صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Nuntius celso Veniens olympo, Te patri magnum Fore nasciturum, Nomen et vitae Seriem gerendae Ordine promit.

Ille promissi Dubiis superni, Perdidit promtae Modulos loquelae, Sed reformasti Genitus peremtae Organa vocis.

Ventris obtruso

Recubans cubili,

Senseras Regem

Thalamo manentem,

Hinc parens nati

Meritis uterque
Abdita pandit.

Sit decus Patri,
Genitaeque Proli,
Et tibi, compar
Utriusque virtus,
Spiritus semper,
Deus unus, omni
Temporis aevo!

Siehe! ein Bote

Aus des Himmels Thoren
Nahet, dem Vater,

Daß du wirst geboren,

Deinen Stand und Namen,

Den du dir erkoren,

Laut zu verkünden!

Aber sein Zweifel,

Deß', was Gott versprochen,

Wird im Verluste

Seiner Sprach' gerochen,

Doch deine Ankunft

Hat alsbald gebrochen
Der Stimme Feffet.

Noch in der Mutter
Schooße eingeschloffen,
Ahn'st du den König,
Sah'st den Gottessproffen,
Und deine Eltern

Kündeten des großen
Sohnes Geheimniß.

Lasset den Vater,
Und den Sohn und loben,
Dem heil'gen Geiste

Sey zugleich erhoben

Ein gleiches Lob, so
Dem Dreiein'gen droben
Lobfinget ewig!

Neuntes Jahrhundert.

X. Theodulphus.

XI. Notker der Aeltere.
XII. Unbekannter Verfasser.
XIII. Odo von Clugny.

X.

The o ulphu s.

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe re

demptor,

Cui puerile decus promsit Hosanna pium.
Israel tu rex, Davidis et inclyta proles,
Nomine qui Domini, rex benedicte, venis.
Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis
Et mortalis homo, cuncta creata simul.
Plebs hebraea tibi cum palmis obvia venit :
Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi.
Hi tibi passuro solvebant munia laudis,
Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
Hi placuere tibi; placeat devotio nostra,

Rex pie, rex clemens, cui bona cuncta placent. 28)

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe re

demptor,

Cui puerile decus promsit Hosanna pium.

« السابقةمتابعة »