صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LIAE PRINCIPI, fratri tuo majori, inscripserim; posterius SERMONVM et EPISTOLARVM eodem ornatus genere decoratum tu, DVX CELSISSIME, jure optimo tibi vindices. Cui enim magis argumentum ejus, quo vitae hu

« السابقةمتابعة »