صور الصفحة
PDF

Abject, contemptible, or of no value, P. L. ix 571.

without hope or regard, S. A. 169 Absolved, Absolute, P, L. vii. 94. viji. 421, 547.

finished, compleated, perfected; from the Latin

absolutus Acanthus, the herb Bear's-foot. Acclame, a shout of praise, acclamation Arquist, S. A. 1755. the same as acquisition ; ac

quirement, attainment, gain To admit, to commit, used in the Latin sense, P.

L. viii. 637 Adorn, P. L. viii. 576. (an adjective.) Made so

adorn, &c, finely dressed Adust, Adusted, burnt up, hot as with fire, scorched,

dried with fire Advisd, P. L. vi. 674. (a participial adverbial),

advisedly, designedly Afer, P. L, X. 702. the south-west wind Afflicted, P. L. i. 186. routed, ruined, utterly bro.

ken; in the Latin sense of the word. It other

wise signifies put to pain, grieved, tormented Affront, outrage, contempt, P. R. iii. 161.; open

opposition, encounter, S. A. 531 Agape, P. L. v. 357. (an adverb), staring with ea

gerness Aghast, struck with horror, as at the sight of a spec

tre ; stupified with terror Agonistes, an actor, a prize-fighter ; Gr. 'Aryovigns,

ludio, histrio, actor scenicus Alchymy, P. L. ii. 517, the name of that art which

is the sublimer part of chymistry, the transmutation of metals. It is what is corruptly pronoun

ced ookamy, i. e. any mixed metal Alp, P. L. j. 620. S. A. 628. for mountain in ge

neral. In the strict etymology of the word it signifies a mountain white with snow. It is commonly appropriated to the high mountains which

separate Italy from France and Germany Altern, P. L. vii. 348. (an adjective), acting by

turns, in succession each to the other To Alternaté, to perform alternately. Alternate

hymns, P. L. v. 656, 657. sing by turns, and

answer one another Amarant, P. L. iii. 353. 'Audpavlos, for unfading,

that decayeth not; a flower of a purple velvet colour, which, though gathered, keeps its beauty, and when all other flowers fade, recovers its lus

tre by being sprinkled with a little water Ambition, that which adds fuel to the flame of pride,

and claps spurs to those furious and inordinate desires that break forth into the most execrable acts to accomplish men's haughty designs. Mil.. ton stigmatizes ambition as a worse sin than pride, P. L. iv. 10. See Pride. A going about with stu-. diousness and affectation to gain praise, as the ori.

gin of the Latin word imports, S. A. 247 Ambrosial, partaking of the nature or qualities of

ambrosia, the imaginary food of the gods ; fragrant, delicious, delectable. Milton applies this epithet to the night, P. L. v. 642

To amerce; P. L. i. 609. to deprive, to forfeit. It

properly signifies to mulct, to fine ; but here it has a strange affinity with the Greek amépów, to

deprive, to take away Amice, P. R. iv. 427. clothing; the first or under

most part of a priest's habit, over which he wears the alb; derived from the Latin, amicio, to

clothe Ammiral, P. L. i. 294. the same as Admiral, the

principal commander of a fleet Amorous. Milton seems to use this word, P. R. ii.

162. rather in the sense of the Italian amoroso, which is applied to any thing relating to the pas-, sion of love, than in its common English acceptation, in which it generally expresses some

thing of the passion itself Amphisbana, P. L.X. 524. a.serpent said to have a

head at both ends ; so named of áupilaive, be

cause it went foreward either way Anarch, P. L. ii. 988. the author of confusion Angelic virtue, P. L. V. 371. an angel To announce, P. R. iv.504. to publish, to pro

claim Antarctic, P.L. ix. 79. the southern pole, so called,

as opposite to the northern Antic, S. A. 1325. one that plays antics; he that

uses odd gesticulation; a buffoon Apathy, P. L. ii. 564. not feeling, exemption.

from passion; freedom from mental pertu. bation.

[merged small][graphic][merged small]

aces en tuis, tilias 22 seus motu qui Sim xes alloquitur

se a te latet is

boss in meque E. were sentiero cædes m.. Les piera sia statim sensit r E: os e fagax stridentes ir 1-0 was exilia corpora! Des mien pescat Temesæd

von pm penis cedentes *** parum ex carsu celeres To ea restes, se sols equos pos"

Agitacas solito de mon

[graphic]
« السابقةمتابعة »