صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Α. D. 64.

coL. IV. 11–18.

Α. D. 64.

kingdom of God, which have been a comfort unto me.

VER. 16.

Και όταν αναγνωσθή παρ' υμίν και επισVER. 12.

τολή, ποιήσατε ένα και εν τη Λαοδικέων 'Ασπάζεται υμάς Επαφράς ο εξ υμών εκκλησία αναγνωσθή και την έκ Λαοδικείας δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος ένα και υμείς αναγνώτε. υπέρ υμών εν ταϊς προσευχαϊς, ίνα στήτε a And when this epistle is read among τέλειοι και πεπληρωμένοι εν παντί θελή

you, cause that it be read also in the ματι του Θεού.

church of the Laodiceans; and that ye a Epaphras, who is one of you, balikewise read the epistle from Laodicea. servant of Christ, suluteth you, Calways

a I charge you by the Lord, that this * labouring fervently for you in prayers, epistle be read 'unto all the holy d that ye may stand perfect and t com- brethren, 1 Thess. v. 27. plete in all the will of God. Or, striving. + Or, filled,

VER. 17. a See on chap. i. ver. 7. clause 1.

Και είπατε 'Αρχίππω: Βλέπε την διαb See on Rom. i. ver. 1. clause 2.

κονίαν ήν παρέλαβες εν Κυρίω, ίνα αυτήν c See on Rom. i. ver. 9. clauses 4,5. | πληρούς.

d See on Matt. v. ver. 48. clause 1. And say to a Archippus, b Take heed and xxiii. ver. 26.

c to the ministry which thou hast received

in the Lord, that thou fulfil it. VER. 15.

a And to our beloved Apphia, and Μαρτυρώ γαρ αυτώ ότι έχει ζήλον πολύν υπέρ υμών, και των εν Λαοδικεία, και | the church in thy house, Philem. 2.

Archippus our fellow-soldier, and to των εν Ιεραπόλει.

b See on Acts xx. ver. 28. clause 1. For I bear him record, that he hath a See on Matt. xxiv. ver. 45. clause 1. great zeal for you, and them that are in a Laodicea, and them in Hierapolis.

VER. 18. a See on chap. ii. ver. 1. clause 2. ο ασπασμός της έμή χειρί Παύλου.

Μνημονεύετέ μου των δεσμών. Η χάρις VER. 14.

μεθ' υμών. Αμήν. 'Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός και

a The salutation by the hand of me αγαπητός, και Δημάς.

Paul. b Remember my bonds. cGrace 3 Luke, the beloved physician, and be with you. Amen. Demas, greet you.

a See on 1 Cor. xvi. ver. 21. a Only Luke is with me, 2 Tim. iv. b Be not thou therefore ashamed of 11. There salute thee Epaphras, my the testimony of our Lord, nor of me fellow-prisoner in Christ Jesus ; Mar- his prisoner; but be thou partaker of cus, Aristarchus, Demas, Lucas, my the afflictions of the Gospel, according fellow labourers, Philem. 23, 24. to the power of God, 2 Tim. i. 8. Re

member them that are in bonds, as VER. 15.

bound with them; and them which 'Ασπάσασθε τους εν Λαοδικεία άδελ- | suffer adversity, as being yourselves φους, και Νυμφών, και την κατ' οίκον αυ- | also in the body, Heb. xiii. 3. του εκκλησίαν.

c See on Rom. i. ver. 7. clause 4. a Salute the brethren which are in Προς Κολοσσαείς εγράφη από Ρώμης Luodicea, and Nymphas, band the church δια Τυχικού και 'Ονησίμου. which is in his house.

Written from Rome to the Colossians, a See on Rom. xvi. ver. 16. clause 1. by Tychicus and Onesimus. b See on Matt. xviii.ver. 20. clause 1.

END OF THE EPISTLE TO THE COLOSSIANS.

THE

FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE

TO THE

THESSALONIANS.

[ Written from Corinth, A. D. 52. ]

A. D. 54.

A. D. 54.

1 THESS. 1.1-4.

you all, o making mention of you in our CHAP. I.--VER. 1.

prayers; ΠΑΥΛΟΣ και Σιλουανός και Τιμόθεος τη

. See on Rom. i. ver. 8. clause 1. εκκλησία Θεσσαλονικέων, εν Θεώ πατρί, και

B See on Rom. i. ver. 9. clause 5. Κυρίω Ιησού Χριστώ χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού

VER. 3. Χριστού. .

'Αδιαλείπτως μνημονεύοντες υμών του * Paul, and 5 Silvanus, and «Timo- έργου της πίστεως, και του κόπου της theus, d unto the church of the e Thes- ayeuns, uci râs ütoporñs rñs inxides salonians, which is in God the Father του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσand in the Lord Jesus Christ : & Grace Dev TOÙ EOŪ nai Targos nuôvo be unto you, and peace, from God our

a Remembering without ceasing your Father, and the Lord Jesus Christ.

work of fuith, and labour of love, cand * Then Saul, (who also is called patience of hope d in our Lord Jesus Paul,) filled with the Holy Ghost, set Christ

, in the sight of God and é our his eyes on him, Acts xiii. 9.

Father: b See on 2 Cor. i. ver. 19. clause 2.

* But now, when Timotheus came c See on 1 Cor. xvi. ver. 10.

from you unto us, and brought us good See on 1 Cor. i. ver. 2. clause 1.

tidings of your faith and charity, and Now, when they had passed through that ye have good remembrance of us Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a syna

always, desiring greatly to see us, as

we also to see you, chap. ii. ver. 6. gogue of the Jews :- And Paul, as his

b See on Rom. i. ver. 5. clause 3. manner was, went in unto them, and

c See on Rom. v. ver. 5. clause 1. three sabbath-days reasoned with d If in this life only we have hope them out of the Scriptures; Opening in Christ, we are of all men most miand alledging that Christ must needs serable, 1 Cor. xv. 19. Paul, an have suffered, and risen again from apostle of Jesus Christ, by the com. the dead; and that this Jesus, whom mandment of God our Saviour, and I preach unto you, is Christ. And Lord Jesus Christ, which is our hope, some of them believed, and consorted

1 Tim. i. 1. with Paul and Silas; and of the de

e See on Matt. v. ver. 9. clause 3. vout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few, Acts

VER. 4. xvii. 1-4.

Είδότες, αδελφοί ηγαπημένοι, υπό Θεού fSee on John xvii. ver. 23.

την εκλογήν υμών: 8 See on Rom. i. ver. 7. clauses 4–7.

a Knowing, brethren beloved, your VER. 2.

election of God, Ευχαριστούμεν τώ Θεώ πάντοτε σερί * Or, beloved of God, your election. πάντων υμών, μνείαν υμών σοιούμενοι επί a The secret of the LORD is with των προσευχών ημών

them that fear him; and he will shew a We give thanks to God always for ' them his covenant, Psal. xxvi. 14.

A. D. 54.

1 THESS. I. 4-8.

A. D. 54.

v. 10.

and Prov. iii. 32. The Spirit itself certain lewd fellows of the baser sort, beareth witness with our spirit, that and gathered a company, and set all we are the children of God, Rom. the city on an uproar, and assaulted viii. 16. And because ye are sons, the house of Jason, and sought to God hath sent forth the Spirit of bis bring them out to the people. And Son into your hearts, crying, Abba, when they found them not, they drew Father, Gal. iv. 6. And hereby we Jason and certain brethren unto the know that we are of the truth, and rulers of the city, crying, These that shall assure our hearts before him. have turned the world upside down For if our heart condemn us, God is are come hither also; Whom Jason greater than our heart, and knoweth hath received : and these all do conall things, Beloved, if our heart con- trary to the decrees of Cesar, saying demn us not, then have we confidence that there is another king, one Jesus. toward God, 1 John iii. 19-21. He And they troubled the people, and the that believeth on the Son of God hath rulers of the city, when they heard the witness in himself: he that be- these things. And when they had lieveth not God, hath made him a taken security of Jason, and of the liar; because he believeth not the other, they let them go, Acts xvii. 5–9. record that God gave of his Son, So that we ourselves glory in you in

the churches of God, for your patience See on Matt. xxiii. ver. 8. clause S. and faith in all your persecutions and «See on Rom. ix. ver. 23. clause 2. tribulations that ye endure, 2 Thess.

i. 4. VER. 5.

d See on John xiv. ver. 16. clause 2. “Οτι το ευαγγέλιον ημών ουκ εγενήθη εις υμάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει,

VER. 7. και εν Πνεύματι αγίω, και εν πληροφορία "Ωστε γενέσθαι υμάς τύπους πάσι τοίς πολλή καθώς οίδατε οίοι εγενήθημεν εν πιστεύουσιν έν τη Μακεδονία και τη 'Αχαΐα. υμίν δι' υμάς. .

a So that ye were ensamples to all that a For our Gospel came not unto you believe bin Macedonia and Achaia. in word only, bbut also in power, and in the Holy Ghost, and in much ussur- need not that I write unto you: for

* But as touching brotherly love, ye ance ; das ye know what manner of men

ye yourselves are taught of God to we were among you for your sake.

love one another. And indeed ye do a See on ver. 1. clause 5.

it toward all the brethren which are b See on Mark xvi. ver. 20.

in all Macedonia : but we beseech See on Rom xv. ver. 19. clause 1. you, brethren, that ye increase more d See on Acts xx. ver. 19.

and more, chap. iv. 9, 10.

b See ver. 8. VER. 6. Και υμείς μιμηται ημών εγενήθητε και

VER. 8. του Κυρίου, δεξάμενοι τον λόγον έν θλίψει 'Αφ' υμών γαρ εξόχηται ο λόγος του πολλή μετά χαράς Πνεύματος αγίου. . Κυρίου, ου μόνον έν τη Μακεδονία και

* And ye became followers of us, b and Axatio, dane xai iv farti tón i Fiotis of the Lord, having received the word | υμών ή προς τον Θεόν εξελήλυθεν ώστε μη in much affliction, with joy of the Holy xpeíar spiãs éxeiv daneis Ti. Ghost :

a For from you sounded out the word 1 a For ye, brethren, became followers of the Lord not only in Macedonia and of the churches of God which in Ju- Achaia, b but also in every place your dæa are in Christ Jesus: for ye also faith to God-ward is spread abroad; so

that we need not to speak any thing. bave suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Finally, brethren, pray for us, Jews, chap. ii. 14. See also on 1 Cor. that the word of the Lord may have iv.ver. 16.

free course, and be glorified, even as See on John X. ver. 4.

it is with you, 2 Thess. iii. 1. • But the Jews which believed not, b See on Rom. i. ver. 8. clause 3. moved with envy, took unto them

[ocr errors]

A. D.54.

1 Thess. I. 9, 10. ll. 1, 2.

A, D.

64.

is not hope: for what a man seeth, VER. 9.

why doth he yet hope for? But if we Αυτοί γαρ περί ημών απαγγέλλουσιν | hope for that we see not, then do we οποίας είσοδον έχομεν προς υμάς, και πώς with patience wait for it, Rom. viii. επεστρέψατε προς τον Θεόν από των ειδώ- | 23-25. So that ye come behind in λων, δουλεύειν Θεώ ζώντι και αληθινή no gift; waiting for the coming of

our Lord Jesus Christ, 1 Cor. i. 7. a For they themselves shew of us what For our conversation is in heaven; manner of entering in we had unto you, from whence also we look for the Saband how ye turned to God from idols, viour, the Lord Jesus Christ, Pbil. to served the living and e true God;

iii. 20. Looking for that blessed hope, a See on ver. 6.

and the glorious appearing of the b See on Acts xiv. ver, 15. clause 1. / great God and our Saviour Jesus c See on Rom. i. ver. 1. clause 2. Christ, Tit. ii. 13. So Christ was d See on John vi. ver. 26. clause 1. once offered to bear the sins of many;

e And we know that the Son of God and unto them that look for him shali is come, and hath given us an under- he appear the second time, without standing, that we may know him that sin, unto salvation, Heb. ix. 28. Lookis true; and we are in him that is ing for and hasting unto the coming true, even in his Son Jesus Christ. of the day of God, 2 Pet. iü. 12. This is the true God, and eternal b See on Matt. xiv. ver.33. clause 2. life, 1 John v. 20.

c See on Matt. xvi. ver. 27. clause 1.

a See on Acts ii. ver. 24. clause 1. VER. 10.

• See on Matt. i. ver. 21. clause 3. Και αναμένειν τον υιόν αυτού εκ των

CHAP. II.-VER. 1. ουρανών, δν ήγειρεν εκ νεκρών, Ιησούν τον ρυόμενον ημάς από της οργής της έρχο- Αυτοί γαρ οίδατε, αδελφοί, την είσοδος μένης. .

ημών την προς υμάς, ότι ου κενή γέγονεν: a And to wait

for b his Son from hea- For yourselves, a brethren, know our ven,

d whom he raised from the dead, entrance in unto you, b that it was not in leven Jesus, which delivered us from the vain : wrath to come.

a See on Matt. xxiü. ver. 8. clause 3. · For I know that my Redeemer • See on chap. i. ver. 1. clause 5. liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth: And though

VER. 2. after my skin worms destroy this hody, 'Αλλά και προπαθόντες και υβρισθένyet in my fesh shall I see God: τες, καθώς οίδατε, έν Φιλίπποις, επαρWhom I shall see for myself, and | ρησιασάμεθα εν τω Θεώ ημών λαλήσαι mine eyes shall behold, and not an- tpos ipas tò củayyénLOV TOÙ OEGŰ Év TOAother; though my reins be consumed am á yāvo. within me, Job xix. 25-27. And it shall be said in that day, Lo, this is

a But even after that we had suffered our God; we bave waited for him, before, and were shamefully entreated, and he will save us: this is the LORD;l in our God c to speak unto you d the

us ye know, at Philippi, we were bold we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation, Isa. Gospel of God, with much coniention. xxv. 9. And, behold, there was a man See Acts xvi. ver. 12-24. in Jerusalem, whose name was Si- See on Acts iv, ver. 29. clause 2. meon; and the same man was just Now when they had passed through and devout, waiting for the consola- Amphipolis and A pollonia, they came tion of Israel: and the Holy Ghost to Thessalonica, where was a synawas upon him, Luke ii. 25. And not gogue of the Jews: And Paul, as his only they, but ourselves also, which manner was, went in unto them, and have the first-fruits of the Spirit, even three sabbath-days reasoned with we ourselves groan within ourselves, them out of the Scriptures, Opening waiting for the adoption, to wit, the and alledging, that Christ must needs redemption of our body. For we are have suffered, and risen again from saved by hope: but hope that is seen the dead; and that this Jesus, whom

A. D. 54.

1 THESS. Il. 2-9.

A. D. 54.

I preach unto you, is Christ. And a See on 1 Cor. i. ver. 17. clause 1. some of them believed, and consorted b See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1. with Paul and Silas; and of the de- cSee on Rom. i. ver. 9. clause 1. vout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few, Acts

VER. 6. хуі. 14.

Ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε 1 But the Jews which believed not, αφ' υμών, ούτε απ’ άλλων δυνάμενοι εν moved with envy, took unto them Cágu elrab, ás Xpotol & Cotonos certain lewd fellows of the baser sort,

a Nor of men sought we glory, neither and gathered a company, and set all of you, nor yet of others, 6 when we the city on an uproar, and assaulted might have been burdensome, as e the the house of Jason, and sought to apostles of Christ. bring them out to the people. And when they found them not, they drew

• Or, rused authority. Jason and certain brethren unto the • See on Rom. ii. ver. 29. clause 4. rulers of the city, crying, These that See on Matt. X. ver. 10. clause 3. have turned the world upside down, c See on Rom. i. ver. 1. clause 3. are come hither also; Whom Jason hath received: and these all do con

VER. 7. trary to the decrees of Cæsar, saying, that there is another king, one Jesus. ώς άν τροφος θάλπη τα εαυτής τέκνα

'Αλλ' εγενήθημεν ήπιοι εν μέσω υμών, , And they troubled the people, and

a But we were gentle among you, even the rulers of the city, when they heard

as a nurse cherisheth her children: these things. And when they had taken security of Jason, and of the a To the weak became I as weak, other, they let them go, Acts xvii. that I might gain the weak: I am 549.

made all things to all men, that I might VER. 3.

by all means save some, 1 Cor.ix. 22. “Η γάρ παράκλησις ημών ούκ εκ πλάνης, meekness and gentleness of Christ,

Now I Paul myself beseech you by the ουδε εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλω"

who in presence am base among you, a For our exhortation was not of de- but being absent am bold toward you, ceit, nor of uncleanness, nor in guile :

2 Cor. x. 1. And the servant of the a See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1.

Lord must not strive; but be gentle

unto all men, apt to teach, patient; VER. 4.

In meekness instructing those that 'Αλλά καθώς δεδοκιμάσμεθα υπό του | oppose themselves ; if God peradven Θεού πιστευθήναι το ευαγγέλιον, ούτο acknowledging of the truth, 2 Τim.

ture will give them repentance to the λαλούμεν, ουχ ως ανθρώπους αρέσκοντες,

ii. 24, 25. αλλά τώ Θεώ τω δοκιμάζονται τας καρδίας ημών. .

VER. 8. a But as we were allowed of God b to Ούτως έμειρόμενοι υμών, ευδοκούμεν be put in trust with the Gospel, even I μεταδούναι υμίν ου μόνον το ευαγγέλιον 80 we speak; not as pleasing men, but | του Θεού, αλλά και τας εαυτών ψυχάς, God, I which trieth our hearts.

διότι αγαπητοί ημίν γεγένησθε. . a See on Rom. i. ver. 5. clause 1. a So being affectionately desirous of

See on Matt. xxiv. ver. 45. you, we were willing to have imparted •See Gal. i. ver. 10.

unto you, not b the Gospel of God only, See on Matt. ix. ver. 4. clause 1. chut also our own souls, because ye were

dear unto us. VER. 5.

a See on Rom. i. ver. 11. clause 1. Ούτε γάρ ποτε εν λόγω κολακείας έγε

See on Rom. i. ver. 1. clause 5. νήθημεν, καθώς οίδατε, ούτε εν προφάσει

c See on Acts xx, ver. 24. clause 1. πλεονεξίας: Θεός μάρτυς: 2 For neither at any time used we

VER. 9. flattering words, as ye know,

Μνημονεύετε γαρ, αδελφοί, τον κόπον cloke of covetousness; God is witness: ημών και τον μόχθον· νυκτός γάς και

b nor a

« السابقةمتابعة »