صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

er ruowôt in dem selben tage:
in demo slief er sit inme grabe.
sehs alter wert uns dirre lib,
inme sibenten rastet man joch wib:
daz sint sibene sune Jøbes.
zwire sibene jár Jácôbes
in den er verdienôte zwai wib:
daz bezaichenet unsern zwiscen lib.

Dò diu siben horn chlungen
(dâ mite wart Jérichò gewunnen:
si giengen drumbe siben stunt),
viel diu mûre så żestunt.
diu burch was diu haidenscaft,
diervaht des hêren gaistes craft.
er blies ir zuo mit sînen geben:
si muose wantelen ir leben.
der boten lère se umbegienc,
mit zaichene wuntere si si fienc.
daz sint die engele siben
von den apokalissis hat gescriben.

Also der wissage chuit,
bigriphen sculen siben wib
einen man alle gemaine.
vernemet war er daz maine.
daz sint siben in eime:
siben ougen naime steine
unde siben liehtvaz,
sò uns zelt der herre Zacharjas,'
und die siben liehtsterren
in der zeswen des herren
unte diu siben horn des lambes,
dànnen scribit sanctus Jóhannes.

6.

Số hie bevore di Israhelite
bègiengen ir österliche zite,
si dultens alle siben tage,
chûskes mazzes danne gevage.

si âzzen alle brôt unrhaben.
sine scolden ubile niuht haben.
diu ubele sûret daz muot
same der hevele den taic tuot.
wilder lattuoch was och ire maz:
der riwe bittere zaicte daz.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Iemer an dem sibenten jare,
dô was wilen jár der râwe,
dô rastet erde joch der phluoc:
si håten alle sus genuoc.
after siben stunt siben járen,
wie frò dann arme unt riche wären!
der gechoufte scale gie frier heim,
done was ubir al getwanc nehein.
jubileus hiez daz wunnejâr,
iz zaicte die wunne die wir hàn
in gedinge nâh der gotes urstente,
in hente nâh disses libes ente.

10

Nu biten wir den vater der gnaden,
daz er uns ruoche ze genaden,
der Pètre zêrist tete chunt
dèir vergeben scolt sibenzec siben stunt.
herre, du der unser not waist,
sent uns dînen sibenvalten gaist,
der unser muot gewise
ze bittenne daz dir gerise.
in des crefte so ist der gewalt
zeverlåzen die sunde manichfalt,
der die riwegen Marien trôste,
dor si von den siben tiufelen löste.

10

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

wazer unte prunnen,
unte loben dih alle zungen.
vesce unte vogelin
loben dih, hérro trehtin,
loben din diner chrefte
alle die gescephte.
daz lebendes ûf der erde ist,
laudate dominum de celis.

Nů loben dich, trehtin, werde die himele jouch diu erde, loben dich, hêrro, då pi omnia sidera celi, jouch daz firmamentum lobe dich unt den dinen sun; di wurze jouch daz ander chrût loben dich, hêrro, gotes trùt; wante dù des schephere pist. laudate dominum in excelsis.

Nù lobe wir dich aver så in psalterio et cithara, mit salmen jouch mit seitspile. dich lobent engele vile: ane ruofent si dich sus, alle chodent si “sanctus.' allez daz ûf deme himele ist, laudate dominum de celis.

Nû loben dich, trehtin, aver så rores et pruina, regene unt die winte untę elliu apgrunte, die puhele jouch die lewen, die pache jouch die sewe. al daz ie wart unt iemer ist, laudate dominum in excelsis.

« السابقةمتابعة »