صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

!

Λυτίκ' εμοί κατα μεν χρειην ξέει άσπετος ιδρώς

Πτοιούμαι δ' έσορών άνθος ομηλικίης Τερπνόν ομώς και καλον, επί πλέον ώφελεν είναι.

'Αλλ' ολιγοχρόνιον γίγνεται, ώσπες όναρ, "Ηβη τιμήεσσα" το δ' αργαλέον και άμορφος

Γηρας υπέρ κεφαλής αυτίχ' υπερκρέμαται, 'Εχθρον όμως και άτιμον, ότ' άγνωςον τιθεί α'νδρα,

Βλάπτει δ' οφθαλμούς και νόον αμφιχυθέν,

[merged small][merged small][ocr errors]

Die Lebenszeit des Albius Tibullus, eines römischen Ritters, sekt man gewlhnlich vom Jahre Roms 711 bis 735.

Quintilian giebt ihm unter den elegischen Dichtern reiner Nation den ersten Rang; und er vereint die vornehms ften Eigenschaften dieser Gattung sehr glücklich in seinem dichtrischen Charakter: feines und fanftes Gefühl- und wars me Phantasie mit einem wahren, kunstiosen, aber dabei sehr eleganten und eindringlichen, Ausdruck. Selbft die anscheis nende Unordnung und regelluse Folge der Gedanken erhöht bei ihm die Natur des Vortrages; auch ist er ungemein glücklich in der Abstufung der mannichfaltigen Geinůthsbes wegungen. Ju der hier folgenden ersten Elegie herrscht ein ungemein einnehmender beitrer Ausdruck froher, låndlicher Genügsamkeit.

!

Divitias alius fulvo fibi congerat auro,

Et teneat culti iugera magna soli,
Quem labor adsiduus vicino terreat hoste,

Martia cui fomnus classica pulsa fugent:
Me mes paupertas vitae traducat inerti,

Dum meus adsiduo luceat igne focus.
Ipse seram teneras maturo tempore vites

Rusticus, et facili grandia poma manu.
Nec ípes destituat, sed frugum semper acervos

Praebeat, et pleno pinguia musta lacu.
Nam veneror, seu ftipes habet desertus in agris,

Seu vetus in trivio Aorea serta lapis:
Et quodcunque mihi pomum novus educat annus,

Libatum agricolae ponitur ante Deo.
Flava Ceres, tibi fit nostro de rure corona

Spicea, quae templi pendeat ante fores.
Pomasisque ruber custos ponatur in hortis,

Terreat ut faeva falce, Priapus, aves.
Vos quoque felicis quondam, nunc pauperis agri

Custodes, fertis munera vestra, Lares,

Tunc Tibull.

Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos;

Nunc agna exigui est hostia magna foli. Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes

Clamet: io melles, et bona vina date ! lam modo non possum contentus vivere parvo

Nec femper longae deditus elle viae :
Sed canis aestivos ortus vitare sub umbra

Arboris, ad rivos praetereuntis aquae.
Nec tamen interdum pudeat tenuisse bidentem,

Aut stimulo tardos increpuisse boues.
Non agnamue sinu pigeat, foetumue capellae

Desertum, oblita matre, referre domum.
At vos exiguo pecori, furesque, lupique,

Parcite; de magno eft praeda petenda grege. Hic ego paftoremque meum lustrare quotannis,

Et placidam toleo spargere la&te palem. Adfitis divi, neu vos e paupere mensa

Dona, nec e puris fpernite fi&tilibus.
Fi&tilia antiquus primum sibi fecit agrestis

Pocula, de facili composuitque luto.
Non ego divitias patrum fructusque requiro,

Quos tulit antiquo condita messis avo.
Parva leges latis eft: fatis eft, requiescere lecto

Si liceat, et solito membra levare toro.
Quam iuvat immites ventos audire cubantem,

Et dominam tenero continuisse sinu:
Aut gelidas hibernus aquas cum fuderit Aufter,

Securum fomnus imbre iuvante fequi.
Hoc mihi contingat: fit dives iure, furorem

Qui maris, et tristes ferre potest pluvias.
O quantum est auri potius pereatque Zmaragdi,

Quam fleat ob noftras ulla puella vias.
Te bellare decet terra, Meffala, marique,

Ut domus hostiles praeferat exuvias.
Me retinent vinctum formosae vincla puellae,
Et ledeo duras ianitor ante fores.

laudari curo, mea Delia; tecum Dummodo fim: quaeso, segnis inersque vocer. Te spectem, suprema mihi cum venerit hora,

Te teneam moriens deficiente manu.

Non ego

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Tibutt.

Flebis, et arsuro pofitum me, Delia, lecto,

Tristibus et lacrimis oscula mixta dabis,
Flebis; non tua sunt duro praecordia ferro

Vineta, nec in tenero stat tibi corde filex.
Illo non iuvenis poterit de funere quisquam

Lumina, non virgo, ficca referre domum.
Tu manes ne laede meos : fed

parce

solutis
Crinibus, et teneris, Delia, parce genis
Interea, dum fata finunt, iungamus amores;

Iam veniet tenebris Mors adoperta caput.
Iam lubrepet iners aetas, nec amare decebit,

Dicere nec cano blanditias capite.
Nunc levis eft tractanda Venus, dum frangere postes

Non pudet, et rixas inseruisse iuvat:
Hic ego dux, milesque bonus; vos figna, tubaeque,

Ité procul, cupidis vulnera ferte viris.
Forte et opes; ego composito fecurus acervo

Despiciam dites, despiciamque famem,

Pros Pro pe r 3.

properz.'

Zu gleicher Zeit mit dem Tibull lebte Septus Aure: lius Properzius, aus Unibrien gebürtig; und auch von ihm hat man noch vier Bücher elegischer Sedichte, in denen er den griechischen Mustern des Kallimachus und Philetas vorzüglich nachgeahmt zu haben scheint. Vielleicht verans laste eben diese Nachahmung eine gewisse můhjame Sorg falt, die man in dem Ausdrucke feiner Empfindungen wahr: nimmt, und wodurch derselbe minder rührend wird, als beim Titull. Auch ist er oft zu reich an Bildern, Anspielungen und Gleichnissen, und nicht immer sanft und leicht genug in dem Bau seiner Verse. Folgende Elegie, die erste des drits ten Buchs, enthält die Hoffnungen und Ansprüche des Dicha fers auf bleibenden Nachruhm.

[ocr errors]

Callimachi

manes, et Coi facra Philetae,
In vestrum, quaeso, me finite ire nemus!
Primus ego ingredior puro de fonte facerdos

Itala per Graios orgia ferre choros.
Dicite, quo pariter carmen tenuastis in antro

Quodue pede ingrefli, quamue bibiftis aquam:
Ah valeat, Phoebum quicunque moratur injarmisa

Exactus tenui pumice versus eat,
Quo me fama levat terra sublimis, et a me

Nata coronatis Mula triumphat equis,
Et mecum in curru parvi vectantur Amores,

Scriptorumque meas turba fecuta rotas.
Quid frustra millis in me certatis habenis ?

Non datur ad Mulas currere lata via.
Multi, Roma, tuas laudes annalibus addent,

Qui finem imperii Bactra futura canent.
Sed, quod pace legas, opus hoc de monte fororum

Detulit in acta pagina nostra via.
Mollida, Pegafides, veftro date serta poetae,

Non faciet capiti dura corona meo.
At mihi, quod vivo detraxerit invida turba,
Poft obitum duplici foenore reddet honos.

« السابقةمتابعة »