صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

a

[ocr errors]

No laten a Muliere emit, Christusque zedemit:

Christus nos lavit, quos maculavit Adam, Hardnu the Ways (Trith nao rough to walk Jmooth on the longue discenes, pleasing lathear And lunable as sylwan pipe or song Ruid autem apertius quam, si Selectio

, nulla sit ab iis rebus, quæ contra naturum sint, earum ryum, qua sint secundum

, naturam, tollatur omnis ea, quce ques =ratur laudeturque, Prudentia?

[ocr errors]

Aim, utinam, mores animumque effingere pofset!

Pulchrior in terris nulla tabella foret.

1

[blocks in formation]

LONDON:
Printed for C. Hitch and L. Hawes, 7. and R. Tonfon,

J. Ward, S. Crowder and Co. T. Longman,
P. Davey and B. Law, A. and C. Corbet,

and R. W'are.

MDCCLX.

Har quicunque leget

, tantum cecinike putabit Virgilium culices Moonidenque

yanas.

1

-τιμιώτερος γαρ λες 8x και τα πλειο νοων αλλά Ta aquely. Them in trist,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PARADISE

ARADISE REGAIN'D, Book I.

Page 1
Book II.

17
Book III.

33 Book IV.

47 SAMSON AGONISTES,

69
POEMS upon several OCCASIONS.

133
On the death of a fair Infant, dying of a cough. 135
At a Vacation Exercise in the College. 138
On the MORNING of CHRIST'S NATIVITY. 141
The PASSION.

150
On TIME.

152
Upon the CIRCUMCISION,

153
At a Solemn Music.
An EPITAPH on the MARCHIONESS of WIN-

155
Song. On MAY MORNING.

154 t

157 On

CHESTER.

« السابقةمتابعة »