صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

He hath with a piteous eye
Beheld us in our misery.
For his, &c.

And freed us from the flavery
Of the invading enemy.
For his, &c.

All living creatures he doth feed,
And with full hand fupplies their need.
For his, &c.

Let us therefore warble forth
His mighty majesty and worth.
For his, &c.

That his mansion hath on high
Above the reach of mortal eye.

For his mercies ay endure,
Ever faithful, ever sure.

C c

JOAN

[ocr errors]

JOANNIS MILTONI

LONDINENSIS

POEMATA.

Quorum pleraque intra Annum Ætatis Vigefimum confcripfit.

Cc z

!

>

1

H

ÆC quæ fequuntur de Authore testimonia, tametfi ipfe intelligebat non tam de fe quàm fupra fe effe dicta, eò quod præclaro ingenio viri, nec non amici ita fere folent laudare, ut omnia fuis potius virtutibus, quàm veritati congruentia nimis cupidè affingant; noluit tamen horum egregiam in fe voluntatem non effe notam ; cum alii præfertim ut id faceret magnopere fuaderent. Dum enim nimiæ laudis invidiam totis ab fe viribus amolitur, fibique quod plus æquo eft non attributum effe mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illuftrium quin fummo fibi honori ducat, negare non poteft.

Joannes Baptifta Manfus, Marchio Villenfis, Neapolitanus, ad Joannem Miltonium Anglum.

T mens, forma, decor, facies, mos, fi pietas fic,
Non Anglus,verùm herclè Angelus ipfe fores.

U

[merged small][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »