صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

f

[ocr errors]

RAISONNEE
DES OUVRAGES

DES SA VANS
DE L'EUROPE.

Pour les Mois de
JUILLET, AOUT & SEPTEMBRE,

1743
TOME TRENTE-UN.

Prémiere Partie.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

A AMSTERDAM,
Chez J. W E TS T EI N.

MDCCXLII I.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pour les Mois de Juillet, Aout &

Septembre, 1743.

ARTICLE I.

[ocr errors]

AOYKIANOY E AMOSATENE AN ANTA,

LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA cum nova versione Tiber. Hemsterhusii & 70. Matthiæ Gesneri , Græcis Scholiis , ac notis omnium proximæ editionis Commentatorum. Additis 70. Brodæi , 7o. Jenfii, Lud. Kusteri, Lamb. Bofii, Hor. Vitringe, 7o. de la Faye', Ed. Leedes, aliisque ineditis, ac præcipue Mofis Solani & J. M. Gesneri. Tomus I cuius priorem partem fummo ftu. dio curavit & illuftravit Tiberius Hemsterbusius. Ceteras inde partes ordinavit, notasque fuas adjecit 70. Fredericus Reitzius. Amstelod. fumtibus Jacobi Wetstenii, 1743 Tom XXXT. Part. I.

Celt

A 2

« السابقةمتابعة »