صور الصفحة
PDF

Neuer Anzeiger

für

Bibliographie und Bibliothekwissenschai't.

Sevang 1865.

Herausgegeben

Dr. Julius Petzholdt,

KonigL Sachs- Hofrath, Bibliothekar 8r. Majestät des Könige Johann von Sacheen,
sowie ¡?r. Königl- Hoheit des Kronprinzen Albert, Herzoge zu Sachsen, und der Prinz!.
Secundogenitor- Bibliothek zu Dresden, Mitglied des Königl. Philologischen Seminars
and der Griechischen Gesellschaft zu Leipzig, sowie des Königl. Sächsischen Alter-
laaas-Vereines und der Natur« Usen echa ft liehen Gesellschaft zu Dresden, auch Mitglied
des Gelehrten-Aueachueeee des Germanischen Museums zu Nürnberg, Ehrenmitglied dor
«Société archéologique du Grand-Duché de Luxembourg», sowie der Belgischen Biblio-
r.hiJ*-n-Gesellschaft sa Brüwel, Khrencorrespondent der Kaiserlichen öffentlichen Biblio-
thek zu St. Petersburg, Ritter dee Königl. Sächeiechen Verdienstordene, dee Kaiser].
Russischen St. Stanislauiordene II. Cl. und dee König]. Bayerischen St. Michaeleordens,
Inhaber der Kaiserl. Buesischen groeeen goldenen Medaille und der Kaieerl. Königl.
Oeeterreichiacheu und Königl. Preuesiechen goldenen Medaillen für Wissenschaft.

Dresden,

G. Schönfeld's Buchhandlung (C. A. Werner)

I

о

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ex Catalogo Bibliothecae Danteae Dresdeneis. I. — Vergleichende Zusammenstellung топ bibliographischen Systemen der Litterargeschichte — Die Bibliothek der Bischöfe von Speier su Philippsburg. 1646 Litteratur und Miscellen. — Allgemeine Bibliographie

[i.] Ex Catalogo Bibliothecae Danteae Dresdensis. I. Conspectus tabularum, quibus Divina Comoedia ill us tratur, in Bibliotheca secundi generis Principan Dresdensi asservatarum.

Diei, quo Dantes Aligherius, poeta inter Italos maxime celeber, ante sexcentos annos natus est, reditus proxime instat. Solemnitates, quibus hicce reditus magnificentissime celebrabitur, undique parautnr. Jam quoque indicem bibliographobibliothecarium nostrum, bénévole lector, paratum vidée solemnitatibus in Dantis honorificam memoriam celebrandis qnalemcunque obolum ex suis contribuere; quo consilio editor indicie aptum pntavi, fragmenta quaedam ex catalogo Bibliothecae secundi generis Principalis Dresdensis, quam Dante» refertissimam esse constat, juris publici faceré. Et primo quidem inter fragmenta loco conspectum aliquot tabularum, quae diversi artifices ex plurima parte celeberrimi ad Divinum Comoediam illustrandam undevieesimo saeculo composuerunt atque ipsi delinearunt vel pinxerunt, maxime dignom existumavi.

(Modus, quo altitudinem et latitudinem tabularum constituí, est

francogallicus.)

Ad Inferum. C. I. v. 31—63 del. K. L. Richter

20,9 alt. 29,7 lat. Ad Inf. С. I- v. 83—84 del. M. Retzech.

17 Iílba23 Ut"6010" CUm effigie ßeßi8 JoannÎ8 comP»"¡t«

Ad Inf. С. I. v. 88—90 atramento pinx. J. Koch 1824 30,1 alt. 37,9 lat.

Ad Inf. С. II- v. 118—120 atramento pinx. J. Koch 1824 37,3 alt. 30,1 lat.

Ad Inf. С. II. v. 118—120 atramento pinx. J. Koch 1824 Altera tabula ejusdem argument!. 37, 6 alt. 3U.1 lat.'

« السابقةمتابعة »