صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

An den heiligen Geift.

Komm o heilger Geist zu Thal,
Sende von des Himmels Saal
Deines Lichtes holden Stral.

Komm der gern die Armen nährst, Dürftgen Gaben mild gewährst, Komm der uns die Herzen klärst.

Bester Trost in aller Noth,
Komm der Seele süßes Brot,
Der uns füße Labung bot.

Ruhe schenkst Du nach den Mühn, Schatten bei der Sonne Glühn, Läst im Leid uns Trost erblühn.

Selger Lichtglanz, rein und klar,
Fülle der getreuen Schar
Lautre Herzen ganz und gar.

Ohne deinen Wonneschein

Mag im Menschen nichts mehr rein, Mag das Herz nicht schuldlos sein.

Reinige was unrein war,

Feuchte was der Feuchte bar,

Heile was verwundet war.

Flecte quod est rigidum,

Fove quod est frigidum,

Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,

Da perenne gaudium.

Robertus rex Franciae.

Antiphona de Spiritu Sancto.

Veni Sancte Spiritus,

Reple tuorum corda fidelium,

Et tui in eis ignem accende,

Qui per diversitatem linguarum cunctarum
Gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluia, Alleluia.

Biege was unbeugsam_ist,
Wärme was der Wärme misst,
Weise was des Wegs vergißt.

Deine fteben Gaben gieb

Ihm, der werth dich hielt und lieb,
Dir vertrauend treu verblieb.

Gieb der Tugend Lohn zur Zeit,
Gieb im Tode Freudigkeit,
Gieb uns Heil in Ewigkeit.

Anrufung des heiligen Geistes.

Komm hernieder, heilger Geist,

Erfülle Deiner Gläubigen Herz und Sinn,
Entzünde Deiner Liebe Gluth in ihnen,

Der Du die Vielheit der Völker und Zungen
Zur Einheit des Glaubens vereinigt haft.
Alleluja, Alleluja.

De Sancto Spiritu.

Almum flamen, vita mundi,

Cuius virtus vegetat

Quidquid aequoris profundi, Soli quidquid et rotundi Spatium progerminat. Motor omnis creaturae, Vita vitae sub tellure Motus atque requies Spiritus tu unus es.

Veni spiritus creator, Dono largus septuplo, Veni terrae renovator, Pacis atque boni sator, Locuples solatio !

O tu mentibus beatis

Gaudium, sed pravitatis

Inventori barathro

Maxima confusio.

Super aquas ferebatur

Divus ille spiritus,

Quando mundus condebatur,

Totus et animabatur

Variis virtutibus.

Tum quem primum animavit

Mox collapsum recreavit,

Largiter vivificam

Nobis fundens gratiam.

Pfingstlied.

Hehre Gluth, in deren Bunde
Lebenskraft empfängt die Welt,
Die, was da im Merresgrunde
Lebt und auf dem Erdenrunde,
Schafft, beseelt und aufrecht hält.
Du bist alles Lebens Leben,
Regung hast ihm Du gegeben,
Die Bewegung wie die Ruh,
Heilger Geist, allein bist Du.

Woll uns, Schöpfergeist, erfreuen
Mit der Gabe siebenfach,
Komm die Erde zu erneuen,
Glück und Frieden auszustreuen,
Tröster, dem nie Trost gebrach.
Freude bist Du guter Geister;
Jhn, der alles Bösen Meister
Lauert in der Hölle Schacht,
Hast du stäts zu Fall gebracht.

Auf den Waßern sah man schweben
Jenen Geist, des Allgewalt,
Als die Schöpfung trat ins Leben,
Allen Wesen hat gegeben
Kraft und Tugend mannigfalt.
Als der Erste war gefallen,
Dem er Leben lieh vor Allen,
Hob ihn Der, des Gnadenruf
Neuen Lebens Heil erschuf.

« السابقةمتابعة »