صور الصفحة
PDF
[ocr errors][merged small]

Forsachistù diobole ?

ec forsacho diabole. end allum diobolgelde ?

end ec forsacho allum diobolgelde. 5 end allum dioboles uuercum ?

end ec forsacho allum dioboles uuercum (and uuordum, Thuner ende Uuôden ende Saxnote ende allum thèm unholdum thé hira genotas sint).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Audite, filii carissimi, regulam fidei, quam in corde memoriter habere debetis, qui christianum nomen accepistis, quod est vestræ indicium christianitatis, a domino inspiratum, ab apostolis institutum.

cuius utique fidei pauca 6 verba sunt, sed magna in ea concluduntur mysteria :

sanctus etenim spiritus magistris ecclesiae sanctis apostolis ista dictavit verba tali brevitate, ut quod omnibus credendum est christianis semperque profitendum, omnes possent intellegere et memoriter retinere.

quomodo enim se christianum dicit, qui pauca 10 verba fidei, qua salvandus est, et etiam orationis dominicae, quae ipse

dominus ad orationem constituit, neque discere neque vult in memoria retinere ?

vel quomodo pro alio fidei sponsor existat, qui ipse hanc fidem nescit?

ideoque nosse 15 debetis, filioli mei, quia donec unusquisque vestrum eandem fidem filiolum

suum ad intellegendum docuerit, quem de baptismo exceperit, reus est fidei sponsionis, et qui hanc filiolum suum docere neglexerit, in die iudicii rationem redditurus erit.

[ocr errors]

Nunc igitur omnis, qui christianus esse voluerit, hanc fidem et oratio20 nem dominicam omni festinatione studeat discere et eos, quos de fonte

acceperit, edocere, ne ante tribunal Christi cogatur rationem exsolvere, quia dei iussio est et salus nostra et dominationis nostrae mandatum, nec aliter possumus veniam consequi delictorum.

[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »