صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari

Ob amorem filii.

Inflammatus et accensus

Per te, virgo, sim defensus
In die iudicii!

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,

Confoveri gratia!

Quando corpus morietur
Fac, ut animae donetur

Paradisi gloria.

: Jacobus de Benedictis.

Gieb mir, Wunden zu ertauschen,
An dem Kreuz mich zu berauschen
In der Liebe zu dem Sohn.
So entglüht in Liebesflammen
Laß mich, Jungfrau, nicht verdammen
Vor des Weltenrichters Thron.

Leih mir Christi Kreuz zur Stüße,
Daß mich Christi Tod beschüße,
Laß mich ruhn im Gnadenschooß.
Sinkt der Körver, in die Erde,
Paradieseswonne werde

Dann durch Dich der Seele Looß.

[blocks in formation]

Te das Deus, ut servos redimas,
Prudens tanti nos emtos aestimas,
At te pro nobis quantum deprimas,
Ultro poenis perpessis intimas.

Quid est homo, quem sic magnificas,
Et te ipso mercatum venditas!
Pretio nos quam ames indicas,
Dum te vinclis reorum implicas.

[merged small][ocr errors]

Et electis velis inserere;

Huius vitae completo tempore,
Sempiterno me donans munere.

Aus den Betrachtungen

über die

Geheimnisse des Leidens Christi von Wilhelm II., Nömischem König.

1. Christus läßt sich verkaufen und verrathen.

Uns zu erkaufen gabst Du, Herr, Dich hin,
Ein Lösegeld, das allzutheuer schien.

Wie tief erniedrigt hast Du Dich für ihn,
Des Leid du willig trugst aus mildem Sinn.

Was ist der Mensch, den Du verherrlicht hast,
Für ihn zu Kaufe botst so hehren Gast?
Der Kaufpreis zeigt uns Deine Liebe fast
Zu groß, Du trugst gemeiner Feßeln Last.

Nun würdge, Jesu, mich Unwürdgen zwar
Doch einzureihn in der Erwählten Schar,
Daß nach der Zeit, die mir gemeßen war,
Die Ewigkeit mir strale hell und klar.

7

II. Christus hortulum ingreditur oraturus.

Nube luges, sol, interposita,

Gigas langues virtute indita,

Coelorum lux dum plangis vetita,
Non tulisti quae solvis perdita.

Nam ut rivi dum fluunt lacrymae,
Patrem oras pro nobis intime,
Totis dicens medullis animae:
Homo vivat, et tu me perime.

Da, precor, ut commissa defleam,
Cum plorantem pro me te videam,
Duro corde sum, si non lugeam,
Deliquisse vel non erubescam.

III. Prima Iesu Christi oratio.

Grave iugum humani sceleris,
Summe Deus, quo sic opprimeris,
Qui cuncta scis, quanti sunt ponderis,
Molem prodis gemendo oneris.

Nostri victus amore generis,
Iesu, doles pro nobis miseris,
Tanto volens moerore laederis,
Quasi Deus esse, desiveris.

« السابقةمتابعة »