صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Gloria tibi Trinitas,
Aequalis una Deitas,

Et ante omne saeculum

Et nunc et in perpetuum.

Hymnus in adventu Domini.

Veni, redemptor gentium,

15

Ostende partum virginis,
Miretur omne saeculum:
Talis partus decet Deum.

Non ex virili semine,

Sed mystico spiramine,

Verbum Dei factum est caro, Fructusque ventris floruit.

Alvus tumescit virginis, Claustra pudoris permanent, Vexilla virtutum micant, 16

Versatur in templo Deus.

Procedens de thalamo suo,

Pudoris aula regia,

Geminae gigas substantiae,

Alacris ut currat viam.

[graphic]

Dreieinheit, Dir sei Ruhm und Preis, Allein'ger Gottheit gleicher Weis',

Durch alle Zeiten, sowie heut

Von nun an bis in Ewigkeit!

Hymnus auf die Ankunft des Herrn.

Komm, Völkerheiland, offenbar'
Dich, den die Jungfrau einst gebar,
Daß alle Welt seh' staunend ein,
Ein solcher Sohn ziemt Gott allein!

Nicht aus dem Samen er entquoll:
Ein Hauch des Herrn, geheimnißvoll,
Ist Fleisch geworden Gottes Wort,
Als Leibesfrucht erblüht sofort.

Der reine jungfräuliche Schooß,
Stets teusch verbleibend, sich erschloß,
Weit strahlt der Tugend Fahnenschein:
Gott zieht in seinen Tempel ein!

Von seinem Lager aus dem Thor
Der Königsburg trat er hervor
Ein Riese schnell, doppelter Art,
Läuft er die Bahn, die seiner harrt.

Egressus eius a Patre,
Regressus eius ad Patrem,
Excursus usque ad inferos,
Recursus ad sedem Dei.

Aequalis aeterno Patri
Carnis tropaeo accingere,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpetim.

Praesepe iam fulget tuum, Lumenque nox spirat novum, Quod nulla nox interpolet, Fideque iugi luceat.

Gloria tibi, Domine,

Qui natus es de virgine,
Cum Patre et sancto Spiritu
In sempiterna saecula.

Hymnus ad Sextam.

Rector potens, verax Deus,
Qui temperas rerum vices,
Splendore mane illuminas
Et ignibus meridiem.

[graphic]

Vom ew'gen Vater stammt er her,
Zurück zum Vater kehret er,
Bis zu der Hölle dringt er vor,
Und steigt zu Gottes Thron empor.

An Macht dem ew'gen Vater gleich,
In ird'schem Kleid hat er vom Reich
Leiblicher Schwäche allezeit

Uns durch der Tugend Kraft befreit.

Von Deiner Krippe glänzt ein Licht,
Das hell durch's nächt'ge Dunkel bricht,
Das keiner Nacht Gewalt bezwingt,

Als Glaubens Licht die Welt durchdringt.

Herr! Lob und Ehr' sei immerdar,
Dir! den die Jungfrau uns gebar,

Und mit Dir, Vater, allezeit!
Dem heil'gen Geist in Ewigkeit!

Hymnus.

Wahrhaft'ger Gott, deß' Herrlichkeit
Der Zeiten Wechselgang gebeut,
Du lenkst der Morgensonne Strahl,
Des Mittags Gluthen allzumal.

Extingue flammas litium,
Aufer calorem noxium, 17
Confer salutem corporum
Veramque pacem cordium.

Praesto, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu paraclito

Nunc et per omne saeculum!

Hymnus.

Rerum Deus tenax vigor,
Immotus in te permanens,
Lucis diurnae tempora
Successibus determinans:

Largire lumen vespere, 18 Quo vita nusquam decidat, Sed praemium mortis sacrae Perennis instet gloria.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,

Cum Spiritu paraclito

Nunc et per omne saeculum.

« السابقةمتابعة »