صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]
[ocr errors]

Chen quid volui misero mihi! floribus instrum Perdituus: Vot self-secure on earth can knowledge drvelly Knowledge the bliss of heaven and pang of hell Hike the instzument of good

and evil, The attribute of god and of the devil. fithout her Virtue proves a powerless will

, de without Virtue is a powerful ill. des she then join with virtue or opposes. ne proves the best of friends or worst of foes.

[ocr errors]

you

a

[ocr errors][merged small][ocr errors]

L

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Κο Και τα ισιν με λέιν, ίσον δε μη:

Ισον ο εράναν, εξ ίσο δε μη αδέναι. και Πλείου δεν οι σοφοι και μη σοφων

oi Εις ταύτα γιγνώσκωσιν. & άλλα λεγα Αμινον αλλος, των λεγήν πρρέρα. και να το ευλογιζειν εν ταις εκλογεις αγρος -ed to y Poelical Writers if our Country

, this Author te is one of the few noth being intimate witt: mdeed you cawt be too much acquainted with Him; le Μην Ημα."

you'll like him as the will be advoutages by hims jo throw him by ar neglech for the lighter 5 Caser Writers in Poetry (which are indeed in high lagu. among None lighter. Conger Parts of Mankind, sh-kich for Humbensinded make a considerable Body) weulo only prove your own Befecto Provity of paste, s Lefs of Berumurit. Quos Deus vult perdere, prius demen

[ocr errors]

α

more you

or

[ocr errors]

tat.

Τελ& εςι το ομολογεμενως τη φυση ζημ: «οπες οχρυσιππG σαφεςερον ποιήσαι εξηνεγκε τον τροπο Τατομ, Zny και εμπειρια των φύσει συμβαινούλων.

relinquitur, ut Jummum Bonum sit vivere frientiae, adhibentem earum rerum, que

Nähere eviniant, seli=

, . =gentem, qua secundum Naturam, et,

, qua

contra Na 'turam runt rejicientem, id est, convenienter conatus

« السابقةمتابعة »