صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Zu Maria Verkündigung.

Nicht jeder Himmlische

Wurde der Magd gefandt,
Nur ein Gewaltiger:
Seiner Erzengel schickt
Einen des Menschen Freund.

Herrlich wohl muß er sein,
Den er zum Boten wählt,
Daß er Gewalt will thun
Ewgem Naturgesetz

Bei der Geburt des Sohns.

Bezwingen soll die Welt
Des Ruhms geborner Fürst,
König und Herrscher sein
Und mit der starken Hand
Dämmen der Sünde Pfuhl. ́

Soll von dem stolzen Thron
Stürzen den Uebermuth
Und mit des Fußes Macht
Nacken Gewaltiger

Treten ein Held der Schlacht.

Den Herrn der sündgen Welt
Zwing er zur Flucht in Eil,
Gönne der Mutter auch

Neben sich selber Theil

An ihres Vaters Reich.

Exi qui mitteris,

Haec dona dissere,

Revela veteris

Velamen literae

Virtute nuncii.

Accede, nuncia,
Dic Ave cominus,

Dic plena gratia,
Dic tecum dominus

Et dic ne timeas

Virgo suscipiens
Dei depositum,
In quo perficiens
Castum propositum
Et votum teneas.

Audit et suscipit
Puella nuntium,
Credit et concipit
Et parit filium
Sed admirabilem.

Consiliarium

Humani generis

Et Deum fortium

Et patrem posteris, In fide stabilem.

Qui nobis tribuat

Peccati veniam,
Reatus diluat

Et donet patriam
In arce siderum.

Petrus Abaelardus.

Geh denn vom Herrn gesandt

Bote so hohes Glücks,

Hebe den Schleier weg
Alten Verheißungen
Kraft deines Heroldsamts.

Nah ihr, Verkündiger,
Sprich: gegrüßet sei,
Sprich: "Du der Gnaden voll,

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hymnus dominica in ramis palmarum.

Gloria, laus et honor tibi sit rex Christe, redemptor, Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

Israel tu rex, Davidis et inclyta proles,
Nomine qui in domini rex benedicte venis.

Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis
Et mortalis homo, cuncta creata simul.

Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit,
Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis,
Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra,

Rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent.

2

Gloria, laus et honor tibi sit rex Christe, redemptor,

Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

S. Theodulphus.

Lied_am Palmsonntag.

Lob sei Dir und herrlicher Ruhm Christ, König, Erlöser, Dem Hosannagesang schallet aus kindlichem Mund.

Israels König gegrüßt und Davids erhabener Sprößling Kamst Du im Namen des Herrn, der Dich gesegnet, zu uns.

Dir lobsinget der Chor glückseliger Scharen des Himmels, Dir lobsinget der Mensch, alle Geschöpfe zumal.

Palmengeschmückt einst zog hebräisches Volk Dir entgegen; Wir auch nahen Dir heut singend mit Bitten und Dank.

Israel weihete Dir sein Loblied, eh Du den Tod littst, Herrscher, zur Feier des Siegs schalle Dir unser Gesang.

Jene gefielen Dir einst, so gefalle Dir unsere Demuth, Alles was gut ist gefällt König Dir, gütig und mild.

Lob sei Dir und herrlicher Ruhm Christ, König, Erlöser, Dem Hosannagesang schallet aus kindlichem Mund.

« السابقةمتابعة »