صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

Fünfzehntes Jahrhundert.

Johannes Mauburnus, (auch de Bruxelle) war Canonicus regularis der Augustiner auf dem Agnetenberge bei Zwoll, dann Abt zu Nantes und starb im Jahre 1491. Von dem vorstehenden Liede existirt eine altdeutsche Uebersetzung:,,Warum liegst im Krippelein"?

Thomas a Kempis, (sein Familienname war Hämmerlein, Malleolus) wurde im Erzstift Cöln zu Kempen im Jahre 1380 geboren und studirte zu Deventer Theologie. Im 26ten Jahre wurde er Chorherr des Agnetenstiftes zu Zwoll, als dessen Prior er (25ten Juli 1471) starb. Seine Schrift: ,,de imitatione Christi" ist seine bedeutendste Leistung; seiner Lieder sind nur wenige und nicht für den kirchlichen Gebrauch.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

Iohannes Mauburnus.

Heu, quid iaces stabulo

Omnium creator,

Vagiens cunabulo,

Mundi reparator?

Si rex, ubi purpura?
Vel clientum murmura?
Ubi aula regis?

Hic omnis penuria,

Paupertatis curia

Forma novae legis.

,,Istuc amor generis
Me traxit humani,

Quod se noxa sceleris

Occidit profani.
His meis inopiis
Gratiarum copiis
Te perge ditare,
Hocce natalitio

Vero sacrificio

Te volens beare."

Johannes Mauburnus.

Welt-Erlöser! Hier im Stall
Willst Du da so liegen,
Der neu aufgebaut das All,
Wimmern in der Wiegen?
Bist Du König, wo Dein Kleid ?
Wo der Hofburg Herrlichkeit?

Wo der Troß der Knechte?
Hier ist alles ärmlich nur,

Doch es trägt die Armuth Spur

Schon der neuen Rechte.

,,So zog mich der Liebe Macht

Zu der Menschheit nieder,
Daß sie nicht in Sündennacht
Unterginge wieder.

Hier durch meine Niedrigkeit
Will ich Dich mit Herrlichkeit
Fort und fort beschenken;

An dem Tag, der mich gebar,
Will ich opfernd, rein und wahr,
Reichlich Dein gedenken."

[graphic]

O, te laudum millibus
Laudo, laudo, laudo,
Tantis mirabilibus

Plaudo, plaudo, plaudo!

Gloria sit gloria

Amanti memoria

Domino in altis !

Cui testimonia

Dantur et praeconia
Coelicis a psaltis!

Thomas a Kempis. 97

De patientia.

Adversa mundi tolera,

Pro Christi nomine,

Plus nocent saepe prospera

Cum levi flamine!

[ocr errors]

Quum a multis molestaris

Nihil perdis, sed lucraris,
Patiendo promereris,
Multa bono consequeris !

[merged small][graphic]
« السابقةمتابعة »