صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

CONTENTS OF VOLUME THE SIXTH

1. Constructive Exercises for the Teaching the Elements of the

Latin Language on a System of Analysis and Synthesis; with

copious Vocabularies. By John Robson. London, Taylor

& Walton, 1846.

2. M. T. Ciceronis Oratio de Praetura Siciliensis. de Judiciis, quae

est Orationum Werrinarum actionis secundae Secunda. Edited

by F. Creuzer and G. H. Moser. Göttingen, 1847.

3. M. T. Ciceronis De Re Publica Librorum Fragmenta. Recen-

suit et adnotatione critica instruxit F. Osannus. Göttingen,

1847.

4. Music and Education. By Dr. Mainzer. London: Longman

& Co., 1848.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

3. On Sophocles' Antigone, 31, 32. By G. R., the Rev. H. S.
Richmond, and Rev. J. Conington.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »