صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Quem larva Pelidis peremit Enfe Locro, Jove lacrymante. Si triste fatum verba Hecatëia Fugare poffint, Telegoni parens Vixiffet infamis, potentique Ægiali foror ufa virgâ. Numenque trinum fallere fi queant Artes medentum, ignotaque gramina, Non gnarus herbarum Machaon Eurypyli cecidiffet haftâ, Læfiffet & nec te Philyreïe Sagitta echidnæ perlita fanguine, Nec tela te fulmenque avitum

Cæfe puer genitricis alvo.
Tuque O alumno major Apolline,
Gentis togatæ cui regimen datum,
Frondofa quem nunc Cirrha luget,

Et mediis Helicon in undis,
Jam præfuiffes Palladio gregi
Lætus, fuperftes, nec fine gloriâ,
Nec
puppe Juftraffes Charontis
Horribiles barathri receffus.

At fila rupit Persephone tua
Irata, cum te viderit artibus
Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuiffe mortis.
Colende Præfes, membra precor tua
Molli quiescant cefpite, & ex tuo
Crefcant rofæ, calthæque bufto,
Purpureoque hyacinthus ore.

Sit mite de te judicium aci,
Subrideatque Ætnæa Proferpina,
Interque felices perennis
Elyfio fpatiere campo.

In quintum Novembris, Anno Ætatis 17.

J

AM pius extremâ veniens Jacobus ab arcto Teucrigenas populos, latéque patentia regna Albionum tenuit, jamque inviolabile fœdus Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis: Pacificufque novo felix divefque fedebat In folic, occultique doli fecurus & hoftis: Cum ferus ignifluo regnans. Acheronte tyrannus, Eumenidum pater, æthereo vagus exul Olympo,

Forte

Forte per immenfum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans fceleris focios, vernafque fideles,
Participes regni post funera moefta futuros;
Hic tempeftates medio ciet aëre diras,
Illic unanimes odium ftruit inter amicos,
Armat & invictas in mutua vifcera gentes;
Regnaque oliviferâ vertit florentia pace,
Et quofcunque videt puræ virtutis amantes,
Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magister
Tentat inacceffum fceleri corrumpere pectus,
Infidiafque locat tacitas, caffefque latentes
Tendit, ut incautos rapiat, feu Cafpia Tigris
Infequitur trepidam deserta per avia prædam
Nocte fub illuni, & fomno nictantibus aftris.
Talibus infeftat populos Summanus & urbes
Cinctus cæruleæ fumanti turbine flammæ.
Jamque fluentifonis albentia rupibus arva
Apparent, & terra Deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles,
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem
Æquore tranato furiali pofcere bello,

Ante expugnatæ crudelia fæcula Troje.

[ocr errors]

At fimul hanc opibufque & feftâ pace beatam
Afpicit, & pingues donis Cerealibus agros,
Quodque magis doluit, venerantem numina veri
Sancta Dei populum, tandem fufpiria rupit
Tartareos ignes & luridum olentia fulphur;
Qualia Trinacrià trux ab Jove claufus in Ætnâ
Efflat tabifico monftrofus ab ore Typhoeus.
Ignefcunt oculi, ftridetque adamantinus ordo
Dentis, ut armorum fragor, ictaque cufpide cufpis,
Atque pererrato folum hoc lachrymabile mundo
Inveni, dixit, gens hæc mihi fola rebellis,
Contemtrixque jugi, noftrâque potentior arte.
Illa tamen, mea fi quicquam tentamina poffunt,
Non feret hoc impune diu, non ibit inulta.
Hactenus; & piceis liquido natat aëre pennis;
Quà volat, adverfi præcurfant agmine venti,
Denfantur nubes, & crebra tonitrua fulgent.

Jamque pruinofas velox fuperaverat Alpes,
Et tenet Aufoniæ fines, à parte finiftrâ
Nimbifer Appenninus erat, prifcique Sabini,
Dextra veneficiis infamis Hetruria, nec non
Te furtiva Tibris Thetidi videt ofcula dantem;

Hinc

Hinc Mavortigenæ confiftit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam fera crepuscula lucem,
Cum circumgreditur totam Tricoronifer urbem,
Panificofque Deos portat, fcapulifque virorum
Evehitur, præeunt fummiffo poplite reges,
Et mendicantum feries longiffima fratrum;
Cereaque in manibus geftant funalia cæci,
Cimmeriis nati in tenebris, vitamque trahentes.
Templa dein multis fubeunt lucentia tædis
(Vefper erat facer ifte Petro) fremitúfque canentum
Sæpe tholos implet vacuos, & inane locorum.
Qualiter exululat Bromius, Bromiique caterva,
Orgia cantantes in Echionio Aracyntho,
Dum tremit attonitus vitreis Afopus in undis,
Et procul ipfe cavâ responsat rupe Citharon.

His igitur tandem folenni more peractis,
Nox fenis amplexus Erebi taciturna reliquit,
Præcipitefque impellit equos ftimulante flagello,
Captum oculis Typhlonta, Melanchætemq; ferocem,
Atque Acherontæo prognatam patre Siopen
Torpidam, & hirfutis horrentem Phrica capillis.
Interea regum domitor, Phlegetontius hæres
Ingreditur thalamos (neque enim fecretus adulter
Ff4

Producit

« السابقةمتابعة »