صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Eia mater, fons amoris!
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam!

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide;

Tui nati vulnerati

Tam dignati pro me pati
Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,

Crucifixo condolere

Donec ego vixero.

Iuxta crucem tecum stare,

Te libenter sociare

In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi tam non sis amara,
Fac me tecum plangere;
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem

Et plagas recolere.

Laß, o Mutter, Liebesbronnen!
Mich in gleichem Schmerz zerronnen
Mit dir trauern Tag für Tag,
Mach, daß mein Gemüth entbrenne,
Daß es Christum lieb und kenne
Und auch Ihm gefallen mag.

Heilge Mutter, dieß erwäge,
Christi Wundenmale präge
Kräftig ein in dieses Herz;
Der sich Wunden unterwunden,
Ungesunden Heil gefunden,

Gieb mir Theil an seinem Schmerz.

Mach mein Weinen gleich dem Deinen,

Den Gefreuzigten beweinen

Laß mich, weil ich lebend bin.

An dem Kreuze bei Dir weilen
Als Genoße redlich theilen

Deinen Schmerz, wär mir Gewinn.

Magd der Mägde, reich an Segen,
Sei mir, fleh ich, nicht entgegen
Daß ich mit dir weinen darf.
Christi Plagen laß mich tragen,
Daß ich fühl, ans Kreuz geschlagen,
Seiner Wunden Pein so scharf.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari

Ob amorem filii.

Inflammatus et accensus
Per te, virgo, sim defensus
In die iudicii!

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia!

Quando corpus morietur
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

Jacobus de Benedictis.

Gieb mir, Wunden zu ertauschen,
An dem Kreuz mich zu berauschen
In der Liebe zu dem Sohn.
So entglüht in Liebesflammen
Laß mich, Jungfrau, nicht verdammen
Vor des Weltenrichters Thron.

Leih mir Christi Kreuz zur Stüße,
Daß mich Christi Tod beschüße,
Laß mich ruhn im Gnadenschooß.
Sinkt der Körper in die Erde,
Paradieseswonne werde

Dann durch Dich der Seele Looß.

[blocks in formation]

Te das Deus, ut servos redimas,
Prudens tanti nos emtos aestimas,
At te pro nobis quantum deprimas,
Ultro poenis perpessis intimas.

Quid est homo, quem sic magnificas,
Et te ipso mercatum venditas!
Pretio nos quam ames indicas,
Dum te vinclis reorum implicas.

Rogo, Iesu, me recognoscere
Et electis velis inserere;
.Huius vitae completo tempore,
Sempiterno me donans munere.

« السابقةمتابعة »