من داخل الكتاب

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة xiii - Ezzo scolasticus, vir omni sapientia et eloquentia praeditus, qui in eodem itinere cantilenam de miraculis Christi patria lingua nobiliter composuit, et Cuonradus omni scientia et facundia ornatus, qui postea in nostro loco canonicis praelatus propositus fuit.
الصفحة 109 - ... löst er uns durch sin not, er edile unde er vil guote, mit sinem vil heren bluote 880 löst uns got der guote.
الصفحة 1 - Babenberch, der hiez machen ein vil guot werch: er hiez die sine phaphen ein guot liet machen, eines liedes si begunden, want si di buoch chunden. Ezzo begunde scriben, Wille vant die wise. duo er die wise duo gewan, duo ilten si sich alle munechen.
الصفحة 15 - ... geloube, der hilfet uns der zuo wole. der heilige atem ist der wint, der vuoret unsih an den rehten sint.
الصفحة 3 - Wärer got, ich lobe dich, ein anegenge gih ich an dich: daz anegenge bistu trehtin ein (ja ne gih ich anderez nehein) der erde joch des himeles...
الصفحة 2 - Got mit siner gewalt, der wurchet zeichen vil manecvalt; der worhte den mennischen einen...
الصفحة 8 - Duo wart geborn ein chint, des elliu disiu lant sint, demo dienet erde unte mere 160 unte elliu himelisciu here, den sancta Maria gebar: des scol si iemer lop haben, wante si was muoter unte maget (daz wart uns sit von ir gesaget), 165 si was muoter äne mannes rät, si bedachte wibes missetät.
الصفحة 160 - Moyses ein fiur gesach. daz holz niene bran, den louch sah er obenan, der was lanch unde breit: daz bezeichint dine magetheit, Sancta Maria. Gedeon, dux Israel, nider spreit er ein lamphel; daz himeltou die wolle betouwete almitalle: also chom dir diu magenchraft, daz du wurde berehaft, Sancta Maria. Mersterne...
الصفحة 11 - Er wart ein teil gesunterot ein luzel von den engelen. ze zeichene an dem samztage daz fleisc ruowote in demo grabe. unt an dem dritten tage duo irstuont er von dem grabe. hinnen vuor er untotlich, after tode gab er uns den lip, des fleisches urstente, himelriche imer an ente.
الصفحة 117 - ... daz beluhte dich und alle cristenheit, du in den ungelouven verre was verleit. iz vant dich, iz liz dich bit alle luter, alse du sunne deit daz glasevinster.

معلومات المراجع