صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors]

Rahewin 211.
Rather von Verona 439.
Ratoldus (Sangallensis?) 174.
Rechnung des Erzb. von Salzburg 651.
Reginbert von Reichenau 653.
Regino von Prüm 5.203.471 f. 613 ff.
Registerbücher der Päpste 6. 646;
der Grafen von Holland 453.
Registrum cardinalium Hugonis et
Octaviani 217.
Reichenau, Bibliothekskatalog 171;
Urkundenfälschungen 450.
Reimchronik von Zwettl 444, s. Ot-
tokar.
Relatio de pugna Bovinensi 207, de
pace Veneta 644.
Revelatio S. Stephani 204.
Rhythmi de victoria Caroli 650.
Richirannus 206.
Rigbodo (Treverensis?) 174.
Rolevinck, Werner 645.
Rotulus mortuorum Hugonis abb.
S. Amandi 207.
Ruotger 437.
Rupert von Deutz 174.
Ruricius 441.

[ocr errors][merged small]

Sermo in natali virg. Coloniens. 441.
Sicard von Cremona 286.
Sidonius s. Apollinaris.
Siegel 452.
Siena, Stadtrecht 448.
Sigebert von Gemblonx 443.
Sindbert von Augsburg 646.
Soest s. Lübeck.
Somnium super materiascismatis 644.
Statuta urbana Italica 215.448. 644.
Statuta Murbacensia 645.
Statuten des deutschen Ordens 448;
Utrechter Stifter 448.
Stefano Infessura 214.
Stiftungsbuch von Zwettl 444.
Strassburg, Necrologium 457; Hss.
557 ff. 642.
Sulpitius Severus 204.
Summa s. Guido Faba.
Synodi Merowingicae 6; Romana a.
732 237 ff., s. Concilia.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]

65 Register.

nensis 60. 430 f.
sis 63.
444.
rum 204; pontificum 645.

T-„ ti Camerac. 227; S. Bern

hardi 128; Bertholdi de Bucheck 644; Bonifatii 653; Brunonis Coloniensis 437; Dagoberti regis 205; Desiderii 24. 569; Eigili 203; Elisabethae 5; Engelberti Colon. 5; Galli 442; Gaugerici Camerac. 227 ff.; Germani Autisiodor. 204; Gertrudis 643; Gregorii I. 204; Hathumodae 203; Heinrici 173; Karoli M. 442. 647; Leudegarii 441. 564 ff.; Ludovici Tolosani 441; Mathildis 514; Martini 204; Norberti 128; Roberti regis 204; Stephani II. papae 442. Vreden, Necrologium 651.

W. Walahfrid Strabo 174. Walthariuslied 456. Weltchronik von 452. 641. Wenrich von Trier 4. 540 ff. Werner von Lüttich 212. Werner Rolevinck 645. Werner von Strassburg 642. Wezilo von Mainz 535 f. Wido von Arezzo s. Guido. Wido von Ferrara 4. Wido von Osnabrück 4. Widukind 439. 461. 610 ff. Wiernstraat, Christian 221. Wolfenbüttel, Bibliothek 438. Wyclif 645.

[ocr errors]

Zabarella, Francesco 455. Zwettler Stiftungsbuch 444.

[graphic]

nover ist gegen Ende 1890 erschienen:

Monumenta, Germaniae historica, inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500, edidit Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi. Quart-AusgabeLeges Sectio ll. Capitularia. Tom. II. Pars I. 25/ Bogen In Ausgabe I. M 1050, im Ausgabe II. M. 7.–.

Deutsche Chroniken (Scriptorum qui vernacula lingua

usi sunt). Tom. V. Pars I. (Ottokars Oesterreichische

Reimchronik. Erster Halbband). 91 Bogen.
In Ausgabe 1. M. 36.–, in Ausgabe II. M. 24.–.

Libelli de lite Imperatorum et Pontificum. Tomus I. mit 2 Tafeln Handschriften – Proben. In Ausgabe I. M 36.–, in Ausgabe II. M. 24.–.

Indices eorum quae Tomis hucusque editis continentur In Ausgabe I. M. 18.–, in Ausgabe II. M. 12.–. Letzteres erschien in gemeinschaftlichem Verlag mit der Weidmannschen Buchhandlung – Berlin.)

Dieser Registerband enthält die genaue Inhaltsangabe sämmtlicher bisher erschienenen Bände der Monumenta Germaniae historica, ist deshalb jedem Historiker unentbehrlich, der bei wissenschaftlichen Arbeiten auf die Quellen zurückgehen muss.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
« السابقةمتابعة »