De Indische Bij, المجلد 1

الغلاف الأمامي
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 601 - Uit dien hoofde werd als beginsel aangenomen, dat eene dessa welke het j- van derzelver rijstvelden afzonderde voor de teelt van een gewas voor de markt van Europa geschikt, niet meer arbeid vorderende dan de rijst-kulture , van het betalen der landrente zou zijn verschoond.
الصفحة 543 - The following principles form the basis of the new arrangements, and are made public for general information. "1. The undue influence and authority of the native Chiefs have been restricted ; but government avails itself of their services in the important department of the native police, which will be arranged upon fixed principles, adapted to the habits and original institutions of the people. "A competent provision in lands and in money has been allotted to such Chiefs...
الصفحة 171 - Soerabaya teruggehouden. Voorzeker zou iedereen in dit geval de heropening der scheepvaart op Banda hebben afgewacht, om zich op zijnen post te begeven ; maar niet zoo onze MULLER ! Hij had rust noch duur: het was hem onverdragelijk , zoo lang werkeloos te moeten zijn, terwijl een hem opgedragen ambt zijne tegenwoordigheid vorderde : hij rekende het zich althans tot pligt, niets onbeproefd te laten , om de plaats te bereiken , waarheen zijne ambtsbezigheden hem riepen. Zijne pogingen bleven echter...
الصفحة 577 - Wij hebben in uitdrukkelijken last van den Koning, om de inlandsche bevolking tegen alle willekeur te beschermen ; haar lot te verbeteren ; haar het genot van eigendom en van de vruchten van haren handenarbeid te verzekeren, en alzoo haar, zoowel als andere zijner onderdanen, in de gelukkige gevolgen zijner vaderlijke regeering te doen deelen.
الصفحة 578 - ... minderen prijs, dan waarvoor hij bij het Gouvernement zelf te regt kan; Dat hij voor de gelden , uit dien verkoop voortkomende en over zijne andere eigendommen vrijelijk kan beschikken, en dat hij van allen dwang, in één woord, bevrijd en tegen alle misleiding beveiligd is, en zich altijd op de bescherming van het Nederlandsche Gouvernement verlaten kan. Bij de milddadige bepalingen, welke de hierboven beschreven Publicatie bevat, mag men het betreuren, dat Commissarissen-Generaal de hebbelijkheid...
الصفحة 524 - Javaan geen denkbeeld bezit van het regt van eigendom op den grond; volgens zijn begrip strekt zich het regt van den Souverein op een bebouwd stuk land niet verder uit, dan tot het heffen van het aandeel, dat hem volgens de adat (gebruik) toekomt, of tot het bezwaren van den bezitter met eene openbare dienst, aan de verschuldigde schatting geëvenredigd.
الصفحة 578 - Regenten — aan welke zelfs uitdrukkelijk verboden wordt de koffij voor eigen rekening te koopen, of daarin eenigen handel hoegenaamd te drijven — hem kunnen noodzaken tot den afstand of verkoop; dat hij niet behoeft zijn gewas te geven aan opkoopers tegen een...
الصفحة 619 - weinig te moeten arbeiden , zijnde zulks het gevolg uvan het k liniaal" (laat ons ook zeggen, van zijne 630 •weinige behoeften!); en verder (zie VAN ELTBN bladz. 180): »Daar de Javaan overigens ongaarne onder het » opzigt van Europeanen arbeidt en de leiding en het «Bestuur zijner Hoofden verkiest, werd dan ook hierin »aan zijne geaardheid te gemoet gekomen, en het «opzigt der Europesche ambtenaren, zoo veel moge»lijk, beperkt, en alleen bepaald tot de bewaking »van de tijdige en behoorlijke...
الصفحة 536 - ... s Lands wege reizen of vervoerd worden, de eenige diensten zullen zijn, welke van de ingezetenen zonder betaling zullen worden gevorderd. 6°.
الصفحة 543 - Sub., 32. services in the important department of the Native Police, which will be arranged upon fixed principles, adapted to the habits and original institutions of the people. A competent provision in lands and in money has been allotted to such Chiefs, and it therefore naturally becomes both their duty and their interest, to encourage industry and to protect the inhabitants. 2. The Government lands will be let generally to the Heads of Villages, who will be held responsible for the proper management...

معلومات المراجع