صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

PATRUM LATINORUM

ET

HYMNI ECCLESIASTICI.

AD OPTIMARUM EDITIONUM FIDEM

RECOGNOVIT

ᎬᎢ

BREVIBUS NOTIS ILLUSTRAVIT

Dr. WOLFG. REITHMEIER.

SCAPHUSIAE.

SUMTIBUS FRIDERICI HURTER.

MDCCCLIII.

Given. 41 1054

Bayerische

Staatsbibliothek

München

.

Praefatio.

Ex multo jam tempore Ecclesiae Patrum in scholis nostris studio neglecto et postposito, nuperrime nonnulli doctrina eruditione et pietate viri excellentes favere coeperunt studiis patristicis et efficere student, ut genius juvenum, ab ineunte juventute studiis gentilitatis imbutus, ad studium et meditationem operum Ecclesiae Patrum incitetur. Neque tamen suavius neque praestantius pro juvenili animo esse potest sanctorum Patrum lectione et meditatione; nam ex illis doctrinae christianae fontibus sapientia, pietas, eruditio virtutesque uberrime fluere noscuntur. Sed praedilectione nimia studii occupati, quamvis christiani, ethnicae antiquitatis, operum christianae doctrinae oblivisci et erubescere videmur, contendentes, ut auctores christiani a scholis nostris quam maxime longe removeantur. Qua de causa existimavi me facturum esse rem haud inutilem imprimis illis canditatis studiorum, quibus cognitio veritatis christianae cordi est, si ex operibus Patrum latinorum seligerem et viris quibus erudiendae juventutis cura est confisa, ad judicandum et usum proponerem. Ad hunc finem textum ad praestantissimas editiones contuli et brevibus notis instruxi. Qui genium nostrae aetatis novit, is ignorare nequit, quanto molimine omnis generis infideles contendant,

Ecclesiae catholicae dogmata esse novitia, a primorum saeculorum doctrina christiana remota, imo Christo et Evangelio adversa. Quam ob rem selecta axiomata ex operibus Patrum latinorum quaeque mihi utilia scitu visa sunt et tibi, Lector benevole, usui fore credidi, quam paucissimis potui, composui et in ordinem redegi, et ut juvenis studiosus egregios hymnos Ecclesiae cognoscere possit, plures eorum a sancto viaza A Hilario usque ad Hilario usque ad sanctum Thomam adjeci.

Ut huic operi benedictione coelesti Deus faveat, flagitabimus. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »