صور الصفحة
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

me, deus, et scito cor meum. interroga me et cognosce semitas meas. 24. Et vide si via iniquitatis in me est, et deduc me in via aeterna.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Mit dinero chrefti pinim du mo daz scefti:
ne là du mos de muozze, daz er mih se ane skiozze.

Ps. 139, 5. Custodi me, domine, de manu peccatoris; ab hominibus iniquis eripe me: qui cogitaverunt supplantare gressus meos.

XIV.
AUGSBURGER GEBET.

DEUS CUI PROPRIUM EST misereri semper et parcere,

suscipe deprecationem nostram,
Vt quos catena delictorum constringit,

miseratio tuae pietatis absoluat. p

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Intrans nempe nuntius, then keisar manoda her thus.
'cur sedes' intit 'Otdo_ther unsar keisar guodo?
hic adest Heinrich, bruother † hera kuniglich.
dignum tibi fare thir selvemo ze sîne.'

Tunc surrexit Otdo, ther unsar keisar guodo,
perrexit illi obviam inde vilo manig man
et excepit illum mid mihilón êrôn.

Primitus quoque dixit “willicumo Heinrich,
ambo vos aequivoci, bethiu goda endi mi;
nec non et sotii, willicumo sid gî mi.'

15

Dato responso fane Heinriche sò scono
coniunxere manus. her leida ina in thaz godes hûs :
petierunt ambo thero godes genâtheno.

[ocr errors][merged small]

Tunc stetit al thiu språkha sub firmo Heinricho. quicquid Otdo fecit, al geried iz Heinrih: quicquid ac omisit, ouch geried iz Heinrîch.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »