صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ANNALES ANTVERP1ENSES.

ANTVERPIENSES

AB URBE CONDITA AD ANNUM M.DCC.''::'
COLLECTI EX IPSIUS C1VITATIS MONUMENTIS

PUBLICIS PRJYATISQUE LATINAE AC PATR1AE UNCt'AE

nswK rene mm; Euiatu
AlCTOItE

DANIELE PAPEBROCHIO S. I.
AU COD. MS. EX BIBL. REGIA Qt'AE VCLGO BURGUNOICA VOCATUR

EDIDERUNT
F. H. MERTENS,

HlRLIOTHKCAftll'S CIVlfATll AftTVKRPIAK
F T

ERN. BUSCHMANN ,

PROF. IIITOB. IX 1C1D. R K G. A&TII'M flX TT I K F I IN M.

TOMUS SECUNDUS.

ANTVERPIAE,

E TYPOGRAPHIA J. E. BUSCHMANN.

M.DCCC.XLV.

ANMLES ANTVERPIENSES. 

Consules xxx Novembris. — Nicolaus de Herde II. — vn. Wilhelmus de Molenaere II.

Scabini. — Nicolaus vande Werve. — Petrus Reyniers. — Ioannes van Ranst. — Ioannes van Ursel. — M. Ioannes van Halmale. — Nicolaus vander Elst. — Wilhelmus Douwe. — Henricus van Mechelen. — Ioannes Noyts, iunior. — Wilhelmus Draeke. — Wilhelmus vanden Wyngaerde.

I. Ex Marcbionatu abducti Lovanium rei contra Lyranos et Lovanienses vindicantur. II. Antonii Ducis fitii nothi, quorum unus Godefridus cum patre hue venit. HI. Erigitur a Fabris ferrariis sacellum et ptochotrophium S. Eligii. IV. Datur exteris liber Antverpiam commeatus : et Civitati plena circa Accisias potestas conflrmatur. V. Agitur de Camera telonaria apud eani instituenda. VI. Teneramunda iudicatur subesse Antverpiae.

I. « Hoc anno cum Scultetus Bergensis, Ioannes vander » Meeren, detrectasset accipere et aperire litteras Ammani

[graphic]

ANNUS CHRISTI M.CCCC.LL

ARGUMENTUM.

ACTA.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »