صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

a

[ocr errors]

Α. D. 64.
CoL. 1. 22, 23.111. 1--10.

Α. D. 64. a after the commandments and doctrines of men ?

VER. 5. a See on Matt xv, ver. 3.

Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί

της γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιVER. 23.

θυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις "Ατινά εστι λόγον μέν έχοντα σοφίας έν έστιν ειδωλολατρεία: εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφει

Mortify therefore your members δία σώματος, ουκ εν τιμή τινι προς πλησ

which are upon the earth; b fornication, μονής σαρκός.

uncleanness, inordinate affection, evil Which things have indeed a shew of concupiscence, and c covelousness, which wisdom in will worship, and humility, | is idolatry: and * neglecting of the body; not in any

a See on Rom. viii. ver. 13. clause 3. honour to the satisfying of the flesh.

b See on Acts xv. ver. 20. clause 2. * Or, punishing, or, 'not sparing. c See on Eph. v. ver. 5. clause 2. CHAP. III.--VER. 1.

VER. 6. Ει ούν συνηγέρθητε τώ Χριστώ, τα άνω

Δι' και έρχεται η οργή του Θεού επί τους ζητείτε, ου ο Χριστός έστιν εν δεξιά του υιούς της απευθείας. Θεού καθήμενος.

a For which things' sake the wrath of If ye then be risen with Christ, God cometh on the children of disobe

dience: b seek those things which are above, c where Christ sitteth on the right hand • See on Rom. i. ver. 18. of God.

b See on Matt. xiii, ver. 38. clause S. a See on John v. ver. 25.

VER. 7. b See on Matt. vi. ver. 20. «See on Μatt. xxii. ver. 44. clause 1. ότε εζήτε εν αυτοίς.

'Εν οίς και υμείς περιεπατήσατε ποτε, and Mark xvi. ver. 19. clause 3.

In the which ye also walked someVER. 2.

time, when ye lived in them. Τα άνω φρονείτε, μή τα επί της γης.

a See on Rom. vi. ver. 19. clause 3. a Set your * effection on things above,

VER. 8. not on things on the earth.

Νυνί δε απόθεσθε και εμείς τα πάντα, * Or, mind.

οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, αισ. a See on Matt. vi. ver. 19-21.

χρολογίαν εκ του στόματος υμών.

a But now ye also put off all these ; VER. 3.

anger, wrath, malice, « blasphemy, fil'Απεθάνετε γαρ, και η ζωή υμών κέ- | thy communication out of your mouth. κρυσται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ.

a See on Eph. iv. ver. 22. clause 1. a For ye are dead, and your life is

b See on Rom. xiii. ver. 13. clause 4. hid with Christ in God.

c See on Eph. iv. ver. 29. clause 1. a See on Rom. vi. ver. 2. clause 1.

VER. 9.

Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσά. VER. 4.

μενοι τον παλαιον άνθρωπος συν ταϊς πρά“Οταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, ξεσιν αυτού τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε

a Lie not one to another, b seeing that

ye have put off the old man with his When Christ, a who is our life, b shall deeds ; appear, e then shall ye also appear with him in glory.

a See on Eph. iv. ver. 25. clause 1.

b See on Rom. vi. ver. 6. clause 1. a See on John xi, ver. 25. clauses 1, 2. See on Matt. xvi. ver. 27. clause 1.

VER. 10. c See on Matt. xiii. ver. 43. clauses Και ένδυσάμενοι τον νέον, τον ανακαινού

μενον εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν»

b

εν δόξη.

1, 2.

A. D. 64.

COL, Il. 10-16.

A. D. 64.

are

a And have put on the new man, a See on Matt. v. ver. 42. clause 1.; which is renewed in knowledge dafter Mark ix. ver. 50. clause 3. and Rom. the image of him that creuted him: v, ver. 5. clause 2.

a See on Rom. xiii. ver. 12. clause 3. o See on John iii. ver. 6. clause 2.

VER. 15. c See on John i. ver. 4. clause 2.

Και η ειρήνη του Θεού βραβευέτω εν ταίς d See on John i. ver. 13. clause 5. καρδίαις υμών, εις ήν και εκλήθητε εν ενε

σώματι, και ευχάριστοι γίνεσθε. VER. 11.

And let a the peace of God rule in Onou o'x in "Enany sal 'Ioudaloso Trepon your hearts, b to the which also ye τομή και ακροβυστία· βάρβαρος, Σκύθης: called in one body; Cand be ye thankful. δούλος, ελεύθερος' αλλά τα πάντα και εν πάσι Χριστός.

a See on Rom. i. rer. 7. clause 5.

God hath called us to peace, 1 Cor. a Where there is neither Greek nor vii. ver. 15. See also on Mark ix. ver. Jew, circumcision nor uncircumcision, 50. clause 3. Barbarian, Scythian, bond nor free:

c See on Eph. v. ver. 4. clause S. but Christ is all, cand in all. a See on Rom. ii. ver. 25-29.

VER. 16. b See on 1 Cor. i. ver. 30.

ο λόγος του Χριστού ενοικείτω εν υμίν • See on John xiv. ver. 18.

πλουσίως, εν πάση σοφία· διδασκόντες και VER. 12.

νουθετούντες εαυτούς, ψαλμοίς, και ύμνοις, "Ένδύσασθε ούν, ως εκλεκτοί του Θεού εν τη καρδία υμών τώ Κυρίω.

και οίδαϊς πνευματικαίς έν χάριτι άδοντες άγιοι και αγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραό- a Let the word of Christ dwell in you τητα, μακροθυμίαν:

richly in all wisdom; b teaching and adPut on therefore, as a the elect of God, monishing one another cin psalms and Wholy and c beloved, bowels d of mercies, hymns and spiritual songs, u singing with kindness, humbleness of mind, é meekness, grace in your hearts to the Lord. long-suffering;

a See on John xv. ver. 7. clause 1. a See on Matt. xxiv.ver. 22. clause 2.

And I myself also am pursuaded See on Rom. viii. ver. 29. clause 3. full of goodness, filled with all know

of you, my brethren, that ye also are c See on Rom. i. ver. 7. clause 2. See on Mark ix. ver. 50. clause 3. ledge, able also to admonish one

another, Rom. xv. 14. Wherefore and Matt. xx. ver. 26, 27. e See on 1 Cor. xiii. ver. 4. clause 2. comfort one another with these words,

1 Thess. iv. 18. Wherefore comfort VER. 13.

yourselves together, and edify one 'Ανεχόμενοι αλλήλων, και χαριζόμενοι | another, even as also ye do, ν. 11. εαυτοίς, εάν τις πρός τινα έχη μομφήν: Yet count him not as an enemy, but xadəs xai • Xpoo tos izapícaro ipīv, otro admonish him as a brother, 2 thess. και υμείς.

iii. 15. Wherefore lift up the hands Forbearing one another, and a for- knees; And make straight paths for

which hang down, and the feeble giving one another, if any man have a

your feet, lest that which is lame be quarrel aguinst any : even as Christ turned out of the way; but let it rather forgave you, so also do ye.

be healed. Follow peace with all * Or, complaint.

men, and holiness, without which no

man shall see the Lord: Looking dia See on Matt. vi. ver. 12. clause 3. ligently lest any man fail of the grace b See on Matt.ix. ver. 2. clause 4.

of God ; lest any root of bitterness

springing up trouble you, and thereby VER. 14.

many be defiled, Heb. xii, 12–15. Επί πάσι δε τούτοις την αγάπην, ήτις

«See on Matt. xxvi. ver. 30. clause 1. εστί σύνδεσμος της τελειότητος •

d I will sing with the Spirit, and I a And above all these things put on will sing with the understanding also, charity, which is the bond of perfectness. 1, 1 Cor. xiv. 15.

b

A. D. 64.

COL. III. 17–24.

A. D. 64.

a Servants, obey in all things your VER. 17.

masters according to the flesh; not with Kai Hãy ő,ti ar moente, év dóyo, hey eyeservice, as menpleasers; but in singlešgyo, nárta év óvópati Kupiou 'Ingoû, ness of heart, 5 fearing God: ευχαριστούντες τω Θεώ και πατρί δι'

a See on Matt. vii. ver. 9. clause 2. αυτού. .

See on Acts ix. ver, 31. clause 1. a And whatsoever ye do in word of deed, bdo all in the name of the Lord

VER. 23.
Jesus, giving thanks to God and the
Father d by him.

Και πών ό,τι έαν ποιήτε, έκ ψυχής έρ

γάζεσθε, ώς τω Κυρίω και ουκ ανθρώa See ón 1 Cor. x. ver. 31.

πους" b For all people will walk every one in the name of his god, and we will

a And whatsoever ye do, 6 do it heartily walk in the name of the LORD our

as to the Lord, cand not unto men; God for ever and ever, Mic. iv. 5.

a See on 1 Cor. x. ver. 31. c See on Eph. v. ver. 4. clausę 3. b And in every work that he began a See on John xiv. ver. 13. clause 2. in the service of the house of God,

and in the law, and in the commandVER. 18.

ments, to seek his God, he did it with Ai yuvaixes, inorácora de tots idioss all his heart, and prospered, 2 Chron. ανδράσιν, ως ανήκεν εν Κυρίω.

xxxi. 21. With my whole heart have a Wives, submit yourselves unto your I sought thee : 0 let me not wander own husbands, as it is fit in the Lord.

from thy commandments, Psal. cxix. a See on 1 Cor. xi. ver. 3. clause 2.

10. Whatsoever thy hand findeth to

do, do it with thy might; for there is VER. 19.

no work, nor device, nor knowledge, Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας, και nor wisdom, in the grave, whither μη πικραίνεσθε προς αυτάς.

thou goest, Eccles. ix. 10. Husbands, love your wives, and be and to the priests, saying, When ye

Speak unto all the people of the land, not bitter against them.

fasted and mourned in the fifth and sea Husbands love your wives, even venth month, even those seventy years, as Christ also loved the church, and did ye at all fast unto me, even to me? gave himself for it, Eph. v. 25. See And when ye did eat, and when ye also on Matt. xix. ver. 5,6.

did drink, did not ye eat for yourselves,

and drink for yourselves? Should ye VER. 20.

not hear the words which the LORD Τα τέκνα, υπακούετε τους γονεύσι κατά hath cried by the former prophets, πάντα· τούτο γάρ έστιν ευάρεστον τώ when Jerusalem was inhabited and in Κυρίω. .

prosperity, and the cities thereof a Children, obey your parents in all round about her, when men inhabited things: b for this is well pleasing unto the south and the plain, Zech. vii. 5 the Lord.

-7. Moreover, when ye fast, be not, a See on Matt. xv.ver.4.clauses 2, 3. as the hypocrites, of a sad counteb See on Rom. xii. ver. 1. clause 2.

nance : for they disfigure their faces,

that they may appear unto men to fast. VER. 21.

Verily I say unto you, They have their Oi Hatépes, pan épedizero tà réxva ipeão, doing service, as to the Lord, and not

reward, Matt. vi. 16. With good will ένα μη αθυμώσιν. . a Fathers, provoke not your children

to men, Eph. vi. 7. to anger, lest they be discouraged.

VER. 24. a See on Eph. vi. ver. 4.

Είδότες ότι από Κυρίου απολήψεσθε VER. 22.

την ανταπόδοσιν της κληρονομίας» τα γας οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα τους κυρία Χριστώ δουλεύετε. κατά σάρκα κυρίοις, μη εν οφθαλμοδου- a Knowing that of the Lord ye shall λύαις ως άνθρωπάρεσκοι, αλλ' έν απλό- receive the reward of the inheritance: τητι καρδίας, φοβούμενοι τον Θεόν- bfor ye serve the Lord Christ.

V, 4.

A. D. 64.
COL. II. 24, 25.-IV. 1-5.

A. D, 64.
a See on Matt. xvi. ver. 27.clause 3. fashion us in the womb? Job. xxxi.
b See on Rom. i. ver. 1. clause 2. 13—15. And I will come near to you

to judgment; and I will be a swift VER. 25.

witness against the sorcerers, and 'O dè adıxãy xouititai ė jdixnce' sai against the adulterers, and against ουκ έστι προσωποληψία, .

false swearers, and against those that

oppress the bireling in his wages, the a But he that doeth wrong shall receive widow, and the fatherless, and that for the wrong which he hath done : and turn aside the stranger from his right, b there is no respect of persons.

and fear not me, saith the Lord of a See on Luke xii. ver. 47, 48. hosts, Mal. üi. 5. Behold, the bire b See on Rom. ii. ver. 11.

of the labourers who have reaped down

your fields, which is of you kept back CHAP. IV.-VER. 1. by fraud, crieth : and the cries of them Οι κύριοι, το δίκαιον και την ισότητα ή which have reaped are entered into τοϊς δούλους παρέχεσθε, ειδότες ότι και the ears of the Lord of sabaoth, Jam. υμείς έχετε Κύριον εν ουρανούς. . a Masters, give unto your servants that

b See on Matt, xxiii. ver. 8. clause 2. which is just and equal; bknowing that

VER. 2. ye also have a Master in heaven.

Τη προσευχή προσκαρτερείτε, γρηγο2 Thou shalt not defraud thy neigh-ρούντες εν αυτή εν ευχαριστία, bour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with the same e with thanksgiving ;

a Continue in prayer, band watch in thee all night until the morning, Lev. xix. 13. And if thy brother that

a See on Luke xviii. ver. 1. dwelleth by thee be waxen poor, and

b See on Matt. xxiv.ver.'42. clause 1. be sold unto thee; thou shalt not com

«See on Eph. v. ver. 4. clause 3. pel him to serve as a bond-servant :

VER. 3. But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and ο Θεός ανοίξη ημϊν θύραν του λόγου, λαλή

Προσευχόμενοι άμα και περί ημών, ίνα shall serve thee unto the year of ju- oat tò pavorhpsov Tov Xplotov, di’ö rai bile : And then shall he depart from

δέδεμαι: thee, both he and his children with him, and shall return unto his own

Withal a praying also for us,

b that family, and unto the possession of his God would open unto us a door of utfathers shall he return. For they are

terance, c to speak the mystery of Christ, my servants, which I brought forth a for which I am also in bonds: out of the land of Egypt: they shall a See on Rom. xv. ver. 30. not be sold as bondmen. Thou shalt

b For a great door and effectual is not rule over him with rigour;

but opened unto me, 1 Cor. xvi. 9. shalt fear thy God, xxv. 39–43. Thou See on Rom. xvi. ver. 25. clause 4. shalt not oppress an hired servant See also Eph. iii. 1.; iv, 1.; Phil. that is poor and needy, whether he be i. 13, 14.; 2 Tim. i. 16.; ii. 9. of thy brethren, or of thy strangers that are in thy land within thy gates :

VER. 4. At his day thou shalt give him his "Ινα φανερώσω αυτό, ως δεί hire, neither shall the sun go down upon it; for he is poor, and setteth

a That I may make it manifest, as I his heart upon it: lest he against thee unto the LORD, and it be sin

ought to speak. unto thee, Deut. xxiv. 14, 15. If I

a For which I am an ambassador did despise the cause of my man-ser- in bonds ; that therein I may speak vant or of my maid-servant, when boldly as I ought to speak, Eph. vi. they contended with me ; What then 20. See also on Acts iv. ver. 29. shall I do when God riseth up? and clause 2. when he visiteth, what shall I answer

VER. 5. him ? Did not he that made me in the 'Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, womb make him ? and did not one τον καιρόν εξαγοραζόμενοι. .

με λαλή

[ocr errors]

cry

A. D. 64.

COL. IV. 5-11.

A. D. 64.

but yet

a Walk in wisdom toward them that I loved brother, who is one of you. They are without, bredeeming the time. shall make known unto you all things a Behold, I send you forth as sheep

which are done here. in the midst of wolves: be ye there. a See the Epistle to Philemon. fore wise as serpents, and harmless as doves, Matt. x. 16. For your obe

VER. 10. dience is come abroad unto all mnen. 'Ασπάζεται υμάς 'Αρίσταρχος και συναιI am glad therefore on your behalf: 1 χμάλωτός μου, και Μάρκος ο ανεψιός Βαρ

1 would have you wise unto | νάσα, περί ου ελάβετε εντολάς: έαν έλθη that which is good, and simple con- ngòs.ipăs, détac Os autóv. cerning evil, Rom. xvi. 19. See then that. ye walk circumspectly, not as

a Aristarchus my fellow-prisoner bsa. fools, but as wise, Eph. v. 15.

luteth you, cand Marcus, sister's son to b Redeeming the time, because the Barnabus, (touching whom ye received days are evil, Eph. v. 16

commandments: if he come unto you,

d receive him ; VER. 6.

a See on Acts xix. ver. 29. clause 2. Ο λόγος ύμών πάντοτε εν χάριτι, αλατι

See on 1 Cor. xvi. ver. 20. clause 1. ήρτυμένος είδέναι πως δεϊ υμάς εν έκα- c And when he had considered the στα αποκρίνεσθαι. .

thing, he came to the house of Mary Let your speech be alway with grace,

the mother of John, whose sumame seasoned with salt, that ye may know ed together, praying, Acts xii

. 12.

was Mark; where many were gatherhow ye ought to answer every man.

And when they were at Salamis, they . See on Eph. iv. ver. 29.

preached the word of God in the syna

gogues of the Jews: and they had VER. 7.

also John to their minister, xiii. 5. Τα κατ' έμε πάντα γνωρίσει υμίν Τυ- | Now when Paul and his company χικός και αγαπητός αδελφός, και πιστός loosed from Paphos, they came to διάκονος, και σύνδουλος εν Κυρίω,

Perga in Pamphylia ; and John deAll my state shall a Tychicus declare parting from them, returned to Jeruunto you, who is a beloved brother, and salem, 13. And Bamabas determined a fuithful minister and fellow-servant in to take with them John, whose surthe Lord :

name was Mark. But Paul thought a See on Acts xx. ver. 4. clause 3.

not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia,

and went not with them to the work. VER. 8. "Oyiminta Tapós úpãs eis aitò TOŪTO, between them, that they departed

And the contention was so sharp i've me tà trepi ipão, sal Hapanahéon asunder one from the other : and so τας καρδίας υμών

Barnabas took Mark, and sailed unto a Whom I have sent unto you for the Cyprus, xv. 37—39. Only Luke is same purpose, that he might know your with me. Take Mark, and bring him estate, and comfort your hearts; with thee ; for he is profitable to me a But that ye also may know my

for the ministry, 2 Tim. iv. 11. The affairs, and how I do, Tychicus, a be- church that is at Babylon, elected toloved brother and faithful minister in gether with you, saluteth you; and so the Lord, shall make known to you all doth Marcus my son, 1 Pet. v. 13. things : Whom I have sent unto you

d See on Rom. xiv, ver. 1. clause 2. for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might

VER. 11. comfort your hearts, Eph. vi. 21, 22. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιουστος, οι

όντες εκ περιτομής: ούτοι μόνοι συνεργοί εις VER. 9.

την βασιλείας του Θεού, οίτινες εγενήθησαν Συν 'Ονησίμα των πιστών και αγαπητό μοι παρηγορία. αδελφώ, ός έστιν εξ υμών» πάντα υμίν γνωριούσι τα ώδε.

And Jesius, which is called Justus; .

who are of the circumcision. These a With Onesimus, a faithful and be- / only are my fellowworkers unto the

« السابقةمتابعة »