صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

20

25

Docto jugiter obfecrante amico,
Illustre tendebas iter
Thamesis ad incunabula
Cærulei patris,
Fontes ubi limpidi
Aonidum, thyasusque facer
Orbi notus per immensos
Temporum lapfus redeunte cælo,
Celeberque futurus in ævum ;

Strophe 2.
Modò quis deus, aut editus deo
Pristinam gentis miseratus indolem
(Si fatis noxas luimus priores,
Mollique luxu degener otium)
Tollat nefandos civium tumultus,
Almaque revocet studia sanctus,
Et relegatas fine fede Mufas
Jam penè totis finibus Angligenûm;
Immundasque volucre's
Unguibus imminentes
Figat Apollineâ pharetra,
Phineamque abigat peftem procul amne Pegaséo.

Antistrophe.
Quin tu, libelle, nuntii licet malâ
Fide, vel oscitantiâ
Semel erraveris agmine fratrum,
Seu quis te teneat fpecus,
Seu qua te latebra, forsan unde vili
Callo teréris institoris infulfi,
Lætare felix, en iterum tibi
Spes nova fulget poffe profundam
Fagere Lethen, vehique fuperam
In Jovis aulam remige pennâ;

30

35.

40

45

[ocr errors]

50

55

[merged small][ocr errors]

Strophe 3
Nam te Roüfius fui
Optat peculî, numeróque justo
Sibi pollicitum queritur abeffe,
Rogatque venias ille cujus inclyta
Sunt data virûm monumenta curæ :
Téque adytis etiam facris
Voluit reponi, quibus & ipfe præsidet
Æternorum operum custos fidelis,
Quæstorque gazæ nobilioris,
Quàm cui præfuit lön
Clarus Erechtheides
Opulenta dei per templa parentis,
Fulvosque tripodas, donaque Delphica,
lön Actæâ genitus Creusâ.

60
Antistrophe.
Ergo tu visere lucos
Mufarum ibis amenos,
Diamque Phoebi rursus ibis in domum,
Oxoniâ

quam

valle colit
Delo pofthabitâ,

65
Bifidoque Parnaffi jugo:
Ibis honeftus,
Poftquam egregiam tu quoque fortem
Nactus abis, dextri prece sollicitatus amici.
Illic legéris inter alta nomina

70
Authorum, Graiæ fimul & Latinæ
Antiqua gentis lumina, & verum decus.

Epodos.
Vos tandem haud vacui mei labores,
Quicquid hoc sterile fudit ingenium,
Jam fcrò placidam sperare jubeo

75
Perfunctam invidiâ requiem, fedefque beatas
Quas bonus Hermes

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

45

[ocr errors]

85

Et tutela dabit folers Roüsi,
Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atque longè
Turba legentum prava faceflet;

80
At ultimi nepotes,
Et cordatior ætas
Judicia rebus æquiora forfitan
Adhibebit integro finu.
Tum livore fepulto,
Si quid meremur sana posteritas sciet
Roüfio favente,

Ode tribus conftat Strophis, totidemque Antistrophis, unâ demum Epodo clausis, quas, tametfi omnes nec versuum numero, nec certis ubique colis exactè respondeant, ita tamen fecuimus, commodè legendi potiùs, quàm ad antiquos concinendi modos rationem spectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortasse dici monoftrophicum debuerat. Metra partim funt xatà oxéov, partim amoherópava. Phaleucia quæ sunt, Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in fecundo loco Catullus ad libitum fecit.

Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli *.
Ellipotens Virgo, feptem Regina Trionum,

Christina, Arctoï lucida stella poli,
Cernis quas merui dura sub casside rugas,

Utque fenex armis impiger ora tero;
Invia fatorom dum per veftigia nitor,

5
Exequor et populi fortia jussa manu.
Aft tibi submittit frontem reverentior umbra;

Nec funt hi vultus Regibus usque truces.

* These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some ascribed to Andrew Marvel, as by others to Milton : but I should rather think they were Milton's, being more within his province as Latin fecretary. Newton.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Por, as the Twig is bent, the free's inelin).

Male educatus Teelestus evadit.

Guilt teils fer Cain at fronors vast expense fearn how the bride in to Innocence And fixes Happines in Hell's despite The neeefiary

consequence of Right.

« السابقةمتابعة »