صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Θεοδίδακτοί ἔστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλή λους

IV, 10. Καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάν τας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μα κεδονία. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ φοί, περισσεύειν μᾶλλον

11. Καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγεί λαμεν,

12. Ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. .

13. Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.

14. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

15. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας,

16. Ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ ̓ οὐρα νοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρώτον,

17. Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγήσόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.

18. Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.

V, 1. Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν και ρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι·

2. Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε, ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕ τως έρχεται.

3. Οταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ ἀσφά λεια, τότε αιφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὲν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.

4. Υμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ·

enim vos a deo didiciftis ut diligatis invicem :

Etenim facitis illud in omnes fratres in univerfa Macedonia. Rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis

Et operam detis ut quieti fitis et veftrum negotium agatis et operemini manibus veftris, ficut praecepimus vobis,

Et ut honeste ambuletis ad eos qui foris funt, et nullius aliquid defideretis. Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dormientibus, ut non contriftemini ficut et ceteri qui fpem non habent.

Si enim credimus quod Iefus mortuus eft et refurrexit, ita et deus eos qui dormierunt per Iefum adducet cum eo.

Hoc enim vobis dicimus in verbo domini, quia nos qui vivimus, qui refidui fumus in adventum domini, non praeveniemus eos qui dormierunt,

Quoniam ipfe dominus in iuffu et in voce archangeli et in tuba dei defcendet de caelo, et mortui qui in Chrifto funt refurgent primi,

Deinde nos qui vivimus, qui relinquimur, fimul rapiemur cum illis in nu

bibus obviam domino in aera, et fic femper cum domino erimus.

Itaque confolamini invicem in verbis iftis.

De temporibus autem et momentis, fratres, non indigetis ut fcribamus vobis:

Ipfi enim diligenter fcitis quia dies domini ficut fur in nocte ita veniet.

Cum enim dixerint Pax et fecuritas, tunc repentinus eis fuperveniet interitus, ficut dolor in utero habenti, et non effugient.

Vos autem, fratres, non eftis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat:

V, 5. Untê allái jus fanjus liuhadis fijuth jah funjus dagis. ni fi(r-)um nahts* ni* rikvizis.

6. Thannu nu ni flêpáima fvê thái antharái, ak vakáima jah varái fijáima;

7. Untê tháiei flêpand, naht(s)* flêpand jah tháiei drugkanái vairthand, nahts drugkanái vaírthand.

8. Ïth veis dagis vifandans usskavái* sijáima, gahamôdai brunjôn galáubeináis jah friathvôs jah hilma vênái nafeinais *;

9. Untê ni fatida uns guth in hatis, ak du gafreideinái ganiftáis thaírh fráujan unfarana Ïêfu Chriftu,

10. Saei gafvalt faúr uns, ei jaththê flêpáima jaththê vakáima, famana mith ïmma libáima.

11. Inuh this thraffteith ïzvis miffò jah timrjáith áinhvarjizuh anthar antharana, fvafvê jah táujith.

12. Aththan bidjam ïzvis, brôthrjus, kunnan thans arbáidjandans ïn ïzvis jah faúrftafsjans izvarans ïn fráujin (jah talzjands ïzvarans).*

13. Svêráith ïns ufaraffáu ïn friathvái in vaúrftvis ïzê jah gavaírthi habáith ïn ïzvis.

14. Bidjamuth-than ïzvis, brôthrjus*, talzjáith thans ungataffans, thrafftjáith thans grindafrathjans, usthuláith thans fiukans, usbeisneigái fijáith vithra allans..

15. Saíhvith, ïbái hvas ubil und* ubilamma hvamma usgildái, ak finteinô thiuth láiftjáith mith ïzvis miffò jah vithra allans.

16. Sinteinô faginôth [ïn fráujin].

17. Unfveibandans bidjáith. ïn allamma aviliudôth.
18. Thata auk ïft vilja guths in Chriftáu lêfu in ïzvis.

19. Ahman ni afhvapjáith.

20. Praúfetjam ni frakunneith.

21. Aththan all uskiufáith; thatei gôth fijái, gahabáith.

V, 5. Πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός έστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας· οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους.

6. Αρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.

7. Οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθ εύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·

8. Ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας,

9. Ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργὴν, ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10. Τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.

11. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἰς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ

ποιεῖτε.

12. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,

13. Καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς (= -οῦ) ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

14. Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ φοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάν

τας.

15. Ορᾶτε, μή τις κακὸν ἀντὶ και κοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.

16. Πάντοτε χαίρετε,

17. Αδιαλείπτως προσεύχεσθε,

18. Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς · ὑμᾶς.

19. Τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,

20. Προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε.

21. Πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε

Omnes enim vos filii lucis eftis et filii diei; non fumus noctis neque tenebrarum.

Igitur non dormiamus ficut et ceteri, fed vigilemus et fobrii fimus.

Qui enim dormiunt, nocte dormiunt, et qui ebrii funt, nocte ebrii funt.

Nos autem, qui diei fumus, fobrii fimus, induti loricam fidei et caritatis et galeam fpem falutis,

Quoniam non pofuit nos deus in iram, fed in adquifitionem falutis per dominum noftrum Iefum Chriftum,

Qui mortuus eft pro nobis, ut five vigilemus five dormiamus fimul cum illo vivamus.

Propter quod confolamini invicem et aedificate alterutrum, ficut et facitis.

Rogamus autem vos, fratres, ut neveritis eos qui laborant inter vos et praefunt vobis in domino et monent

VOS,

Ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum. Pacem habete cum eis.

Rogamus autem vos, fratres, corripite inquietos, confolamini pufillanimes, fuscipite infirmos, patientes eftote ad

omnes.

Videte ne quis malum pro malo alicui reddat, fed femper quod bonum eft fectamini et in invicem et in omnes.

Semper gaudete,

Sine intermiffione orate,

In omnibus gratias agite: haec enim voluntas dei eft in Chrifto Iefu in omnibus vobis.

Spiritum nolite extinguere,

Prophetias nolite fpernere:

Omnia autem probate, quod bonum eft tenete,

V, 22. Af allamma vaihtê ubiláizô afhabáith ïzvis.

23. Aththan filba guth gavaírthjis* gaveihái ïzvis allandjô jah gaháilana ïzvarana ahman jah fáivala jah leik unfairinôna ïn kvuma fráujins unfaris Ïêfuis Chriftáus gafastái[dáu].*

24. Triggvs, faei lathôda ïzvis, faei jah táujith.

25. Brôthrjus, bidjáithuth-than jah bi uns.

26. Gôljáith brôthruns allans ïn gafrithônái veihái.

27. Bisvara ïzvis ïn fráujin, ei ussiggváidáu fò aípistaúlê (alláim)* tháim veiham brôthrum.

28. Anfts fráujins unfaris Ïêfuis Chriftáus mith ïzvis. Amen.

DU THAÍSSALAÚNEIKÁIUM ANTHARA (anastôdeith).*

I, 1. Pavlus jah Silbanus jah Teimaúthaíus aíkklêsjôn Thaíffalaúneikáiê ïn gutha attin unfaramma jah fráujin Ïêfu Christáu.

2. Anfts ïzvis jah gavaírthi fram gutha attin unfaramma jah fráujin Iefu Chriftáu.

3. Aviliudôn fkulum gutha finteinô ïn ïzvara, brôthrjus, fvafvê vaírth ïft, untê ufarvahfeith galáubeins ïzvara jah managnith friathva áinhvarjizuh alláizê ïzvara ïn ïzvis miffò,

*

4. Svaei veis filbans in ïzvis hvôpam in aíkklêsjôm guths in ftivitjis izvaris jah galáubeináis ïn alláim vrakjôm ïzvaráim jah aglôm, thôzei usthuláith,

5. Táikn garaíhtáizôs ftáuôs guths du vaírthans briggan ïzvis thiudangardjôs guths, in thizôzei jah vinnith;*

6. Jabái (raíhtis)* garaíht ift at gutha usgildan tháim gathreihandam ïzvis* aggvitha;

7. Ith* izvis gathraíhanáim ïufila* mith uns in andhuleinái fráu

V, 22. Ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.

23. Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 24. Πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.

25. Αδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν.

26. Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάν τας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

27. Ενορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον, ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.

28. Η χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν.

Ab omni fpecie mala abstinete vos.

Ipfe autem deus pacis fanctificet vos per omnia, et integer fpiritus vefter et anima et corpus fine querela in adventu domini noftri Iefu Chrifti fervetur.

Fidelis eft qui vocavit vos, qui etiam faciet.

Fratres, orate pro nobis.

Salutate fratres omnes in ofculo fancto.

Adiuro vos per dominum, ut legatur epiftula omnibus fanctis fratribus.

Gratia domini noftri Iefu Chrifti vobiscum.

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη [ἐπληρώθη.] ἐγράφη ἀπὸ ̓Αθηνῶν.

AD THESSALONICENSES II.

1,1. Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμό θεος τῇ ἐκκλησία Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ.

2. Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3. Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους,

4. Ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν (ἐγ)καυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,

5. Ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε,

6. Εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀντα ποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν

7. Καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν

Paulus et Silvanus et Timotheus ecclefiae Theffalonicenfium in deo patre noftro et domino Iefu Chrifto.

Gratia vobis et pax a deo patre noftro et domino Iefu Chrifto.

Gratias agere debemus deo femper pro vobis, fratres, ita ut dignum eft, quoniam fupercrefcit fides veftra et abundat caritas uniuscuiusque omnium veftrum in invicem,

Ita ut nos ipfi in vobis gloriemur in ecclefiis dei pro patientia veftra et fide in omnibus perfecutionibus veftris et tribulationibus quas fustinetis

In exemplum iufti iudicii dei, ut digni habeamini regno dei, pro quo et patimini ;

Si tamen iuftum eft apud deum retribuere tribulationem his qui vos tribulant Et vobis qui tribulamini requiem no

« السابقةمتابعة »