صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

68. Johannes Mauburnus, geboren zu Brüffel, geft. 1491.

69. Peter von Dresden, starb zu Prag 1440; ist Verfaffer des deutsch-lateinischen Liedes: In dulci iubilo, nun finget und seid froh.

Corrigenda.

Pag. 12 linea 2 a. f. lege gestit pro gestis.
1 a. f. lege praedixit pro pradixit.
8 a. f. lege cito pro ito.

18

"

"

44

"

"

118

[ocr errors]

"

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

13 ab init. lege rex pro Rex.

4 a.

1 ab init. lege Aquinas pro Aquinus.
f. lege nato pro nate.
6 ab init. lege terrae pro terra.
7 ab init. lege Deus pro deus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

"

"

193 14 v. v. lies Sie statt sie.

[blocks in formation]

20 v. o. lies Versmaß statt Versmaaß

Viertes Jahrhundert.

I. Hilarius.

II. Ambrosius.

III. Augustinus.

I.

Hilariu S.

1.

Lucis largitor splendide, Cuius sereno lumine

Post lapsa noctis tempora
Dies refusus panditur.

Tu verus mundi Lucifer, Non is, qui parvi sideris, Venturae lucis nuntius, Angusto fulget lumine.

Sed toto sole clarior, Lux ipse totus et dies, Interna nostri pectoris Illuminans praecordia :

Adesto rerum conditor, Paternae lucis gloria, Cuius admota gratia

Nostra patescunt pectora.

Tuoque plena spiritu,
Secum Deum gestantia,
Ne rapientis perfidi
Diris patescant fraudibus.

« السابقةمتابعة »