De Indische gids, المجلد 17،العدد 2

الغلاف الأمامي
C. E. van Kesteren, R. A. van Sandick, J. E. de Meyier
J. H. de Bussy, 1895
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

المحتوى


طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 926 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
الصفحة 926 - Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wij EMMA, Koningin-Weduwe. Regentes van het Koninkrijk. Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 22 April 1896, n°.
الصفحة 940 - Nederlandsche, en Duitsche bezittingen. ARTIKEL V. De scheepvaart op de Fly Rivier is vrij voor de onderdanen der beide Contracteerende Mogendheden, uitgezonderd voor het vervoer van oorlogsmaterieel, en geenerlei rechten zullen geheven worden van de andere goederen, welke over die rivier vervoerd zullen worden. ARTIKEL VI. De tegenwoordige overeenkomst zal bekrachtigd worden en zij zal in werking treden onmiddellijk na de uitwisseling der akten van bekrachtiging, welke te 's Gravenhage zal plaats...
الصفحة 934 - Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
الصفحة 1242 - Ik ondergeteekende bestuurder van verklaar: 1°. dat het landschap een gedeelte uitmaakt van NederlandschIndië en derhalve staat onder de heerschappij van Nederland; dat ik mitsdien steeds getrouw zal zijn aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, en aan Zijne Excellentie den GouverneurGeneraal als Hoogstderzelver vertegenwoordiger, uit wiens handen ik het bestuur over aanvaard; 2°.
الصفحة 1073 - koffie, peper enz. zullen worden opgekocht tegen de prijzen, „welke daarvoor thans in de bovenlanden worden betaald, „waardoor U de moeite zal worden bespaard om uwe producten „over het gebergte naar de afgelegen plaatsen te dragen en „van daar goederen terug te brengen. „Het zal U evenwel volkomen vrijstaan om Uwe goederen „naar Padang te brengen en naar verkiezing te verkoopen.
الصفحة 1245 - Indragirie worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die voorkennis en toestemming, zoolang zij de orde en rust niet verstoren; zullende van hun...
الصفحة 1158 - Artikel twaalf. Voor het redden van goederen zal worden te goed gedaan een bergloon van vijftien ten honderd als minimum en vijftig ten honderd als maximum van de waarde der geredde goederen. Het minimum van vijftien ten honderd zal alleen worden aangenomen voor goederen, welker bewaring met slechts geringe moeite en zonder gevaar is vergezeld geweest.
الصفحة 1238 - De bestuurder en de landsgrooten zullen den zee en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen krachdadig tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats noch eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen, noch toelaten dat die verleend worden aan zee of rivierroovers, noch aan personen die bekend zijn of aangewezen worden als zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

معلومات المراجع