صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus vespertinus.

Te lucis ante terminum,
Rerum creator poscimus,
Ut pro tua clementia
Sis praesul et custodia.

22

Procul recedant somnia
Et noctium phantasmata,
Hostemque nostrum comprime,

Ne polluantur corpora.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice
Cum Spiritu paraclito

Nunc et per omne saeculum.

Hymnus matutinus.

Somno refectis artubus, 23

Spreto cubili surgimus,
Nobis, Pater, canentibus
Adesse te deposcimus.

Te lingua primum concinat,
Te mentis ardor ambiat,
Ut actuum sequentium

Tu, Sancte, sis exordium.

[graphic]

Abendgesang.

Die Sonne sinkt, nun flehen wir,
Allmächtiger Schöpfer, auf zu Dir:
Osei mit Deiner Liebe Macht
Uns Schuß und Schirm in dieser Nacht.

Vor bösen Träumen wahr' uns mild
Und jedem nächt'gen Traumgebild,
Halt' nieder in uns selbst den Feind,
Daß unser Leib stets rein erscheint.

O Vater gib's, an Gnaden reich,
Du einziger Sohn, dem Vater gleich,
Mit Ihm, dem Geist, der Trost verleiht,
Uns jegt und fort durch alle Zeit !

Morgengesang.

Vom Schlaf erstarkt zu neuer Kraft,
Flehn wir, vom Lager aufgerafft,
Im Liede, Vater, jest zu Dir:
Sei unser Beistand für und für!

Dir gilt des Mundes erster Klang,
Dir unsrer Herzen heißer Drang.
mögest, Heil'ger, Du allein
Stets unsrer Thaten Anfang sein!

Cedant tenebrae lumini,

Et nox diurno sideri,
Ut culpa, quam nos intulit,
Lucis labascat munere.

Precamur iidem supplices,
Noxas ut omnes amputes,
Et ore te canentium
Lauderis omni tempore.

De virginibus.

Iesu, corona virginum, 24
Quem mater illa concipit,
Quae sola virgo parturit,
Haec vota clemens accipe!

Qui pergis inter lilias,
Septus choreis virginum,

Sponsus decorus gloria

Sponsisque reddens praemia.

Quocumque tendis, virgines

Sequuntur atque laudibus. Post te canentes cursitant, Hymnosque dulces personant.

Es weiche vor dem Licht die Nacht,
Das Dunkel vor der Sonne Pracht,
Damit, was fünd'ge Nacht erzeugt,
Des Tages heller Strahl verscheucht.

Zugleich hier flehn wir auf den Knie'n:
Nimm alle Schäden von uns hin!
Und ewig macht, Herr, unser Mund
Dein Lob durch alle Zeiten kund.

Jungfrauen-Gesang.

Jesu, aller Jungfrau'n Kron,
Du jener hehren Mutter Sohn,
Der einen, die doch Jungfrau blieb,
Hör dieses Flehn in Huld und Lieb!

Du wandelst in dem Lilienfeld,
Vom Chor der Jungfrauen umstellt,
Der Bräutigam im schmucken Glanz
Reicht jeder Braut als Lohn den Kranz.

Wohin Du gehest, immerdar

Folgt Deinem Fuß der Jungfrau'n Schaar, Und schwebt um Dich mit Lobgefang

Und füßer Hymnen lautem Klang.

Te deprecamur supplices,
Nostris ut addas sensibus

Nescire prorsus omnia
Corruptionis vulnera.

Hymnus paschalis.

Ad regias agni dapes

Stolis amicti candidis

Post transitum maris rubri
Christo canamus principi.

Divina cuius caritas

Sacrum propinat sanguinem,
Almique membra corporis
Amor sacerdos immolat.

Sparsum cruorem postibus

Vastator horret angelus,

Fugitque divisum mare,

Merguntur hostes fluctibus.

Iam Pascha nostrum Christus est,

Paschalis idem victima,

Et pura puris mentibus

Sinceritatis azyma.

« السابقةمتابعة »