صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ΙΙΙ, 14. Εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειούσθε καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ·

15. Καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλ λὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν.

16. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν.

17. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύ λου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

18. Η χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰη σοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. (Αμήν.)

Quod fi quis non oboedit verbo noftro per epiftulam, hunc notate et non commifceamini cum illo, ut confundatur:

Et nolite quafi inimicum exiftimare, fed corripite ut fratrem.

Ipfe autem dominus pacis det vobis pacem fempiternam in omni loco. Dominus cum omnibus vobis.

Salutatio mea manu Pauli, quod eft fignum in omni epiftula: ita fcribo.

Gratia domini noftri Iefu Chrifti cum omnibus vobis.

[Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα [ἐπληρώθη] ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν.]

AD TIMOTHEUM I.

1, 1. Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ ̓ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν,

2. Τιμοθέω γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς (ἡμῶν) καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

3. Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖ ναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μα κεδονίαν, ἵνα παραγγείλης τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

4. Μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·

5. Τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαράς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

6. Ων τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,

7. Θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

8. Οἴδαμεν δὲ, ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται,

Paulus apoftolus Iefu Chrifti fecundum imperium dei falvatoris noftri et Chrifti Ielu, fpei noftrae,

Timotheo dilecto filio in fide. Gratia mifericordia et pax a deo patre et Chrifto Iefu domino noftro.

Sicut rogavi te ut remaneres Ephefi, cum irem in Macedoniam, ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent

Neque intenderent fabulis et genealogiis interminatis, quae quaeftiones praeftant magis quam aedificationem dei quae eft in fide.

Finis autem praecepti eft caritas de corde puro et confcientia bona et fide non ficta:

A quibus quidam aberrantes conversi funt in vaniloquium,

Volentes effe legis doctores, non intellegentes neque quae loquuntur neque de quibus affirmant.

Scimus autem quia bona eft lex, fi quis ea legitime utatur,

I, 9. Vitands (thata)*, thatei garaíhtamma vitôth nift fatith, ak vitôdaláusáim jah untaláim, [jah] unsibjáim jah fravaúrhtáim, [jah] unaírknáim jah usveiháim, attans bliggvandam jah áitheins bliggvandam, mannans maúrthrjandam,

10. Hôram*, mannans gathivandam, liugnjam, ufarsvaram, jah jabái hva alja* thizái háilôn láiseinái andstandand,

11. Sei ïft* bi aívaggêli vulthaus this audagins guths, thatei gatráuáith ïft mis;

12. Jah aviliudô thamma ïnsvinthjandin mik Christáu Ïêsu fráujin unfaramma, untê galáubjandan mik gahugida, gafatjands ïn andbahtja,

13. Ïkei faúra vas vajamêrjands jah vraks jah ufbrikands, akei gaarmáiths vas, untê unvitands gatavida ïn ungalaubeinái.

14. Ïth ufaraffith'* anfts fráujins (unfaris) mith galáubeinái jah friathvái thizái ïn Christáu (Ïêfu).

15. Triggy thata vaúrd jah alláizôs andanumtáis vaírth, thatei Chriftus Ïêfus kvam in thamma fairhváu fravaúrhtans nasjan, thizêei frumifts ïm ïk.

16. Akei duthê gaarmáiths varth, ei ïn mis frumistamma atáugidêdi Chriftus Ïêfus alla usbeifnein du frifahtái tháim, ïzê* anavaírthái vêfun du galaubjan ïmma du libáinái áiveinôn.

17. Aththan thiudana áivê, undivanamma* ungafaíhvanamma áinamma frôdamma* gutha fvêritha jah vulthus in aldins* áivê. Amên.

18. Thô anabufn anafilha thus, barnilô Teimauthaíu,* bi tháim [faúra] faúrfnivandam ana thuk praúfêtjam, ei driugáis ïn tháim thata gôdò draúhtivitôth,

19. Habands galáubein jah gôda mithviffein, thizáiei sumái affkiubandans bi galáubein nakvadái vaúrthun,

20. Thizêei ift Hymaínáius jah Alaíksandrus, thanzei anafalh Satanin, ei gatalzjáindáu ni vajamêrjan.

II, 1. Bidja nu frumift allis táujan bidos, áihtrônins, liteinins, avi

1, 9. Εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκ τοις, ἀσεβέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,

10. Πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλία ἀντίκειται,

11. Κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

12. Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,

13. Το(ν) πρότερον ὄντα βλάσφη μον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστία,

14. Ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

15. Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστος Ἰησοῦς ηλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρωτός εἰμι ἐγώ·

16. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο ηλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ ̓ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

17. Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

18. Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,

19. ̓́Εχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἣν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·

20. ὧν ἐστὶν Υμέναιος καὶ ̓Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανά, ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. ΙΙ, 1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύ

[blocks in formation]

liuda fram alláim mannam,

II, 2. Fram thiudanam jah fram alláim tháim ïn ufarasfáu vifandam, ei flavandein jah* futja alth* báuáima ïn allái gagudein jah gariudja.

3. Thatuth-than ïst gôd jah andanêm ïn andvaírthja nasjandis unfaris guths,

4. Saei allans mans vili ganifan jah ïn* ufkunthja funjos kviman.

5. Áins allis guths, áins jah midumonds guths jah mannê, manna Chriftus Ïêfus,

6. Sa gibands fik filban andabaúht* faúr allans, veitvôdein mêlam fvêfáim,

7. Du thammei gafatiths ïm ik mêrjands jah apaúftaúlus (funja kvitha in Chriftáu, ni liuga), láifareis thiudo ïn galáubeinái jah funjái.

8. Viljáu nu vaírans bidjan in alláim ftadim ushafjandans fviknôs handuns ïnuh thvaírhein jah tveiflein;

9. Samaleikò jah kvinons ïn gafèteinái hráinjái mith gariudjon jah ïnahein*, fètjandeins fik ni ïn flahtôm áiththáu gultha* áiththáu markreitum áiththáu vaftjôm gal(a)ubáim*,

10. Ak thatei gadôb ïst kvinôm gaháitandeim guth blôtan thaírh vaúrstva gôda.

11. Kvinô ïn háuseinái* galáisjái fik ïn allái ufháuseinái.

12. Ïth galáisjan kvinôn ni usláubja, ni(h)* fráujinôn faúra vaíra, ak vifan in thaháinái*.

13. Adam áuk fruma gadigans varth, thathrôh Aívva.

14. Jah Adam ni varth uslutôths, ïth kvinô uslutôda ïn missadèdái varth.

15. Ith ganifith thaírh barnê gabaúrth, jabái gaftandand ïn galáubeinái jah friathvái* jah veihithái mith gafrathjein.

III, 1. Triggy thata vaúrd: jabái hvas aípifkaúpeins gaírneith, gôdis vaúrftvis gairneith.

ξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,

ΙΙ, 2. Ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσε βείᾳ καὶ σεμνότητι.

3. Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

4. Ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

5. Εἰς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος[,] Χρι στὸς Ἰησοῦς,

6. Ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις,

7. Εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπό στολος, ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.

8. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν·

9. Ωσαύτως καὶ γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ (= καὶ) χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ,

10. Ἀλλ ̓ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγ γελλομέναις θεοσέβειαν, δι' ἔργων αγα

θῶν.

11. Γυνὴ ἐν ἡσυχία μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·

12. Γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ ̓ εἶναι ἐν ἡσυχία.

13. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα.

14. Καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν.

15. Σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογο νίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.

ΙΙΙ, 1. Πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις ἐπισκο πῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.

gratiarum actiones, pro omnibus hominibus,

Pro regibus et omnibus qui in fublimitate funt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et casti

tate.

Hoc enim bonum eft et acceptum coram falvatore noftro deo,

Qui omnes homines vult falvos fieri et ad agnitionem veritatis venire.

Unus enim deus, unus et mediator dei et hominum, homo Chriftus Iefus,

Qui dedit redemptionem femet ipfum pro omnibus, teftimonium temporibus fuis,

In quo pofitus fum ego praedicator et apoftolus, veritatem dico, non mentior, doctor gentium in fide et veritate.

Volo ergo viros orare in omni loco levantes puras manus fine ira et disceptatione ;

Similiter et mulieres in habitu ornato cum verecundia et fobrietate ornantes fe, non in tortis crinibus aut auro aut margaritis vel vefte pretiofa,

Sed quod decet mulieres promittentes pietatem per opera bona.

Mulier in filentio difcat cum omni fubiectione:

Docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virum, fed effe in filentio.

Adam enim primus formatus eft, deinde Eva.

Et Adam non eft feductus, mulier autem feducta in praevaricatione fuit,

Salvabitur autem per filiorum generationem, fi permanferint in fide et dilectione et fanctificatione cum fobrietate.

Fidelis fermo Si quis epifcopatum defiderat, bonum opus defiderat.

« السابقةمتابعة »