صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A. D. 96.
Rev. vi. 14–17:

A. D. 96. sence of the LORD, and by his fierce

VER. 16. anger, Jer. iv. 23—26.

Και λέγουσι τοις όρεσι και ταϊς πέVER. 15.

τραις: Πέσετε εφ' ημάς, και κρύψατε Και οι βασιλείς της γης, και οι μεγι- του θρόνου, και από της οργής του αρνίου

ημάς από προσώπου του καθημένου επί στάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και πώς δούλος και πας ελεύ a And said to the mountains and rocks, θερος έκρυψαν έαυτούς εις τα σπήλαια και Fall on us, and hide us from the face of εις τας πέτρας των ορέων

bhim that silteth on the throne, and from * And the kings of the earth, and the

c the wrath of the Lamb: great men, and the rich men, and the a And in those days shall men seek chief captains, and the mighty men, and death, and shall not find it; and shall every bondman, and every free man, bhid desire to die, and death shall flee from themselves in the dens and in the rocks of them, chap. ix. 6. The high places the mountains ;

also of Aven, the sin of Israel, shall * And the kings of the earth, who be destroyed : the thorn and the thishave committed fornication and lived tle shall come up on their altars, and deliciously with her, shall bewail her, they shall say to the mountains, Cover and lament for her, when they shall us; and to the hills, Fall on us, Hos. see the smoke of her burning, Stand- the mountains, Fall on us; and to the

X. 8. Then sball they begin to say to ing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great

hills, Cover us, Luke xxiii. 30. city Babylon, that mighty city! for

bSee on chap. iv. ver. 2. clause 3. in one hour is thy judgment come.

c And out of his mouth goeth a And the merchants of the earth shali sharp sword, that with it he should weep and mourn over her; for no man

smite the nations: and he shall rule buyeth their merchandise any more: treadeth the wine-press of the fierce

them with a rod of iron; and he chap. xviii. 9–11. That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of ness and wrath of Almighty God, captains, and the flesh of mighty men, with a rod of iron ; thou shalt dash

chap. xix. 15. Thou shalt break them and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all them in pieces like a potter's vessel. men, both free and

bond, both small Be wise now therefore, o ye kings : and great. And I saw the beast, be instructed, ye judges of the earth. and the kings of the earth, and their serve the LORD with fear, and rejoice armies, gathered together to make with trembling. Kiss the Son, lest he war against him that sat on the horse, when his wrath is kindled but a little.

be angry, and ye perish from the way, And the beast was taken, and with him the false pro- trust in him, Psal. ii. 9—12. And to

Blessed are all they that put their phet that wrought miracles before him, with which he deceived them you who are troubled, rest with us; that had received the mark of the when the Lord Jesus shall be revealed beast, and them that worshipped his from heaven with his mighty angels, image. These both were cast alive In flaming fire, taking vengeance on into a lake of fire burning with brim them that know not God, and that stone. And the remnant were slain obey not the Gospel of our Lord Jesus with the sword of him that sat uport everlasting destruction from the pre

Christ : : Who shall be punished with the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls, were of his power, 2 Thess. i. 7—9.

sence of the LORD, and from the glory filled with their flesh, xix. 18-21. bEnter into the rock, and hide thee

VER. 17. in the dust, for fear of the LORD, and "Οτι ήλθεν η ημέρα και μεγάλη της οργής for the glory of his majesty, Isa. ii. αυτού και τις δύναται σταθήναι ; 10. And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the

a for the great day of his wrath is earth, for fear of the Lord, and for come; b and who shall be able to stand? the glory of his majesty, when he a And the nations were angry, and ariseth to sbake terribly the earth, 19. | thy wrath is come, and the time of

and his army:

A. D. 96.
REV. VI. 17.-VII. 143.

A. D. 96. the dead, that they should be judged, If thou, Lord, shouldest mark iniquiand that thou shouldest give reward ties, O Lord, who shall stand ? cxxx. unto thy servants the prophets, and 3. And the LORD shall utter his voice to the saints, and them that fear thy before his army; for his camp is very name, small and great; and shouldest great; for he is strong that executeth destroy them which destroy the earth, his word; for the day of the LORD is chap. xi. 18. Thine hand shall find great and very terrible;

and who can out all thine enemies; thy right hand abide it? Joel ii. 11. But who may shall find out those that hate thee. abide the day of his coming and Thou shalt make them as a fiery oven who shall stand when he appeareth ? in the time of thine anger: the LORD for he is like a refiner’s fire, and like shall swallow them up in his wrath, fuller's soap, Mal. iii. 2. and the fire shall devour them. Their fruit shalt thou destroy from the earth, CHAP. VII.-VER. 1. and their seed from among the chil Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγέ . dren of men. For they intended evil | λους εστώτας επί τας τέσσαρας γνίας against thee, they imagined a mis- rñs qñs, sparūtas tous riscapas évéchievous device, which they are not pous tñs gñs, iva pas mvén ävejos imitas able to perform. Therefore shalt thou ms, whte émi rñs barácons, jante éxi make them turn their back, when thou mãe dévågov. shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them, And after these things a I saw four Psal. xxi. 8–12. The Lord at thy angels standing on the four corners of right hand shall strike through kings the earth, holding the four winds of the in the day of his wrath. He shall earth, that the wind should not blow on judge among the heathen, he shall fill the earth, nor on the sea, nor on any the places with the dead bodies ; he tree. shall wound the heads over many * Also, thou son of man, thus saith countries, cx. 5, 6. The great day of the Lord God unto the land of Isthe Lord is near, it is near, and hast. rael, An end, the end is come upon eth greatly, even the voice of the day the four corners of the land, Ezek. of the Lord: the mighty man shall vii. 2. cry there bitterly, Zeph. i. 14. When the lord, therefore, of the vineyard

VER. 2. cometh, what will he do unto those Και είδον άλλον άγγελον αναβάντα από husbandmen ? They say unto him, He | ανατολής ηλίου, έχοντα σφραγίδα Θεώ will miserably destroy those wicked | ζώντος και έκραξε φωνή μεγάλη τους τέσmen, and will let out his vineyard σαρσιν αγγέλοις, οίς εδόθη αυτοίς αδικήσαι unto other husbandmen, which shall Thy you xal thy Dánarray, render him the fruits in their seasons, Matt. xxi. 40, 41. But Jesus turning from the east, a having the seat of the

And I saw another angel, ascending unto them, said, Daughters of Jeru- living God: and he cried with a loud salem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.

voice to the four angels, to whom it was For, behold, the days are coming, in given to hurt the earth and the sea, the which they shall say, Blessed are a See on 2 Cor. i. ver. 22. clause 1. the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave

VER. 3. suck. Then shall they begin to say Λέγων: Μη αδικήσητε την γήν, μήτε την to the mountains, Fall on us; and to báncocar, uste tà dévopa, čxpos ou oppathe hills, Cover us, Luke xxiii. 28–7lwjEY TOùs doúrous ToŰ BEGŬ hpão lei 30. But after thy hardness and im- Tã METÁTNY aútãy. penitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath, the sea, nor the trees, a till we have sealed

Saying, Hurt not the earth, neither and revelation of the righteous judg. b the servants of our God in their forement of God, Rom. i. 5.

heads. b Thou even thou, art to be feared ; and who may stand in thy sight when a And the LORD said unto him, Go once thou art angry? Psal. Ixxvi. 7. I through the midst of the city, through

[merged small][merged small][ocr errors]

the midst of Jerusalem, and set al Of the tribe of Simeon were sealed mark upon the foreheads of the men twelve thousand. Of the tribe of Levi that sigh, and that cry, for all the were sealed twelve thousand. Of the abominations that be done in the tribe of Issachar were sealed twelve midst thereof. And to the others he thousand. said in mine hearing, Go ye after

VER. 8. him through the city, and smite;

"Εκ φυλής Ζαβουλών, ιβ' χιλιάδες εσφραlet not your eye spare, neither have ye pity : Slay utterly old and young: έσφραγισμένοι εκ φυλής Βενιαμίν, ιβ' χι

γισμένοι εκ φυλής Ιωσήφ, ιβ' χιλιάδες both maids, and little children,

and

λιάδες εσφραγισμένοι. women; but come not near any man upon whom is the mark; and begin Of the tribe of Zabulon were sealed at my sanctuary. Then they began twelve thousand. Of the tribe of Joseph at the ancient men which were before were sealed twelve thousand. Of the the house, Ezek, ix. 4–6.

tribe of Benjamin were sealed twelve b See on Rom. i. ver. 1. clause 2. thousand.

VER. 9.
VER. 4.

Μετά ταύτα είδον, και ιδού όχλος σοΚαι ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισ- λύς, δν αριθμήσαι αυτόν ουδείς ήδύνατο, εκ μένων ομδ' χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και πάσης φυλής υιών Ισραήλ.

γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και And I heard the number of them which ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένοι στοwere sealed: and there were sealed αη λας λευκές και φοίνικες εν ταϊς χερσίν hundred and forty and four thousand of airāro all the tribes of the children of Israel. After this, I bekeld, and, lo, & a great

a And I looked, and, lo, a Lamb multitude, which no man could number, stood on the mount Sion, and with of all nations, and kindreds, and people, him an hundred forty and four thou- and tongues, stond before the throne, and sand, having his Father's name writ before the Lamb, clothed with white ten in their foreheads, chap. xiv. 1.

robes, and palms in their hands;

a See on Matt. viii. ver. 11. clause 1. VER. 5.

bSee on chap. iii. ver. 4. clause 1. 'Εκ φυλής Ιούδα, ιβ' χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ φυλής Ρουβήν, ιβ' χιλιάδες

VER. 10. εσφραγισμένοι εκ φυλής Γαδ, ιβ' χιλιάδες Και κράζοντες φωνή μεγάλη, λέγοντες εσφραγισμένοι

“Η σωτηρία το καθημένω επί του θρόνου Of the tribe of Juda were sealed του Θεού ημών, και τα αρνίω. twelve thousand. Of the tribe of Reuben

And cried with a loud voice, saying, were sealed twelve thousand. Of the a Salvation to our God bwhich sitteth tribe of Gad were sealed twelve thou. upon the throne, Cand unto the Lamb. sand.

a And after these things I heard a VER, 6.

great voice of much people in heaven, 'Εκ φυλής 'Ασήρ, ιβ' χιλιάδες εσφραγισ- saying, Alleluia; Salvation, and glory, μένοι εκ φυλής Νεφθαλείμ, ιβ' χιλιάδες | and honour, and power, unto the Lord εσφραγισμένοι εκ φυλής Μανασσή, ιβ' | our God, chap. xix. 1. Salvation beχιλιάδες εσφραγισμένοι

longeth unto the LORD: thy blessing Of the tribe of Aser were sealed twelve 8. But the salvation of the righteous

is upon thy people. Selah, Psal. iii. thousand. Of the tribe of Nephthalim is of the Lord: he is their strength in were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve ed be the LORD, who daily loadeth us

the time of trouble, xxxvii. 29. Blessthousand.

with benefits, even the God of our salVER. 7.

vation. Selah. He that is our God is 'Εκ φυλής Συμεών, ιβ' χιλιάδες εσφρα- the God of salvation; and unto GoD γισμένοι εκ φυλής Λευί, ιβ χιλιάδες εσ- the LoRD belong the issues from death, φραγισμένοι εκ φυλής Ισαχάρ, ιβ' χι- | Ixvi. 19, 20. Not unto us, O LoRD, λιάδες εσφραγισμένοι»

not unto us, but unto thy name give

[merged small][ocr errors][merged small]

glory, for thy mercy, and for thy otomàs tas, deuràs, Tives Eigi, sai sóder truth's sake, cxv. 1. I, even I, am the ondov; LORD; and beside me there is no Saviour, Isa. xliii. 11. Verily, thou art ing unto me, What are these b which are

And one of a the elders answered, saya God that hidest thyself, o God of arrayed in white robes ? and whence came Israel, the Saviour, xlv. 15. Truly in

they? vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of moun

a And round about the throne were tains: truly in the LORD our God is four and twenty seats: and upon the the salvation of Israel, Jer. iii. 23. seats I saw four-and-twenty elders But I will sacrifice unto thee with the sitting, clothed in white raiment ; voice of thanksgiving; I will pay that and they had on their heads crowns that I have vowed. Salvation is of of gold, chap. iv. 4. the LORD, Jon. ij. 9. Rejoice greatly,

6 See ver, 9. O daughter of Zion; shout, o daughter of Jerusalem : behold, thy King

VER. 14. cometh unto thee: he is just, and

Και είρηκα αυτώΚύριε, συ οίδας. having salvation; lowly, and riding Kal site na obrociow or épxóuevas ex upon an ass, and upon a colt the foal της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν of an ass, Zech. ix. 9. And all fesh | τας στολές αυτών, και ελεύκαναν στολές shall see the salvation of God, Luke aütãy év to aipati toũ å priov. iii. 6. For by grace are ye saved And I said unto him, a Sir, thore knowthrough faith; and that not of your est. And he said to me, b These are they selves ; it is the gift of God, Eph. i.

8. which came out of great tribulation, and b See on chap. iv. ver. 2. clause 3. have c washed their robes, and made them c See on John i. ver. 29.

white & in the blood of'e the Lamb. VER. 11.

a And he said unto me, Son of man, Και πάντες οι άγγελοι εστέκεσαν κύκλων | can these bones live? And I anTOű Ipóvou sal rão aperBurépay xal tãy swered, O Lord God, thou knowest, τεσσάρων ζώων, και έσεσον ενώπιον του Ezek. Xxxvii. 3. θρόνου επί πρόσωπον αυτών, και προσε b See on John xvi. ver. SS. clause 2. κύνησαν τον Θεώ. .

c Unto him that loved us, and wash* And all the angels stood round about ed us from our sins in his own blood, the throne, band about the elders and the chap. i. 5. Come now, and let us four beasts, and fell before the throne on reason together, saith the LORD : their faces, and worshipped God, Though your sins be as scarlet, they

shall be as white as snow; though a See on chap. v. ver. 11. clauses 1,3. they be red like crimson, they shall

b And the four and twenty elders, be as wool, Isa. i. 18. Now Joshua which sat before God on their seats, was clothed with filthy garments, and fell upon their faces, and worshipped stood before the angel. And he anGod, chap. xi. 16.

swered and spake unto those that VER. 12. stood before him, saying, Take away

And Λέγοντες· 'Αμήν» η ευλογία και η δόξα | the flthy garments from him. ral copía rai i sigaporía xai i Tipen unto him he said, Behold, I have xai a dúvagues xai i loxis to ena impeão thee, and I will clothe thee with

caused thine iniquity to pass from εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

change of raiment. And I said, Let Saying, a Amen: b Blessing, and them set a fair mitre upon his head. glory, and wisdom, and thanksgiving, So they set a fair mitre upon his and honour, and power, und might, be head, and clothed him with garments. unto our God for ever and ever. Amen. And the angel of the LORD stood by,

. See on Matt. vi. ver. 13. clause 4. Zech. iii. 3–5. In that day there b See on Rom. xi. ver. 36. clause 2. shall be a fountain opened to the

house of David, and to the inhabitants VER. 13.

of Jerusalem, for sin and for uncleanKai årenpísn siç ex tāv TgEO BUTépar, ness, xiii. 1. After that he poureth λίγων μου: Ούτοι οι περιβεβλημένοι τας | water into a bason, and began to

A. D. 96.

REV. VII. 14-17.

A. D. 96.

wash the disciples' feet, and to wipe | man could learn that song but the them with the towel wherewith he was hundred and forty and four thousand, girded. Then cometh he to Simon which were redeemed from the earth. Peter: and Peter said unto him, These are they which were not defiled Lord, dost thou wash my feet? Jesus with women ; for they are virgins. answered and said unto him, What I These are they which follow the do thou knowest not now; but thou Lamb whithersoever he goeth. These shalt know hereafter. Peter saith were redeemed from among men, unto him, Thou shalt never wash my being the first-fruits unto God and to feet. Jesus answered him, If I wash the Lamb. And in their mouth was thee not, thou hast no part with me. found no guile, for they are without Simon Peter saith unto him, Lord, fault before the throne of God, chap. not my feet only, but also my hands xiv. 3—5. And I heard a great voice and my head. Jesus saith to him, He out of heaven, saying, Behold, the that is washed needeth not, save to tabernacle of God is with men, and wash his feet, but is clean every wbit: he will dwell with them, and they and ye are clean, but not all. For he shall be his people, and God himself knew who should betray him ; there- shall be with them, and be their God, fore said he, Ye are not all clean. So, xxi. 3. See also on John xii. ver. 26. after he had washed their feet, and clause 3. had taken his garments, and was set b See on 2 Cor. vi. ver. 16. clause 2. down again, be said unto them, Krow

VER. 16. ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord: and ye say well ;

Ου πεινάσουσιν έτι ουδε διψήσουσιν for so I am. If I then, your Lord and Ti, cidè res néon in' avtoüs ó nacoc, cúdà Master, have washed your feet, ye

πάν καύμα: also ought to wash one another's feet, a They shall hunger no more, neither John xiii. 5414. And such were thirst any more ; neither shall the sun some of you: but ye are washed, but light on them, nor any heat. ye are sanctified, but ye are justified

a See on Matt. v. ver. 6. clause 2. in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God, 1 Cor. vi. 11.

VER. 17. That he might sanctify and cleanse it “οτι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου with the washing of water by the | ποιμαγεί αυτούς, και οδηγήσει αυτούς επί word; That he might present it to ζώσας πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός himself a glorious church, not having | παν δάκρυαν από των οφθαλμών αυτών. spot, or wrinkle, or any such thing;

For a the Lamb which is in the inidst but that it should be holy and without of the throne b shall feed them, and shall blemish, Eph. v. 26, 27. But if we walk in the light, as he is in the light, ters: C and God shall wipe away all tears

lead them unto living fountains of wawe have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son from their eyes. cleanseth us from all sin, 1 John i. 7 a And I beheld, and lo, in the midst

d See on Matt. xxvi. ver. 28. of the throne, and of the four beasts, e See on John i. ver. 29. clause 1. and in the midst of the elders, stood

a Lamb, as it had been slain, having VER. 15.

seven horns and seven eyes, which Δια τούτο εισιν ενώπιον του θρόνου του are the seven Spirits of God sent EGŪ, xai aatpeúovow avtô mpigas vai forth into all the earth, chap. v. 6. νυκτός εν τω ναώ αυτού και ο καθήμενος b The Lord is my shepherd; I shall επί του θρόνου, σκηνώσει επ' αυτούς. not want. He maketh me to lie down a Therefore are they before the throne side the still waters. He restoreth my

in green pastures: he leadeth me beof God, and serve him day and night in soul : he leadeth me in the paths of his temple : band he thai sitteth on the righteousness for his name's sake, throne shull dwell among them.

Psal. xxiii. 1—3. Thou preparest a a And they sung as it were a new table before me in the presence of song before the throne, and before the mine enemies : thou anointest my four beasts, and the elders : and no head wi oil ; my cup runneth over. VOL. III.

21

« السابقةمتابعة »