صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sion, stimme preisend ein

Ihn, den Herrn und Heiland dein,
Der uns wäscht von Sünde rein.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria..

Der im Himmel hehr gebeut,
Kam die Lämmer suchen heut,
Weil ihn Eins zur missen reut.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Solcher Wonne frohbewust
Singt die Kirche Dir mit Luft
Lobgesang aus voller. Brust.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Ruhm und Preis Gott Vater Dir,
Dir Gott Sohn des Sieges Zier,
Gott den Geist, dich loben wir.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

De Nativitate Domini.

Cur relinquis, Deus, coelum
Et in terrae venis coenum?
An exspectas hic amores?
An requiris hic honores?
Nescit mundus te amare,
Nescit mundus honorare
In maligno positus.

Iesu, qui in casa friges,
Omnibusque membris riges,
Fuge patens ventis tectum
Madidumque nive lectum:
En, me totum do in lectum
Et cor meum do in teetum,,
Quo quiescas melius.

Ardet meum cor amore, Hinc fovebis te calore, Tuque me fovebis magis Et amore inflammabis, Nam es amor et es ignis, Qui inflammas sine lignis Corda te amantium.

Bei des Herrn Geburt.

Was verließest Du die Himmel,
Gott, und kamst ins Weltgetümmel?
Denkst Du Liebe hier zu finden?
Willst Dich Ehren unterwinden?
Ach, die Welt kann Dich nicht ehren,
Kann Dir Liebe nicht gewähren,
Sie, die so im Argen liegt.

Jesu, der Du frierst im Stalle,
Dem die Glieder zittern alle,

Flieh dieß Dach, das winddurchstürmte,
Das Dein Bett vor Schnee nicht schirmte:

Wähle mich zur Wohnungsstätte,

Nimm mein Herz zu Deinem Bette,

Das Dir beßre Ruh verspricht.

Meines Herzens Liebesbrennen
Wird auch Dich erwärmen können;
Und noch wärmer wirst Dus machen,
Heißre Flammen noch entfachen:
Bist Du selbst doch Lieb und Feuer,
Glühst Du doch mit immer neuer
Gluth im Herzen, das Dich liebt.

[ocr errors]

Eia veni ignis, Deus!
Eia, veni amor meus,
Subi cordis mei tectum,
Ubi stravit amor lectum,
Quo nos simul quiescamus
Et aeterna diligamus
Mutuis amoribus.

DOGE

Komm denn Gott, mein heiß Verlangen,
Laß mich, Feuer, Dich empfangen,
Komm zu meines Herzens Stätte,
Wo Dir Liebe schmückt das Bette:
Beide ruhn wir da zusammen,
Wechselseitger Liebe Flammen
Anzuschüren ewiglich.

DOGE

« السابقةمتابعة »