صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ales diei nuntius

Almum flamen vita mundi

Altitudo quid hic iaces

16

210

74

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Beata nobis gaudia

Christe qui lux es et dies
Christe redemptor gentium
Congregavit Deus aquas

202

24

42

60

[blocks in formation]

Fit porta Christi pervia
Gloria laus et honor

Gravi me terrore pulsas

Hora novissima

Horrenda mors tremenda mors

Hostis Herodes impie

[ocr errors]

Iam moesta quiesce querela

Iesu dulcis memoria

p. 94

100

296

292

302

86

312

88

[blocks in formation]

Pange lingua gloriosi corporis
Pange lingua gloriosi proelium
Parendum est cedendum est

Parvum quando cerno Deum

Patris sapientia

Plaudite coeli .

Pone luctum Magdalena

Puer natus in Bethlehem

216

108

306

72

118

192

196

52

Quem pastores laudavere
Quem terra pontus sidera
Quid Tyranne quid minaris

P. 54

252

344

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CORRIGENDA.

DOCE

Pag. 246 lin. 19 lege: orior.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
« السابقةمتابعة »