صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LE

SETTE BASILICHE

DI ROMA

OPERETTA RACCOLTA
DA GIOVANNI N. GLOBOCNIK

^segretario Del f\. Arcivescovo Di Pori/ia
Consigliere Att. Del f\. yEacovo Di Lubiana

^APPELLANO SEGR^. DI ONOre DI jS. S. f. PlO J %

£av. Dell' Ordine Di Francesco pius. fn.\no

[graphic][merged small]
« السابقةمتابعة »