صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1.

Christ, König, Schöpfer aller Welt,
Zum Heil der Gläubigen bestellt:
O laß Dir gern der Demuth Lall'n,
Und unsern Lobgesang gefall'n.

Du hast durch Deiner Gnade Kraft, Durch Deinen Tod am Kreuzes - Schaft, Der angeerbten Sündenhaft

Der ersten Eltern uns entrafft.

Du schuf'st der Sterne gold'ne Reih'n, Und kamst mit uns ein Mensch zu seyn, Du duldetest, uns zu befrei'n,

Des ird'schen Todes Schmerz und Pein.

Du trug'st das Band, daß Deine Hand
Uns rette von des Abgrunds Rand:
Durch Leiden tilgtest Du die Last

Der Sünden, die die Welt umfaßt.

Man schläg't ans Kreuz Dich Heiland, an: Die Erde wankt in ihrer Bahn;

Der Geist entflieht; „Es ist vollbracht“ !
Und alle Welt deckt dunkle Nacht.

Mox in paternae gloriae Victor resplendens culmine Cum spiritus munime Defende nos, rex optime!

1

2.

Audi benigne conditor Nostras preces cum fletibus, In hoc sacro ieiunio

Fusas quadragenario.

Scrutator alme cordium
Infirma tu scis virium,
Ad te reversis exhibe

Remissionis gratiam.

Multum quidem peccavimus,

Sed parce confitentibus;

Ad laudem tui nominis

Confer medelam languidis.

Sic corpus extra conteri Dona per abstinentiam, Ieiunet ut mens sobria

A labe prorsus criminum.

Bald aber steig'st aus Todesweh'n Du siegend zu des Lichtes Höh'n: So fey mit Deinem Geist nun dort

Uns Schuß und Schirm, Du starker Hort!

2.

Allgüt'ger in des Himmelshöh’n
Erhöre unser brünstig Fleh'n,
Das jest in dieser heil'gen Zeit
Der Fasten reuvoll Dir geweiht.

Du kennst der Herzen Mark und Saft, Du kennst auch ihre schwache Kraft: Dem Reu'gen schenke Deine Huld, Vergebung aller seiner Schuld.

Wie vielfach haben wir gefehlt! schone Deß', der nichts verhehl't, Und reich', zu Deinem Lobe Du Dem Müden Trost und Labsal zu.

Ertödte alle Sinnlichkeit
Durch Fasten und Enthaltsamkeit,
Damit die Seele keusch und frei
Von allen Sündenflecken sey.

3.

Nocte surgentes vigilemus omnes, Semper in psalmis meditemur, atque

Voce concordi Domino canamus

Dulciter hymnos!

Ut pio regi pariter canentes Cum suis Sanctis mereamur aulam Ingredi coeli simul et perennem Ducere vitam.

Praestet hoc nobis Deitas beata Patris ac Nati pariterque Sancti Spiritus, cuius resonat per omnem Gloria mundum!

4.

Nuntium vobis fero de supernis, Natus est Christus, dominator orbis, In Bethlem ludae, veluti propheta Dixerat ante.

Hunc canit laetus chorus angelorum, Stella declarat, veniunt Eoi 23) Principes dignum celebrare cultum

Mystica dona.

3.

Nachts von dem Lager uns erhebend alle, Laß't stets in Psalmen uns versenkend sinnen, Aus allen Kräften ihm, dem Herrn, ertönen Liebliche Hymnen!

Daß wir dem König mit den Heil'gen allen Hochgesang singend, uns des Himmels Eintritt Einstens erwerben, so uns würdig machend

Ewigen Lebens.

Mag dies der Gottheit Gnade uns verleihen, Vaters, und Sohnes, und des heil'gen Geistes Einige Dreiheit, deren Ruhm erschallet

Durch alle Zeiten.

4.

Hört! Freudenbotschaft bring' ich Euch von oben: Christ ist geboren, aller Welten Herrscher, Im Bethlem Juda's, wie Propheten einst uns Vorher verkündet.

Drum fingt der Engel freuderfüllte Menge, Leuchtet das Sternbild und des Morgenlandes Fürsten sie bringen, würdig ihn zu ehren,

Sinnreiche Gaben.

« السابقةمتابعة »