صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Laß, wenn der Feind darnieder,
Mich mit Dir siegend stehn,
Und mach mir stets zuwider,

Was Dir verhaßt zu sehn.

Führ' mich den Weg zum Leben,

Den Frrenden ermahn,

Laß' jedes Hemmniß heben

Aus meiner Lebensbahn.

Die Seele halt' geborgen,

Das Herz von Schulden rein,

Dies laß mein stetig Sorgen
Und all' mein Streben sein.

Du hast mir beigestanden
Von früher Jugend an,
Und wirst in Todesbanden
Mir gerne hülfreich nah'n;
Dich schirmend zu mir neigen,
Gen Teufels Trug und List,
Und mir die Wege zeigen,

Wie Gott zu fühnen ist.

Gib in der Todesstunde,

Daß durch der Reue Schmerz

Und off'ne Beicht' gesunde

Von aller Fehl' das Herz;

[graphic]

Spe, fide, charitate,
Et patientia
Munitus pietate

Linquam praesentia.

Hanc animam, tremendo
Cum sistar iudici,

Tibi, Praeses, commendo,

Illi tu subveni.

O, Angele mi custos,
Migrantem tollito,

Et laetus inter iustos

Ad dextram ponito.

8.

Cananaea aegre fero 101
Huius vitae taedium ;
Cor moerore plenum gero
Quis feret remedium?

Iesum Nazarenum spero

Meum fore medicum.

Meam, Iesu! ah, severe

Daemon torquet filiam,

Instat, captat, raptat fere

Usque ad insaniam.

Fili David, miserere,

Sana meam unicam !

Durch Glauben, Lieben, Hoffen,
Geduld und Frömmigkeit

Gestärkt, halt' Du mir offen

Den Weg zur Ewigkeit.

Wenn bange meine Seele

Des Richterspruches harrt,
Dann Deiner Gnad' empfehle

Jch mich, mein Schirm und Wart!

Schußgeist, meine Stüße

Hier auf dem Wege Du,

Führ' Du mich froh dem Size

Dort der Gerechten zu!

8.

Mühsam trag' ich nur das Leben,

Kananäas Kind, fortan,

Leidvoll will das Herz erbeben,
Wen sprech' ich um Hülfe an?
Jesus, hoff' ich, wird sie geben,
Von Ihm werd' ich sie empfahn.

Meiner Tochter Herz umfänget,
Herr! ein böser Höllengeist,

Der sie engt und drängt und zwänget
Und sie fort zum Wahnsinn reißt,

Davids Sohn, die so bedränget,
Heile, die ich lieb' zumeist!

[graphic]

Nosti iam, o fili David,
Nosti hanc viraginem,
Manus tua quam formavit
Animae imaginem,

Et quam tuus sanguis lavit.
Caelicam propaginem.

Tortus ille gehennalis
Est peccati macula;

In hanc animam fatalis

Mille vibrat iacula:

Sana tantis fractam malis

Nova per miracula.

Christus. Abi quaestubus verborum
Abstine inanibus,

Non est bonum filiorum

Panem dare canibus,

Ut frumentum angelorum

Foedis molant dentibus.

Cananaea. Canis sum, me peccatorum Sordes canem arguunt,

Sed catelli ferculorum

Analecta colligunt,

Quae de mensa dominorum

Saturorum decidunt.

Davids Sohn, die starke, wilde
Jungfrau, kennst Du doch gewiß,
Sie die nach des Geistes Bilde
Deine Hand erschaffen hieß,
Die Dein Blut erlöset milde,

Als ein Kind aus Himmelsland.

Ihrer Sünden dunkle Flecken
Sind der Grund der Höllenqual,
Ihre arme Seele schrecken
Wurfgeschosse sonder Zahl,

Sie, die solche Uebel decken,

Heil' durch Wunder noch einmal.

Christus. Stelle ein dein nuglos Klagen,
Lasse ab mit eitlem Wort,

Denn der Kinder Brod soll tragen
Man nicht für die Hunde fort;
Daß ihr böser Zahn zernage

Nicht der Engel Speise dort.

Kananäerinn. Herr, ein Hund bin ich, zerrissen,

Wie ein Hund von Sünden Wucht,

Doch den kleinsten Rest der Bissen
Aus dem Staub das Hündchen lugt,
Den es zu des Reichen Füßen
Unterm Tisch zusammensucht,

« السابقةمتابعة »