صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A.D. 54.
1 THESS. II. 9-14.

A. D. 54. mpakpas épyafóuevos, após tò un étibapř. pleasing, Col. i. 10. See also on Rom. σαί τινα υμών, εκηρύξαμεν εις υμάς το | vi. ver. 4. clause 3. ευαγγέλιον του Θεού. .

b See on kom. i. ver. 6. clause 2. a For ye remember, brethren, our la

VER. 13. bour and travail : for labouring night Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τω and day, because we would not be charge-| Θεώ αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες λόable unto any of you, we preached unto

γον ακοής παρ' ημών, του Θεού, εδέξασθε you bthe Gospel of God.

ου λόγον ανθρώπων, αλλά (καθώς έστιν a See on Acts xvii. ver. 3.

αληθώς) λόγον Θεού, ός και ενεργείται εν b See on Rom. i. ver. 1. clause 5. υμίν τοίς πιστεύουσιν. .

a For this cause also thank we God VER. 10.

without ceasing, b because, when ye reΥμείς μάρτυρες και ο Θεός, ώς οσίως | ceived the word of God which ye heard και δικαίως και αμέμστως υμϊν τοϊς | of us, Je received it not as the word of πιστεύουσιν έγενήθημεν·

men, but, us it is in truth, the word of a Ye are witnesses, and God also, God, dwhich effectually worketh also in how holily and justly and unblameably you that believe. we behaved ourselves among you that a See on Rom. i. ver. 8. clause 1. beliere :

and ver. 9. clauses 4, 5. a See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1.

b See on chap. i. ver. 1. clause 5. c See on Mark iv, ver. 14.

d See on Rom. i. ver. 16. clause S. VER. 11. Καθάπερ οίδατε ως ένα έκαστον υμών, ,

VER. 14. ως πατήρ τέκνα εαυτού, παρακαλούντες Υμείς γαρ μιμηται εγενήθητε, αδελ. υμάς και παραμυθούμενοι, ,

φοι, των εκκλησιών του Θεού των ουσών a As ye know how wo exhorted and $y tñ 'Ioudalą, év Xglor ’ingű, őri Taurà comforted and charged every one of you, netāv, xabas vai auto itò tão loudalar

επάθετε και υμείς υπό των ιδίων συμφυas a father doth his children, a And after the uproar was ceased, the churches of God which in Judæa bare

For ye, brethren, a became followers of Paul called unto him the disciples, in Christ Jesus : <for ye also have sufand embraced them, and departed for fered like things of your own countryto go into Macedonia. And when he

men,

d even as they have of the Jews; had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came

a See on chap. i. ver. 6. clause 1. into Greece, Acts xx. 1, 2. I write

b See on John xiv. ver. 18. not these things to shame you, but as c For, verily, when we were with my beloved sons I warn you. For you, we told you before that we should though ye have ten thousand instruc- suffer tribulation; even as it came to tors in Christ, yet have ye not many pass, and ye know, chap. iij. 4. But fathers; for, in Christ Jesus, I have the Jews which believed not, moved begotten you through the Gospel, with envy, took unto them certain 1 Cor. iv. 14, 15.

lewd fellows of the baser sort, and

gathered a company, and set all the VER. 12.

city on an uproar, and assaulted the Και μαρτυρούμενοι, εις το περιπατήσαι | house of Jason, and sought to bring υμάς αξίως .ού Θεού του καλούντος υμάς | therm out to the people. And when εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. . they found them not, they drew Jason

and certain brethren unto the rulers a That ye would walk worthy of God, of the city, crying, These that have b who hath called you unto his kingdom turned the world upside down, are and glory.

come hither also, Acts xvii. 5, 6. a I therefore, the prisoner of the But when the Jews of Thessalonica Lord, beseech you, that ye walk wor. had knowledge that the word of God thy of the vocation wherewith ye are was preached of Paul at Berea, they called, Eph. iv. 1. That ye might came thither also, and stirred up the walk worthy of the Lord unto all people, 13.

A. D. 54.
1 Thess. II, 14-19.

A. D. 54. And Saul was consenting unto of the cross ceased, Gal.v.11. Wherehis death. And at that time there fore I desire that ye faint not at my was a great persecution against the tribulations for you, which is your church which was at Jerusalem; and glory, Eph. iv. 13. they were all scattered abroad See on Matt. xxiii. ver. S2. throughout the regions of Judæa and c See on Matt. xii. ver. 45. clause 4. Samaria, except the apostles, Acts viii. 1. Now about that time Herod

VER. 17. the king stretched forth his hands to “Ημείς δε, αδελφοί, ασορφανισθέντες vex certain of the church. And he | άφ' υμών προς καιρός ώρας, προσώπου, ου killed James the brother of John with | καρδία, περισσοτέρως έσπουδάσαμεν το the sword. And because he saw it πρόσωπον υμών ιδείν εν πολλή επιθυμία. pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were

a But we, brethren, being taken from the days of unleavened bread.) And you for a short time b in presence, not when he had apprehended him, he in heart, endeavoured the more abunput him in prison, and delivered him dantly to see your face with great desire. to four quaternions of soldiers to keep

a And when Silas and Timotheus him; intending after Easter to bring were come from Macedonia, Paul was him forth to the people, xii. 1-3. pressed in the spirit, and testified to

the Jews that Jesus was Christ, Acts VER. 15.

xviii. 5. Τών και τον Κύριον αποκτεινάντων Ιη

b See on 1 Cor. v. ver. 3. σούν και τους ιδίους προφήτας, και ημάς

c Night and day praying exceedingly éndiakártwy nal em jane åpes xóvtøy, sai that we might see your face, and might πάσιν ανθρώποις εναντίων:

perfect that which is lacking in your

faith? Now God himself and our Faa Who both killed the Lord Jesus, band ther, and our Lord Jesus Christ, direct their own prophets, Cand have * persecuted us; and they please not God, and

our way unto you, chap. iii. 10, 11. -are contrary to all men:

VER. 18. * Or, chused us out.

Διό ηθελήσαμεν ελθείν προς υμάς (εγώ a See on Matt. xxvii. ver. 35. clause 1.

μεν Παύλος) και άπαξ και δις, και ενέb See on Matt. xxi. ver. 35.

κοψεν ημάς ο Σατανάς: c See on Matt. x. ver.17-22. clause 1. IVherefore we would have come unto

you, even I Paul, once and aguin; but VER. 16.

a Satan hindered us. Καλυόντων ημάς τους έθνεσι λαλήσαι

a See on Matt. iy. ver. 1. clause 4. ένα σωθώσιν, εις το αναπληρώσαι αυτών τας αμαρτίας πάντοτε έφθασε δε επ' αυ

VER. 19. τους και οργή εις τέλος.

Τίς γαρ ημών ελπίς, η χαρά, η στέφα* Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, b to fill up | θεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη

νος καυχήσεως και η ουχί και υμείς έμπροσtheir sins alway: for the wrath is come airsū napovolą; upon them to the uttermost.

a For what is our hope, of joy, bor * But the Jews stirred up the de

crown of * rejoicing ? Are not even ye vout and honourable women, and the chief men of the city, and raised per- at his coming ?

C in the presence of our Lord Jesus Christ secution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts,

* Or, glorying Acts xiii. 50. And there came thither a See on 2 Cor. i. ver. 14. certain Jews from Antioch and Ico- b Feed the flock of God which is nium, who persuaded the people ; among you, taking the oversight and, having stoned Paul, drew him thereof, not by constraint, but wilout of the city, supposing he had been lingly; not for filthy lucre, but of a dead, xiv. 19. And I, brethren, if I ready mind; Neither as being lords yet preach circumcision, why do I yet over God's heritage, but being ensamsuffer persecution ? then is the offence ples to the flock : And when the

.

A. D. 54.

1 THESS. 11, 19, 20.-11.1-6.

A. D. 54.

chief Shepherd shall appear, ye shall | ashamed, rightly dividing the word of receive a crown of glory that fadeth truth, 2 Tim. ii. 15. not away, 1 Pet. v. 2-4.

b See on 2. Cor. v. ver. 20. clause 2. c See on John v. ver. 22.

Confirming the souls of the disci.

ples, and exhorting them to continue VER. 20.

in the faith, and that we must through Υμείς γάρ έστε και δόξα ημών και η | much tribulation enter into the kingχαρά. .

dom of God, Acts xiv. 22. Whom I For ye are our glory and joy.

have sent unto you for the same pur

pose, that ye might know our affairs, CHAP. III.-VER. 1. and that he might comfort your hearts, Διο μηκέτι στέγοντες, ευδοκήσαμεν κα- | Eph. vi. 20. ταλειφθήναι εν Αθήναις μόνοι,

VER. 3. a Wherefore when we could no longer

Το μηδένα σαίνεσθαι εν ταις θλίψεσι furbear, bwe thought it good to be left | ταύταις αυτοί γαρ οίδατε ότι είς τούτο at Athens alone;

κείμεθα. a See on chap. ii. ver. 17.

a That no man should be moved by But when the Jews of Thessalonica these afflictions: b for yourselves know had knowledge that the word of God that we are appointed thereunto. was preached of Paul at Berea, they

a See on Acts xx. ver. 24. clause 1. came thither also, and stirred up the

b See on John xvi. ver. S3. clause 2. people. And then immediately the brethren sent away Paul, to go as it

VER. 4. were to the sea: but Silas and Timo

Και γαρ ότε προς υμάς ήμεν, προελέtheus abode there still. And they that conducted Paul brought him unto mais sai éYÉveto, xai odate.

γομεν υμίν ότι μέλλομεν θλίβεσθαι, , Athens : and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to a For verily, when we were with you, come to him with all speed, they de- we told you before that we should suffer parted, Acts xvii. 13.-15.

tribulation ; even as it came to pass, and VER. 2.

a See on chap. i. ver. 6. Και επέμψαμεν Τιμόθεον τον αδελφών ημών και διάκονον του Θεού και συνεργών

VER. 5. ημών εν τώ ευαγγελία του Χριστού, εις το Διά τούτο καγώ μηκέτι στέγων, έπεμστηρίξαι υμάς και παρακαλέσαι υμάς | ψα εις το γνώναι την πίστιν υμών: μήπως περί της πίστεως υμών:

επείρασεν υμάς και πειράζων, και εις κενών And sent Timotheus, our brother, and vertai ó xómos impeãs. a minister of God, band our fellow-la- a For this cause, when I could +10 bourer in the Gospel of Christ, cto esta- longer forbeur, b I sent to know your blish you, and to comfort you concern- faith, Clest by some means the tempter ing your faith:

have tempted you, dand our labour be

in vain. a Then came he to Derbe and Lystra : and, behold, a certain disciple was a See ver. 1. and chap. ii. ver. 17. there, named Timotheus, the son of a

b See on ver. 6. clause 1. certain woman, which was a Jewess,

c See on 2 Cor. xi. ver. S. and believed ; but his father wus a

d See on Phil. ii. ver. 16. clause 5. Greek: Which was well reported of

VER. 6. by the brethren that were at Lystra and Iconium. Him would Paul have

"Αρτι δε ελθόντος Τιμοθέου προς υμάς to go forth with him; and took and åp' ipôv, xai svayyenisauévou npris sing circumcised him, because of the Jews πίστιν και την αγάπην υμών, και ότι which were in those quarters: for έχετε μνείαν ημών αγαθήν πάντοτε, επιthey knew all that his father was a

ποθούντες ημάς ιδείν, καθάπερ και ημείς Greek, Acts xvi. 1-3. Study to

υμάς: shew thyself approved unto God, a a But now, when Timotheus came from workman that needeth not to be you unto us, and brought us good tidings

ye know.

[ocr errors]

A. D. 54.

1 THESS. I. 6-13.

A. D. 54.

d

of your faith and charity, and that ye Night and day praying exceedingly have good remembrance of us always, that we might see your face, a and might desiring greatly to see us, as we also to perfect that which is lacking in your see you:

faith?

a See on Rom. i. ver. 11. a And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was

VER. 11. pressed in the spirit, and testified to

Αυτός δε ο Θεός και πατήρ ημών, και ο the Jews that Jesus μαs Christ, Acts | Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύναι xviii. 5.

την οδόν ημών προς υμάς. . VER. 7. Alà TOŪTO Tapexahompasv, ådtapoi, iqband our Lord Jesus Christ, direct our

Now God himself, a and our Father, υμίν, επί πάση τη θλίψει και ανάγκη

way unto you. ημών, διά της υμών πίστεως:

*Or, guide. Therefore, brethren, we were com

a See on Matt. v. ver. 9. clause 3. forted over you; bin all our affliction and distress by your faith:

b Now our Lord Jesus Christ him

self, and God even our Father, which a See ver. 8, 9. Nevertheless God, hath loved us, and hath given us everthat comforteth those that are cast lasting consolation and good hope down, comforted us by the coming of through grace, 2 Thess. ii. 16. Titus; And not by his coming only, but by the consolation wherewith he

VER. 12. was comforted in you, when he told Υμάς δε ο Κύριος πλεονάσαι και περισus your earnest desire, your mourning, | σεύσαι τη αγάπη είς αλλήλους και εις your fervent mind toward me; so that | πάντας, καθάπες και ημείς εις υμάς: I rejoiced the more, 2 Cor. vii. 6, 7.

a And the Lord make you to increase Therefore we were comforted in your and abound in love, one toward another, comfort: yea, and exceedingly the cand towurd all men,

even as we do more joyed we for the joy of Titus,

toward

you : because his spirit was refreshed by you all, 13. I have no greater joy

a The LORD shall increase you more than to hear that my children walk in and more, you and your children, truth, John 4.

Psal. cxv. 14. And the Apostles said b See on Matt. v. ver. 10. clause 1.

unto the Lord, Increase our faith,

Luke xvii. 5. Now he that ministereth VER. 8.

need to the sower both minister bread "Οτι νύν ζώμεν, εάν υμείς στηεητε εν for your food, and multiply your seed Κυρία.

SOwn, and increase the fruits of For now we live, if ye stand fast in righteousness, 2 Cor. ix. 10. And not the Lord.

holding the head, from which all the

body by joints and bands having noua See on Heb. iii. ver. 14.

rishment ministered, and knit togeVER. 9.

ther, increaseth with the increase of Τίνα γας ευχαριστίαν δυνάμεθα το God, Col. ii. 19. Every good gift and Θεώ ανταποδούναι περί υμών, επί πάση every perfect gift is from above, and τη χαρά και χαίρομεν δι' υμάς έμπροσθεν cometh down from the Father of lights, , του Θεού ημών

with whom is no variableness, neither

shadow of turning, Jam. i. 17. a For what thanks can we render to

b See on Mark ix. vet. 50, clause 3. God again for you, for all the joy where- c See on Matt. vii. ver. 12. with we joy for your sakes before our

So being affectionately desirous of God;

you, we were willing to have imparta See on Rom. i. ver. 8. clauses 4,5. ed unto you, not the Gospel of God

only, but also our own souls, because VER, 10.

ye were dear unto us, chap. ii. 8. Νυκτός και ημέρας υπέρ εμπερισσού δεόμενοι εις το ιδείν υμών το πρόσωπον, και

VER. 13. καταρτίσαι τα υστερήματα της πίστεως Εις το στηρίξαι υμών τας καρδίας υμών; ;

αμέμπτους εν αγιωσύνη, έμπροσθεν του

[ocr errors]
[ocr errors]

A. D. 54.
1 Thess. II. 13.IV.1-3.

A. D. 54.
Θεού και πατρός ημών, εν τη παρουσία περιπατείν και αρέσκειν Θεώ, ένα περισ.
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά σεύητε μάλλον.
πάντων των αγίων αυτού.

a Furthermore then we beseech you, To the end a he may stablish your brethren, and t exhort you by the Lord hearts b unblameable in holiness before Jesus, b that as ye have received of us God, even our Father, d at the coming how ye ought to walk and to please God, of our Lord Jesus Christ, e with all his so ye would abound more and more. saints.

* Or, request.

+ Or, beseech. a To his own master he standeth or

a In the name of our Lord Jesus falleth ; yea, he shall be holden up: Christ, when ye are gathered together, for God is able to make him stand, and my spirit, with the power of our Rom. xiv. 4. Now to him that is of Lord Jesus Christ, 1 Cor. v. 4. Now power to stablish you according to my

we beseech you, brethren, by the Gospel, and the preaching of Jesus coming of our Lord Jesus Christ, and Christ, xvi. 25. Who shall also con- by our gathering together unto him, firm you unto the end, that ye may be

2 Thess. ii. 1. Now we command you, blameless in the day of our Lord Jesus brethren,

in the name of our Lord Christ, 1 Cor. i. 8. Now our Lord Jesus Christ, iii. 6. Jesus Christ himself, and God, even

b See on Rom, vi. ver. 13. our Father, which hath loved us, and

c Now he that ministereth seed to hath given us everlasting consolation, the sower, both minister bread for and good hope through grace. Comfort your hearts, and stablish you in your food, and multiply your seed

sown, and increase the fruits of your every good word and work, 2 Thess.ii. righteousness, 2 Cor. ix. 10. From 16,17. But the Lord is faithful, who which all the body by joints and bands shall stablish you, and keep you from having nourishment ministered, and evil, iii. 3. But the God of all grace, knit together, increaseth with the inwho hath called us unto his eternal

crease of God, Col. ii. 19. Your faith glory by Christ Jesus, after that ye groweth exceedingly, and the charity have suffered a while, make you per of every one of you all toward each fect, stablish, strengthen, settle you, other aboundeth, 2 Thess. i. 3. And 1 Pet. v. 10. Now unto him that is beside this, giving all diligence, add able to keep you from falling, and to

to your faith virtue; and to virtue present you faultless before the pre- knowledge; And to knowledge temsence of his glory with exceeding joy, perance; and to temperance patience; Jude 24. See on 2 Cor. xi. ver. 2. clause 3. godliness brotherly kindness; and to

and to patience godliness ; And to c See on Matt. v. ver. 9. clause 3. d See on Matt. xvi. ver. 27. clause 1. these things be in you, and abound,

brotherly kindness charity. For if e And ye shall flee to the valley of

they make

you

that the mountains ; for the valley of the barren nor unfruitful in the knowledge

shall neither be mountains shall reach unto Azal: yea, of our Lord Jesus Christ, 2 Pet. i. ye shall flee, like as ye fled from be- 5–8. But grow in grace, and in the fore the earthquake in the days of knowledge of our Lord and Saviour Uzziah king of Judah: and the LORD Jesus Christ. To him be glory, both my God shall come, and all the saints

now and for ever. Amen, iii. 18. with thee, Zech. xiv. 5. When he shall come to be glorified in his saints, and

VER. 2. to be admired in all them that believe, Οίδατε γαρ τίνας παραγγελίας εδώκα2 Thess. i. 10. And Enoch also, the pay upeño did Kupiou 'incoữ. seventh from Adam, prophesied of

a For ye know what commandments we these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousand of his gave you by the Lord Jesus. saints, Jude 14.

. See on Matt. xxviii.ver. 20.clause 1. CHAP. IV.-VER. 1.

VER. 3. το λοιπόν ούν, αδελφοί, ερωτώμεν υμάς Τούτο γάρ έστι θέλημα του Θεού, ο και παρακαλούμεν εν Κυρίω 'Ιησού, καθώς αγιασμός υμών, απέχεσθαι υμάς από της σαρελάβετε παρ' ημών το πώς δεί' υμάς πορνείας:

ye

« السابقةمتابعة »