صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

878

19.

861

V.L

P. VIRGILII MARONIS

BUCOLICON

LIBE R.

P. VIRGILII MARONIS

BUCOLICA.

3

TITY RUS. ECLOGA I.

ARGUMENTU M.

Meliboeus, agris fuis exutus, dum patria extorris capellarum gre gem ante fe agit, in Tityrum incidit, quem cum in communi calamitate fumma fecuritate & otio frui videret, miratus ho minis fortem, cui acceptam eam ferat, rogat. Narrat Tityrus, quomodo & a quo agros fuos gregefque falvos recuperaverit, Interea alter de malis ac moleftiis migrationis fuae conqueritur. Atque hoc quidem verum ac proprium carminis argumentum; quod quantum à natura carminis pastoritii proprie dicti abfit, facile apparet, & quale novum genus conftituat, in difputatione de Bucolicis Virgilianis expofitum eft. Sed communis omnium temporum opinio, veterum Grammaticorum fide firmata, obtinuit, Eclogae hujus rationem ad illa tempora & Virgilii fortunam accommodatam effe, ut eo anno (U. C. 713.) fcripta fit, quo Triumvirorum pactione de creta illa agrorum inter veteranos divifio ab Octaviano facta eft; de qua v. Appian. Civil. lib. IV. (P. II. ed. Amft. 670 p.954) Dio XLVII, 14. Ante enim, quam Antonius & Octavianus adverfus Caffium & Brutum proficifcerentur, icto ad Mutinam foedere, quae eft infamis illa Triumvirorum pactio U. C. 711, ut exercitum, ex veteranis fere confcriptum, in fide retinerent, militibus praeter alia praemia colonias urbium Italicarum, & opibus & folo & aedificiis inter ceteras infignium, octodecim, quae Catfii partes fequerentur, Virgilius T. 1.

A 2

« السابقةمتابعة »