle voorzien van eene rolle, waer op eene of andere spreuk, uit het oud of nieuw testament getrokken, geschreven stond.

Omtrent dien zelfden tyd kreeg onze kamer te Veurne den tweeden prys, zynde drie zilveren schalen.

De Barbaristen bestonden ncg in het begin der tegenwoordige eeuw, althans vierden zy toen nog herhaelde malen, in het hotel het Schaek- of Damberd, hunne verjaerfeesten, op welke zy zoo veel mogelyk trachtten hunner kenspreuk zich waerdig te maken.

KAMER VAN SINT ANTHONIUS.

(Anthonisten, meer bekend onder den naem van Fonteinisten.)

Deze kamer, dragende voor kenspreuk Tyd-verlies, wordt voor eene der oudste van Vlaenderen gehouden. Zy kreeg echter haren institutiebrief eerst in het jaer 1510.

De Fonteinisten wonnen den prys in 1540 te Audenaerde, in 1553 te Hondschoten.

Ten jare 1770 schreven zy eenen tooneelstryd op stads schouwburg uit, zynde daertoe het treurspel Alzire, naer Voltaire, bepaeld. Negen kamers verschenen, en de pryzen werden behaeld door die van Sottegem en die van Meenen.

In het oud gildeboek der Sottegemsche kamer vindt men over dien kampstryd, onder andere, het volgende aengeteekend :

« Het voornoemde spel is vertoont door negen respec

tieve kamers van rhetorica, volgens toer van lotinge,

voor eerst :

>> Den 4 september 1770, de heeren van Harelbeke stad, wiens speelmeester aen eenige van zijne medespeelders (want hy Alzire speelde) hunne partye op noten gestelt heeft, d'een hooger dan d'ander.

» Den 5 dito, die van ons rhetorica (Sottegem), die den eersten prys hebben bekomen, wezende eenen zilveren kop op forme van eene ciborie, met een deksel van binnen vergult, ter weerde van hondert guldens.

» Den 6 dito, die der stede van Wackene.

>> Den 7 dito, die der stede van Rousselaere. >> Den 8 dito, die der stad Deynse.

>> Den 9 dito, die der stad Meenen. - Welke vertoonders waeren gebeden van den heere Remmery van het zelve Meenen, en getrokken uyt alle de kamers der voorzeyde stad en buyten, met belofte van belooninge. -Die bekomen hebben den tweeden prys, wezende eenen zilveren kop ter weerde van sestig guldens.

>> Den 10 dito, die van het dorp Wervick.

>> Den 11 dito, die van het dorp Moorzeele, welke hun vrouwpartyen vertoont hebben door vrouwspersoonen. » Den 12 dito, die van Oost-Roosebeke. >>

Het volgende jaerschrift staet gesneden op den kop, door de Sottegemsche kamer gewonnen :

GELONT DOOR T'GILDE VAN st ANTONIUS GESEID FONTEYNISTEN BINNEN CORTRYCK.

Het is onzeker of de Fonteinisten sedert op stads schouwburg nog verschenen zyn. Op het allerlaetst der vorige eeuw vertoonden zy in eene herberg het treurspel Clytemnestra. Zy waren toen reeds zoo zeer gedaeld dat men, spotsgewys, hun den naem van zwyns gaf, en

dat velen hunner den rechten naem der kamer niet meer kenden ; ja, men heeft my hunne kenspreuk niet kunnen opgeven. Zy moeten eindelyk in 1837 alles, wat nog aen de kamer toebehoorde, verkocht hebben. Het gildeboek schynt verloren.

KAMER VAN HET HEILIG KRUIS.

(Kruisbroeders.)

Deze kamer, voor kenspreuk voerende: Minnelyk van herten door het kruis ons Heeren, was reeds in 1451 als broederschap in wezen. Zy bezat haren altaer in de bidplaets van St-Nicolaes; doch in het jaer 1558 kwamen de Kruisbroeders met pastor en kerkmeesters van StMaertenskerk overeen hunnen altaer in de St-Annakapel aldaer te hebben, welke overeenkomst op den 22 november van het zelfde jaer door het collegie van schepenen der stad werd goedgekeurd. De reden, waerom zy van kapel veranderden, was: « Uytte dien dat dekene, bereckers ende andere gouverneurs, metten notabelen van der ghulde van den H. Cruyce binnen deser stede, by dagelijcxsche experientie bevinden, dat deselve zeere es declinerende, ende apparentie dat by successie van tijde deselve vergaen ende te niete comme zal, daer de Institutie gedaen es met goede deliberatie van den voorsaeten der selfder gulde, ter voorderinghe ende fraternele unie van der stede voornoemt, considererende oock dat men tallen daege van hedent, den godlicken dienst ende sulck als der selver ghulde aengaet, es gecostumeert te celebrerene ende besorgene in 't hospitael van St-Niclaus, in den wijck van Overbeke, ten opsiene van der residentie van den guldebroeders, die aldaer in tijden voorleden waeren in meesten ghetalle, 't welck oock in desen tijt cesseert, ende sonderlinghe oock om dat die religieusen van den

[subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic]
« السابقةمتابعة »