صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

No ka mau keiki

MARAKO

a Zebedaio.

make, a na lakou no ia e ha-, huhu loa aku la lakou ia I awi aku i ka poe ike ole ia kobo a me loane. Iehova;

42. Houluulu mai la Ies 34. A e hoowahawaba mai ia lakou, i aku la, Ua ik lakou ia ia, a e hahau mai ia no oukou, o pa’lii o na aina, ia, a e kuhakuha mai ia ia, ke hookiekie maluna o lakou a e pepehi mai ia ia, a i ka a o na kanaka nui hoi, ke po akolu, e ku hou mai no ia hoolanilani maluna o lakou: mai ka make mai.

43. Aka o oukou, aole pela, 35. Punee mai la io na la ai ake ke kahi o oukou e nui o Iakobo a me Ioane, i mai la, ia, e lilo ia i aipuupuu no Eke Kumu e,ke ake nei maua oukou. e hapa mai oe i ka maua mea 44. A o ka mea i manao i e makemake ai na maua. alii no oukou, e hoolilo ia ia

36. Ninau mai la Iesu ia iho i kauwa lepo na na mea laua, Heaha ka olua mea a pau. makemake e hana aku ai au 45. Pela hoi ke Keiki a ke na olua?

kanaka, aole ia i bele mai e 37. I aku la laua ia ia,E ae hooaipuupuu aku nana, aka mai oe ia maua, e noho ke ka- hoi no ke hooaipuupuu mai, a hi o maua i ko lima akau, a e haawi mai i kona ola i alao ke kabi i ko lima hema, i ko na no na mea he pui loa. hanohano.

46. A hiki mai la lakou i 38. I mai Iesu ia laua, A- Ieriko, a i ko lakou hele ana ole olua ike i ka olua mea i aku mai Ieriko aku, a me na nonoi mai ai; he mea pono kanaka he nui loa, e noho ana anei ia olua ke inu i keia ma ke ala nui ka makapo, o kiaha o'u e inu ai, a e ba- Batimea, o ke keiki a Timea, patizoia i ko’u nei bapatizo e nonoi ana. ana?

47. A lohe ae la ia i ko 39. I aku la laua ia ia, E Iesu hele ana ae, kahea mai hiki no ia maua. I mai la le-la ia, i mai la, E lesu e, e ka su ia laua, E inu io no olua i Mamo a Davida, e aloha mai ko'u kisha e iou ai, a e bapa- oe ia'u. tizo io ia no hoi olua i ko'u 48. Papa ae la ka nui o kabapatizo apa;

naka ia ia, hamau: aka he nui 40. Aka o ka noho i ko'u loa aku kona kahea ana mai, lima akau nei, a me ko’u li-si mai la, E ke Keiki a Davima hema, aohe na’ų ia e ha- da, e ahonui mai oe ia'u. awi aku, po ka poe

ia i hoo 49. Noho malie iho la lemakaukauia no lakou. su i ae la e, kahea i aku ia. 41. A lohe ae la ka umi, Kahea aku la lakou i ua ka

naka makapo nei, i aku la iaiho la ia laua ke kahi keiki ia, E olioli oe, a e ku ae ilu- hoki, ua nakinakiia ma ka na,

ke kahea mai la ia ia oe. ipuka, ma ka huina alapui. 50. Haalele iho la ia i ko 5. Olelo mai la ke kahi o na aahu, ku ae la iluna, a hele lakou e ku ana malaila; No mai la io Iesu la.

ke aha olua i wehe ai i ka 51. Pane aku la Iesu, i aku hoki keiki? la ia ia, Heaha la kau make 6. I aku la laua e like me make e hana aku ai a'u nou? ka Iesu olelo ana mai, a ae I mai la ua kanaka makapo la mai lakou ia laua. ia ia, E ka Haku e, e kaakaa 7. Alakai mai la laua i ua ko'u mau maka.

keiki la io Iesu, hohola ae la 52. I aku la Iesu ia ia, Elakou i ko lakou kapa maluhele oe, ua ola oe i kou ma- na, a hoonoho iho la ia ia ilunao oia io ana mai. Loaa ko- na iho ona. ke ae la ia ia ka ike, a hahai 8. Nui pa mea i haliilii ae aku la ia Iesu make ala loa, li ko lakou kapa ma ke ala

loa, a o ke kahi poe e hoi, MOKUNA XI. ooki ae la lakou i ka lala-la No ko Iesu komo ana i Ierusa-au, haliilii iho la i ke ala loa. lema.

9. A o ka poe e hele ana mamua, a me lakou e haliai

A :

i Ierusalema ua hiki Hosana, Ua nani loa ka mea mai i Betepage, a me Betania i hele mai ma ka inoa o ka ma ka mauna o Elaio, hoouna Haku. aku la ia i na haumana ana 10. Ua maikai ke aupuni elua:

o ko kakou kupuna kane o 2. I aku la ia laua, E hele Davida, e hele mai ana, e olua i kela kauhale mamua o Hosana iluna lilo loa. olua, a i ko olua komo ana 11. A é aku la Iesu* i leiloko, e loaa ia olua ke kahi rusalema, a iloko o ka luakikeiki hoki, ua nakinakiia, ni, a hiki ae la i ke ahiahi, aole i nohoia e ke kanaka hele aku la ia me kana poe mamua: e kala ae olua, a ala- haumana i Betania. kai mai.

12. A i ka la mahope iho i 3. A i olelo mai ke kahi ia ko lakou hoi ana mai, mai Beolua, No ke aha olua i hana'i tania mai, pololi iho la ia: i keia mea? e olelo aku, no 13. Ike aku la i ke kahi ka Haku keia i pono ai, a e laau fiku ma kahi e aku, he hoouna koke mai kela ia ia. lau maluna, hele ae la ia ilai4. Hele aku la laua, a loaa la i loaa paha ia ia kahi mea

E hoomaemae Iesu

MARAKO.

ż ka luakini,

manu nunu.

maluna, a hiki ae la ia ilaila, i ae la ia ia, E ke Kumu loaa ia ia he lau waleno, no aia ka laau fiku au i hooino a ka mea aole ia o ke kau e ua maloo loa. hua ai.

22. Pane mai la Iesu ia la 14. Pane aku la Iesu, i aku kou, i mai la, E manao oia jo la ia ia, Aole loa e ai ke kahi aku oukou i ke Akua: kanaka i kau hua ma neia ho 23. No ka mea he oia jo pe aku: a lohe no kana poe ka’u e olelo aku nei ia oukou, haumana ia olelo.

O ka mea i olelo mai i keia 15. A hiki aku la lakou i mauna, E hoonee aku, a e lele Ierusalema, alaila komo aku i ke kai, a aole e kanalua kola Iesu iloko o ka luakini, na naau, a e manao ana he hookuke aku la i ka poe e joia io e hanaia keia mau mea kuai aku ana, kuai mai iloko ana i olelo mai ai, e hanaia o ka luakini, hoohuli ae la i mai no nana kana mea i olelo na papa o

ka
poe

kuai kala, ai a pau.
a me ka noho o ka poe kuai 24. No ia mea la, ke hai

aku nei au ia oukou, O na 16. Aole oia i ae iki aku i mea a pau a oukou e nonoi aka poe i lawe aku ana i ka ku ai ma ka oukou pule ana, mea iloko o ka luakini.

a e manao io oukou e Joaa 17. Ao aku la ia, i aku la mai, e loaa mai na oukou io ia ia lakou, Aole apei i pala- no ia. palaia mai, E kapaia ko'u hale 25. A i ko oukou ku ana e ria aina a pau, o ka hale pu- e pule, ina e hoomauhala ana le? Ua lilo ae nei hoi ia ou- oe i ke kahi, e makala aku kou i lua no ka poe powa. oe ia ia, i makala mai no hoi

18. A lohe ae la ka poe ko oukou Makua iloko o ka Kakau-olelo, a me ka poe Ka- lani i ko oukou. huna nui, imi iho la lakou i 26. Ina aole oukou e mamea nona e make ai ia lakou; kala aku, aole no hoi e mamakau no hoi lakou ia ia, no kala mai ko oukou Makua ka mea, ua mahalo loa na ka- iloko o ka lani, ko oukou henaka a pau i kana olelo.

19. A hiki ae la i ke ahi 27. Hele hou mai la lakou ahi, haalele hou iho la ia ia i lerusalema, a i kona hele ana kauhale.

iloko o ka luakini, hele mai la 20. A kakabiaka ae, i ko io na la ka рое lakou hoi ana, ike aku la la- a me ka poe Kakau-olelo, a me kou i ka laau fiku, ua maloo, ka poe kahiko, mai ke kumu a hala iluna. 28. I mai la ia ia, Heaha 21. Manao ae la o Petero, la kau kumu i hana'i į keią

wa.

Kahuna nui,

mea.

po

Haï lesu i ka park- MOKUNA XII. bole o ka mala-icaina. mau mea? na wai la o i, hi ilalo i kåhi e kaomi ai i hạawi mai i keia kumu e ha- ka waina, kukulu iho la i ka na i ua mea la?

hale kiai, haawi aku la ia i ka 29. Olelo aku la Iesu ia poe hoaaina, a hele aku la i lakou, i aku la, E ninau aku kahi e. no hoi au ia oukou i ke kahi 2. A i ka wa pono, hooumea, e hai mai oukou ia'u, na mai la ia i ka aipuupuu alaila hai aku au ia oukou i i ka poe hoaaina, i loaa aku ia ka’u kumue hana i keia mau ia ka hua o ka mala waina,

ka
poe

hoaaina. 30. I ka loane bapatizo 3. Hopu iho la lakou ia ia, ana, nohea mai la kana? no kuikui aku la, a hoihoi nele ka lani paha, no kanaka anei? aku la ia ia. e hai mai hoi ia'u.

4. Hoouna hou mai la ia ia 31. Kuka iho la lakou ia lakou i ka aipuupuu hou, hailakou iho no, i ae la, A i ole-luku aku lakou ia ia i ka polo aku paha kakou, No ka la- haku,a eha kona poo ia lakou, ni mai, alaila e ninau mai pa- a hoihoi aku la lakou ia ia me ha ia ia kakou, No ke aha la ka hooino. hoi oukou i manao io ole aku 5. Hoouna hou mai la ia i ai ia ia?

ke 'kahi mea hou, a pepehi 32. Aka i olelo paha ya- aku la lakou ia ia a make, a nei kakou, no ke kanaka, a pela no lakou i hana aku ai ia makau no hoi lakou i kanaka, hai he nui loa, kuikui ke ka

ua manao nui ua hi, a pepehi ke kahi. kanaka, he kaula io o Ioane. 6. A koe no me ia ke kahi

33. Hai mai la lakou ia le- keiki kane, o kana punahele su, i mai la, Aole makou i ia, a mahope iho oia kana i iké. Alaila olelo aku la Iesu, boouna mai la ia lakou, i ae ia lakou, i aku la, Aole no hoi la, E mahalo mai paha lakou au e hai aku ia oukou i ka’u i kuu keiki kane. kumu e hana'i i keia mau 7. I ae la kela poe hoaai.

na ia lakou iho no, Eia no

ka haku, e hele mai kakou e MOKUNA XII. powa ia ia, alaila na kakou ka

waiwai. Ka parabole o ka mala-waina.

8. Hopu iho la lakou ia ias LELO hou aku la ia ia pepehi aku la, a hoplei aku,

no ka mea,

mea.

aku la, Kanu iho la ke kahi na. kanaka i ka mala waina, a pa 9. Noia mea, pehea la uaiho la ia i ka pa a puni, a ko- nei e hana mai ai ka mea na

E hodo ke kahi poe e

MARAKO. hoowalewale ia les ba ka mala waina? E hele mai Owai la ke kii maluna, a na no ia, a e luku hoomainoipo wai keia palapala? I mai la ia poe hoaajna, a e haawi aku kou ia ia, Na Kaisara. i ka mala waina ia hai.

17. Pane aku la Iesu, i aku 10. Aole anei oukou i helu la ia lakou, E haawi aku no i ka olelo i kakauia'i, o ka ka Kaisara ia Kaisara, a o ka pohaku i haaleleia'i e ka poe ke Akua hoi i ke Akua. Pilihoonoho, ua lilo ia i pohaku pu iho la lakou ia ia. kumu no ke kihi?

18. Alaila hele mai la io 11. O ka hapa keia a Ieho- na la ka poe Sadukaio, o lava, he mea mahalo ia e ko kou ka i olelo, aole e ola hou kakou maka.

mai, ninau mai la lakou ia ia, 12. Imi iho la lakou e ho-i mai la, pu ia ia, a makau ae la lakou

19. E ke Kumu e, ua pai kanaka, no ka mea, ua ike lapala mai o Mose ia makou, lakou no lakou keia olelo na-ina i make ke kaikuaana o ke ne i oleloia mai ai.

kahi kanaka, a e ola ana ka13. Hoouna mai la lakou i na wahine me ke keiki ole, e ke kahi o ka poe Parisaio, a mare ke kaikaina ia wahine, me ka poe Herodeani io na i loaa ke keiki na kona kaila, e hoohihia ia ia i kana ole- kuaana. lo.

20. Ehiku keiki kane io 14. A hiki mai la lakou, makou nei, a mare aku la ka olelo mai la ia ia, E ke Kumu hiapo i ka wahine, a make ia, e, ua ike makou he pono oe, aole ana keiki; no ka mea aole oe i makau i 21. Moe ae la ke kaikaina kanaka, aole ma ko ke kana- ia ia, a make, aole no hoi ana ka kou manao, aka ke hoike keiki, a pela no hoi ka muli pono mai nei oe i ka ke Akua aku:

He mea pono anei, ke 22. A mare ae la no hoi haawi aku i ka waiwai auhau ka poe ehiku a pau ia ia, aole . na Kaisara; aole apei?

a lakou keiki, a mahope iho, 15. E haawi anei makou? make pu aku la no me ka aole paha makou e haawi wahine. aku? Ike aku la ia i ko lakou 23. A i hiki aku i ka la e hoohuahualau, i ae la ia ia la-ola hou mai ai, nawai la uanei kou, No ke aha la oukou e ia wahine a lakou, no ka mea, hoowalewale mai nei ia’u? E ua lilo aku la ia i wahine na lawe mai oukou i ke kahi ha- lakou a pau. pawalu io nei, i ike aku au. 24. Pane aku la Iesu, i

16. A lawe mai lakou, a-aku la ia lakou, Ua hala loa laila ninau aku la ia ia lakou, Soukou, no ka mea agle oukou

аоао.

« السابقةمتابعة »