صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A. D. 64.

HEB. XI. 35-40.-XI, 1, 2.

A. D. 64.

ground, and took up her son, and went out, 2 Kings iv. 32–37.

CHAP. XII.-VER. 1. b See on Matt. xxi. ver. 35.

Τοιγαρούν και ημείς τοσούτον έχοντες «See on Matt. xxi. ver. 30. clause 1. Trepixelpavoy ópão védoc Mastúper, oyxor

αποθέμενοι πάντα, και την εύπερίστατον VER. 36.

αμαρτίαν, δι' υπομονής τρέχωμεν τον προ"Ετεροι δε έμπαιγμών και μαστίγων κείμενον ημϊν αγώνα πείραν έλαβον έτι δε δεσμών και φυλακής 2 Wherefore seeing we also are com

And others had trial of cruel mock passed about with so great a cloud of ings and scourgings, yea, moreover, of witnesses, b let us lay aside every weight, bonds and imprisonment :

and the sin which doth so easily beset us,

Cand let us run d with patience the race VER, 37.

that is set before us. 'Ελιθάσθησαν, έπρίσθησαν, έπεράσθη a See chap. xi. ver. 32–38. σαν, έν φόνω μαχαίρας απέθανον περιήλ b See on Matt. X. ver. 38. and Boy šv jedwraīs, év aizcious dépucow Rom. xiii. ver. 12. clause 2. υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι c See on 1 Cor. ix. ver. 24. They were stoned, they were sawn

See on Luke xxi. ver. 19. asunder, were tempted, were slain with the sword : they wandered about in sheep

VER. 2. skins and goatskins; being destitute,

'Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών afflicted, tormented ;

και τελειωτην Ιησούν, δς αντί της προκει

μένης αυτώ χαράς, υπέμεινε σταυρόν, VER. 38.

αισχύνης καταφρονήσας, εν δεξιά τε του "Ων ουκ ήν άξιος ο κόσμος έν έρημίας | θρόνου του Θεού εκάθισεν. πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και * Looking unto Jesus, the author ταϊς οπαϊς τής γής. .

Cand finisher of our faith ; d who for the (of whom the world was not worthy :) joy that was set before him, endured they wandered in deserts, and in moun

the cross, despising the shame, 8 and is tains, and in dens und caves of the earth. set down at the right hand of the throne

of God. VER. 39.

*Or, beginner. Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ έκομίσαντο την επαγγελίαν, I that hideth his face from the house of

a And I will wait upon the LORD, And these all, having obtained a good Jacob, and I will look for him, Isa. report through faith, a received not the viii. 17. They look not unto the Holy promise :

One of Israel, neither seek the LORD, a See on ver. 13. clause 2.

Xxxi. 1. Look unto me, and be ye

saved, all the ends of the earth; for VER. 40.

I am God, and there is none else, xlv.

22. Therefore I will look unto the Του Θεού περί ημών κρείττον τι προ- | LORD; I will wait for the God of my Caefapivou, iva res xapis nihão Tetiw salvation : my God will hear me, Dwor.

Mic. vii. 7. Without me ye can do 1. God having provided some better nothing, John xv. 5. thing for us, that they without us

b See on Mark ix. ver. 24. should not be made perfect.

For by one offering he hath per

fected for ever them that are sancti* Or, foreseen.

fied, Heb. x. 14. * See on chap. vii. ver. 19. clause 2. d For it became him, for whom are

And white robes were given unto all things, and by whom are all things, every one of them; and it was said in bringing many sons unto glory, to unto them, that they should rest yet make the Captain of their salvation for a little season, until their fellow- perfect through sufferings, Heb. i. 10. servants also, and their brethren, that e See on Matt. xxvii. ver. 35. clause 1. should be killed as they were, should See on Matt. xxvii. ver. 39-44. be fulfilled, Rev. vi. 11.

6 See on chap. i. ver. 3. clause 6.

[ocr errors]

A. D. 64.

HEB. X11.3-9.

A. D. 64.

xv. 58.

And ye say,

VER. 3.

VER. 8. 'Αναλογίσασθε γάρ τον τοιαύτην υπομέ Ει δε χωρίς εστε παιδείας, ής μέτοχοι μενηκότα υπο των αμαρτωλών εις αυτόν γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι εστί και ουχ αντιλογίαν, ίνα μη κάμητε, ταϊς ψυχαίς υιοί. υμών έκλυόμενοι. .

But if ye be without chastisement, a For consider him b that endured such a whereof all are partakers, then are ye contradiction of sinners against himself, basturds, and not sons. c lest ye be wearied and fuint in your a See on John xvi, ver. 33. clause 2. minds.

VER. 9. a See on chap. iii. ver. 1. clause 4.

Είτα τους μεν της σαρκός ημών πατέb See on Matt. x. ver. 25. c Therefore, my beloved brethren, oύ πολλώ μάλλον υποταγησόμεθα τα πα

ρας είχομεν παιδευτές, και ενετρεπόμεθα be ye stedfast, unmoveable, always

τρί των πνευμάτων, και ζήσομεν ; abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your la

Furthermore we have had fathers of bour is not in vain in the Lord, 1 Cor. our flesh which corrected us, a and we

gave them reverence: b shall we not VER. 4.

much rather be in subjection unto cthe Ούπω μέχρις αίματος αντικατέστητε | Father of spirits, and Five ? προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενοι

a See on Matt. xv. ver. 4. clause 2.

A son honoureth his father, and a a Ye have not yet resisted unto blood,

servant his master : if then I be a striving against sin.

father, where is mine honour? and if 1 See on Matt. xxi. ver. 35.

I be a master, where is my fear? saith

the Lord of hosts unto you, O priests, VER. 5.

that despise my name. Kal ixréanobe tñs Trapaxancesc, htis Wherein have we despised thy name? imiy da visīs diariyerai 'Tri pov, foin Mal. i. 6. Submit yourselves thereóasycópai naidelaç Kupiou, pendè ixaúou ' fore to God, Jam. iv. 7. Humble αυτού ελεγχόμενος

yourselves in the sight of the Lord, And

ye have forgotten the exhortation and he shall lift you up, 10. Humble which speaketh unto you as unto children, yourselves therefore under the mighty a My son, despise not thou the chastening in due time; 1 Pet. v. 6.

hand of God, that he may exalt you of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him :

And they fell upon their faces,

and said, O God, the God of the spirits a My son, despise not the chasten- of all flesh, shall one man sin, and wilt ing of the LORD; neither be weary of i thou be wroth with all the congrehis correction : For whom the LORD gation ? Numb. xvi. 22. Let the Lord, loveth he correcteth, even as a father the God of the spirits of all flesh, set a the son in whom he delighteth, Prov. man over the congregation, xxvii. 16. iii. 11, 12.

Then shall the dust return to the earth · VER. 6.

as it was; and the spirit shall return "Oy yap åya mã Kúpsos, 72.dtúss

' uca. Thus saith God the Lord, he that

unto God who gave it, Eccles. xii. 7. τιγοί δε πάντα υιον δεν παραδέχεται.

created the heavens, and stretched For whom the Lord loveth he chasten- them out; he that spread forth the eth, und scourgeth every son whom he earth, and that which cometh out of receiveth.

it; he that giveth breath unto the VER. 7.

people upon it, and spirit to them that Εί παιδείαν υπομένετε, ώς υιούς υμίν

walk therein, Ísa. xlii. 5. For I will of poor pépetai cóc sis yap ictiv viós, not contend for ever, neither will I δν ου παιδεύει πατήρ και

be always wroth: for the spirit should

fail before me, and the souls which I If ye endure chastening, God dealeth have made, lvii. 16. The burden of with you as with sons ; for what son is the word of the LORD for Israel, saith he whom the father chasteneth not? the LORD, which stretcheth forth the

A. D. 64.

HEB. XII. 9-16.

A. D. 64.

heavens, and layeth the foundation of feet, blest that which is lame be turned the earth, and formeth the spirit of out of the way; but let it rather be man within him, Zech. xii, 1.

healed.

* Or, event. VER. 10. oi pasy gào Tepos óaízas inpuépes, xatà let all thy ways be established. Tum

a Ponder the path of thy feet,

and rò darsūs aútois, iraidever • dè, iwi to not to the right hand nor to the left: συμφέρον, εις το μεταλαβείν της αγιότη

remove thy foot from evil, Prov. iv. τος αυτού. .

26, 27. Because my people hath for: For they verily for u few days chast- gotten me, they have burnt incense to ened us * after their own pleasure ; a but vanity, and they have caused them to he for our profit, bthat we might be stumble in their ways from the ancient partakers of his holiness.

paths, to walk in paths, in a way not Or, as seemed good, or, meet to them.

cast up, Jer. xviii. 15.

See on Matt. xviii. ver. 7. clause 3, a See on John xv. ver. 2. clause 3. «See on Matt. xviii. ver. 15. clause S. b See on 2 Cor. xi. ver. 2. clause 3.

VER. 14.
VER. 11.

Ειρήνη» διώκετε μετά πάντων, και τα Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν ου αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τον δοκεϊ χαράς είναι, αλλά λύπης: ύστερον δε Κύριον· καρπόν είρηνικών τοϊς δι' αυτήςγεγυμνασμέ

a Follow peace with all men, band νους αποδίδωσι δικαιοσύνης.

holiness, without which no man shall see Now no chastening for the present the Lord : Stemeth to be joyous, but grievous :

a See on Mark ix. ver. 50. clause 3. a nevertheless afterward it yieldeth the

b See on Luke i. ver. 75. peaceable bfruit of righteousness unto

c See on Matt. v. ver. 8. clause 2. them which are esercised thereby. a See on Rom. v. ver. 3, 4.

VER. 15. See on Matt. xiii. ver. 23. clause 3.

' 'Επισκοπούντες μήτις υστερών από τις

χάριτος του Θεού μήτις ρίζα πικρίας άνω VER. 12.

φύουσα ενοχλη, και δια ταύτης μιανθίσει Διά τας παρειμένας χείρας και τα παρα- πολλοί. λελυμένα γόνατα ανορθώσατε: '

a Looking diligently lest any man a Wherefore lift up the hands which * fail of the grace of God; lest any root hang down, und the feeble knees; of bitterness springing up tronble you, * Behold, thou hast instructed many,

6 and thereby many be defiled ; and thou hast strengthened the weak

• Or, fall from. hands. Thy words have upholden him that was falling, and thou hast

a See on chap. iii. ver. 12. clause 1. strengthened the feeble knees, Job

b See on Matt. xiii. ver. 33. clause 1. xiv. 3, 4. Strengthen ye the weak

VER. 16. hands, and confirm the feeble knees. Say to them that ure of a fearful beart,

Mή τις πόρνος, και βέβηλος, ως Ησαύ, ές Be strong, fear not: behold, your God ári Bgáceas piãs åtidoto tà #p&morín will come with vengeance, even God

αυτού. with a recompence; he will come and Lest there be any a fornicator, ter save you, Isa. xxxv. 3, 4. Comfort profane person, as Esuu, who for one the feeble-minded, support the weak, morsel of meat sold his birthright. be patient toward all men, 1 Thess. v. 14.

a See on Acts xv. ver. 20. clause 2. VER. 13.

b And Jacob said, Sell ine this day Και τροχιάς ορθάς ποιήσατε τοις ποσίν | hold, I am at the point to die; and

thy birthright. And Esau said, Bea υμών, ίνα μη το χωλόν εκτραπή, ιαθή δε what proft shall this birthright do to μάλλον.

me? And Jacob said, Swear to me a And muke * straighe puths for your this day; and he sware unto him :

[ocr errors]

A. D. 64,

HEB. XII. 16-19.

A.D. 64.

and he sold his birthright unto Jacob. And he said unto the people, Be ready Then Jacob gave Esau bread and pot against the third day : 'come not at tage of lentiles; and he did eat and your wives. And it came to pass on drink, and rose up, and went his way. the third day, in the morning, that Thus Esau despised his birthright, there were thunders and lightnings, Gen. xxv. 31-34.

and a thick cloud upon the mount, and

the voice of the trumpet exceeding VER, 17.

loud; so that all the people that was “Ιστι γαρ ότι και μετέπειτα θέλων in the camp trembled. And Moses κληρονομήσαι την ευλογίαν, απεδοκιμάσθη| brought forth the people out of the μετανοίας γας τόσον ουχ εύρε, καίπερ | camp to meet with God; and they μετά δακρύων εκζητήσας αυτήν.

stood at the nether part of the mount. a For ye know how that afterward, And mount Sinai was altogether on a when he would have inherited the bless: smoke, because the LORD descended ing, he was rejected: for he found no upon it in fire ;, and the smoke thereof place of repentance, though he smught ascended as the smoke of a furnace, it carefully with tears.

and the whole mount quaked greatly.

And when the voice of the trumpet Or, way to change his mind,

sounded long, and waxed louder and a And Esau said unto his father, louder, Moses spake, and God ana Hast thou but one blessing, my father?swered him by a voice, Exod. xix. bless me, even me also, O my father. 12--19. And all the people saw the And Esau lifted up his voice, and thunderings, and the lightnings, and wept. And Isaac his father answered the noise of the trumpet, and the and said unto him, Behold, thy dwell mountain smoking: and when the ing shall be the fatness of the earth, people saw it they removed, and stood and of the dew of heaven from above; afar off, xx. 18. These words the And by the sword shalt thou live, and Lond spake unto all your assembly in shalt serve thy brother; and it shall the mount, out of the midst of the come to pass when thou shalt have the fire, of the cloud, and of the thick dominion, that thou shalt break his darkness, with a great voice ; and he yoke from off thy neck. And Esau added no more : and he wrote them hated Jacob because of the blessing in two tables of stone, and delivered wherewith his father blessed him : them unto me. And it came to pass, Gen. xxvii. 38–41.

when ye heard the voice out of the

midst of the darkness, (for the moun. VER. 18.

tain did burn with fire,) that ye came Ου γαρ προσεληλύθατι ψηλαφωμένο near unto me, even all the heads of opel xai xena vpévą mupi, nai yrópw, xal your tribes, and your elders ; And ye σκότω, και θυέλλη, ,

said, Behold, the LORD our God hath a For ye are not come unto the mount shewed us his glory, and his greatthat might be touched, and that burned ness, and we have heard his voice out with fire, nor unto blackness, and dark of the midst of the fire: we have seen ness, and tempest,

this day that God doth talk with man,

and he liveth. Now therefore why a And thou shalt set bounds unto should we die? for this great fire will the people round about, saying, Take consume us. If we hear the voice of heed to yourselves, that ye go not up the LORD our God-any more, then we into the mount, or touch the border of shall die. For who is there of all Aesh, it: whosoever toucheth the mount shall that hath heard the voice of the living be surely put to death : There shall not God speaking out of the midst of the an hand touch it, but he shall surely fire, as we have, and lived ? Deut. v. be stoned, or shot through ; whether 22_-26. See also on Rom. vi. ver. 14. it be beast or man, it shall not live : clauses 2, 3. when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. And

VER. 19. Moses went down from the mount Και σάλπιγγος ήχο, και φωνή ρημάτων, unto the people, and sanctified the ns oi ancúcarTec Tapothcarto jan gortepeople; and they washed their clothes. Onuar avtois déyote

A. D. 64.

HEB. XII. 19-22.

A. D. 64.

And the sound of a trumpet, and the voice of words; a which voice they that

VER. 22. heard intreated that the word should not be spoken to them any more:

'Αλλά προσεληλύθατε Σιών ορει, και

πόλει Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανία, * And they said unto Moses, Speak xai nugáow árvédar, thou with us, and we will hear: but let not God speak with us, lest we

a But ye are come unto mount Sion, die, Exod. xx. 19.

band unto the city of the living God,

the heavenly Jerusalem, 4 and to an inVER. 20.

numerable company of angels, (Ούκ έφερον γαρ το διαστελλόμενων Καν θηρίον θίγη του όρους, λιθοβοληθήσε

a Yet have I set my King upon my ται, και βολίδι κατατοξευθήσεται.

holy hill of Zion, Psal. ii. 6. Beauti:(For they could not endure that ful for situation, the joy of the whole which was commanded, And if so much earth, is mount Zion, on the sides of as a beast touch the mountain, it shall be xlviii. 2. For the Lord hath chosen

the north, the city of the great King, stoned, or thrust through with a dart :

Zion; he hath desired it for his habi. • Now we know, that what things tation. This is my rest for ever : here soever the law saith, it saith to them will I dwell, for I have desired it, who are under the law; that every cxxxii. 13, 14. What shall one then mouth may be stopped, and all the answer the messengers of the nation ? world may become guilty before God. That the LORD hath founded Zion, Therefore by the deeds of the law and the poor of his people shall trust there shall no flesh be justified in his in it, Isa. xiv. 32." Therefore thus sight : for by the law is the knowledge saith the Lord God, Behold, I lay in of sin, Rom. iii. 19, 20.

Zion for a foundation a stone, a tried b There shall not an hand touch it, stone, a precious corner-stone, a sure but he shall surely be stoned, or shot foundation : he that believeth shall through ; whether

be beast or man,

not make haste, xxviii. 16. Thereit shall not live : when the trumpet fore the redeemed of the LORD shall soundeth long, they shall come up to return, and come with singing unto the mount, Exod. xix. 13.

Zion; and everlasting joy shall be upon VER. 21.

their head: they shall obtain gladκαι ούτω φοβερόν ήν το φανταζόμενον,

ness and joy; and sorrow and mouroMootis ilmer "Expobós tipes kai ivapopaoco) ing shall flee away, li

. 11. And the

Redeemer shall come to Zion, and a And so terrible was the sight, that unto them that turn from transgresMoses said, I esceedingly fear and sion in Jacob, saith the LORD, lix. 20. quake :)

and Rom. xi. 26. And it shall come a And it came to pass on the third to pass, that whosoever shall call on day in the morning, that there were the name of the LORD shall be dethunders and lightnings, and a thick livered : for in mount Zion and in cloud upon the mount, and the voice Jerusalem shall be deliverance, as the of the trumpet exceeding loud ; 80 LORD hath said, and in the remnant that all the people that was in the whom the LORD shall call, Joel ii. 39. camp trembled. And Moses brought Bat Jerusalem which is above is free, forth the people out of the camp to which is mother of us all, Gal. iv. 26. meet with God; and they stood at the And I looked, and, lo, a Lamb stood nether part of the mount. And mount on the mount Sion, and with him an Sínai was altogether on a smoke, be hundred forty and four thousand, hatcause the LORD descended upon it in ing his Father's name written in their fire: and the smoke thereof ascended foreheads, Rev. xiv. 1. as the smoke of a furnace, and the See on Matt. v. ver. 35. clause 2. whole mount quaked greatly. And cSee on John v. ver. 26. clause 1. when the voice of the trumpet sounded & The chariots of God are twenty long, and waxed louder and louder, thousand, even thousands of angels; Moses spake, and God answered him the Lord is among them, as in Sinai, by a voice, Exod. xix. 16—19. in the holy place, Psal. lxvii. 17.

« السابقةمتابعة »