صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors]

min swert eine
wil ih von dem segen sceiden:
daz snide unde bize
allez daz ih ez heize,
von mînen handen
und von niemens andern.
der heilige himeltrût

der sî hiute mîn halsperc guot. Ámen.
In nomine domini nostri Jhesu Christi, qui est dictus mirabili
nomine Tetragrammaton, et in nomine spiritus sancti.

In des namen den ih gnant hân
und in des gnade ih hiute gân,
diu wort sin mir gewære.
als unserem herren wäre,
dem almehtigen gote
diu toufe und daz wizzot.
mit dem selben segen,
dâ mit diu toufe und der chresem
und daz wizzot wurde gesegent,
dâ si ih hiute mit gesegent
vor viwer unt vor wage,
vor aller slahte wafen,
vor houpthaftigen sunden,
vor werltlichen scanden,
vor unrehtem tôde:

miserêre nobis.
Amen, alsô si daz wäre, als daz unser herre got von

sant Marien meit wesende geborn wart, Ámen.

50

TOBIASSEGEN.

Der guote Santobias,
der gotes wissage was,
sînen sun er sande
sô verre in fremdiu lande,
daz er des wolte wænen

dàz ern niemer mêre gesæhe.
sîn sun was ime vil liep:
unsanfte er von ime schiet.
umbe in was ime vil leide:
er sande in vierzec tageweide.
dô er in sach vor ime stân,
ein segen wart ob ime getân
der von herzen guot was,
wånd er nihtes dar ane vergaz.

'Dem gote dem niht verborgen ist und des eigenschalc du bist, der an niemanne wenket, sinę armen wol bedenket, der müeze dich behüeten durch vaterliche güete, über velt und durch walt vor aller nôte manecfalt, vor hunger und vor durste, vor bösem geluste, vor hitze unde vor gefrörde. got müeze din gebet erhören und dich haben schône vor dem gæhen tôde, du slâfest oder wachest, in holze od under dache. dine vînde werden genideret. got sende dich gesunt her widere mit vil rehtem muote, mit libe und ouch mit guote. gesegenet si dir der wec über strāze und über stec, dâ vor unde dà hinden. durch die hêren fünf wunden ietweder halben dar eneben gestê dir der himeldegen unde pflege diner verte und füege dir guot geverte. in dem gotes fride du var.

der heilic geist dich bewar. DENKMÄLER. 2. aufl.

[ocr errors]

din herze sî dir steinin, din lip si dir beinîn, din houbet si dir stehelin. der himel sî der schilt din. diu helle sî dir vor versperret: allez übel si vor dir verirret. daz paradis si dir offen. ellin wafen sin vor dir verslozzen, daz sî dich müezen miden, daz sî dich niht versniden. der mâne und ouch diu suvne die liuhten dir mit wunne. die heiligen zwelfpoten die êren dich vore gote, daz dich diu hêrschaft gerne sehe: allez liep müeze dir geschehen. der guote sante Stephân, der got ze himele sach stân ze sînes vater zesewen hant do er sine nôt überwant, der gestê dir iemer bi swâ dir sîn nôt und durft sf. sant Johannes baptiste der ruoche dich berihten, die vier ewangeliste die wîsen dich des besten. din schirm si diu frie mîn frouwe sant Marie vor allem widermuote und vor aller nôte dines lîbes, diner sèle und diner werltlichen êre. sante Galle dîner spise pflege, sante Gërdrůt dir herberge gebe: sælec sì dir der lip. holt sî dir man unde wip. guot rât din werde und rehtes tõdes sterben: ze gote müezest sælec sîn.'

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Got hiute dich gesegene
mit Abeles segene:
sin opfer gote so wol geviel
und was sines herzen spil;
und mit dem segene Enoches,
der gote so rehte liep was
daz ern in daz paradis nam,
mit libe und sèle dar kam;
mit dem segene Nòès,
der gote so getriuwe was,
daz er in behuote
vor der sinfluote;
mit dem segene stæte
den er Abraháme tæte,
wand er im was gehörsam,
mit dem sun ûf den berc kam;
mit dem segene Isaaces,
mit dem segene Jâcôbes,
mit dem segene Jôsėbes
und pflege dines libes
als er von ime was behuot,
dô man in verkoufte umbe guot;
mit dem segene stæte
der wart getân Dâvite,
dô man in von den schäfen nam
und zuo dem künicriche kam;

110

115

120

und mit dem segene stæte
den er Salmône tæte

den tet der engel Gabriel
Marien der maget hêr.

125 nu gesegene dich got hiute mit dem segene, den die engel von hi

mele brâhten über die Cristes geburt. nu gesegene dich got hiute mit dem segene der von himele kam über den gotes sun in der toufe. nu gesegene dich got hiute mit dem segene då mit der hei

lige Crist wart gefüeret gegen siner marter. nu gesegene dich got 130 hiute mit dem segene dâ mit er hin ze himele fuor nãch sîner ur

stende. daz heilic † criuze sî obe dir, daz heilic † criuze si ze dîner zeswen hant und ze dîner winstern hant, und müeze dir ein schirm und ein schilt sîn für allez ungelücke und für alle missewende und

für alle dine vinde, swâ daz sî: des helfe dir diu gotes kraft und 135 der vater und der sun und der heilic geist. ÁMEN.

XLVIII.

DAS TRAUGEMUNDSLIED.

Willekome, varender man!
wâ læge du hinaht?
od wâ mite wære du bedaht ?
oder in welre hande wise
bejageste kleider oder spise ?

“Daz håste gefråget einen man
der dir ez wol gesagen kan.
mit dem himel was ich bedaht,
mit rôsen was ich umbestaht,
in eines stolzen knappen wise
bejage ich kleider unde spise.'

Nu sage mir, meister Trougemunt,
zwei und sibenzec lant diu sint dir kunt:

« السابقةمتابعة »