صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dominas vobíscum. fy. Et cum spirita tuo.

Oremus.

Sanctificationibus tais, omnipotens Deus, et vitia nostra curentur, et remedia nobis aeter— na proveniant.

Pro ordinatis,

Quos tuis, domine , reficis sacramentis, con— tinuis altolle brnignus auxiliis, ut tuae redem— ptionis effectum et mysteriis capiamus et moribus. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia ssecula saeculorum. T)l. Amen.

Ad poscenda sufragio sanctorum*

Oremus.

Mundet et muniat nos divini sacramenti munus oblatum; et intercedente beata virgine Dei genitrice María, cum bcatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus sanctis á cnnctis nos reddat et perversitatibus expiatos et adversitatibus expeditos.

3>* Pro vivís et defunctit,

Puríficent nos, quaesumus omnipotens et mílericors Deus, sacramenta quae sumpsimus, et intercedcntibus omnibus sanctistuispraesta, uthoc tuum sacramentúm non sit nobis reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam :. sit ablu— tio scelerum , sit fortiludo fragil i um, sit contra omnia mundi pericula firmamenium, sit vivorum atque mortuorum fidelium remissio omnium delictorum.':

Et famulos tuos &c (véase al fin en las ténu poras de setiembre).

Super populum.

Oremus. — Hamiliate capita vestra Deo.

Fideles tnos» Deiís, benedictio desiderata confirmet; quae eos et á tua voluntate numquam faciat discrepare, et tuis semper indulgeat bene— ficiis gratulari. Per dominum nostrum...

Sábado Sitíenles antes de la dominica de Pasion»

Ps. as. Dominus regit me, et nihil mihi deerit: in loco pascua? ibi me colloca vit: super aquam refectionis educayít me.

y. Pominus vobiscum.

ff. Et cum spiritu tuo.

Oremos.

Tua nos quaesumus, domine, sancta purifi?ent, et operatione suá tibi placitos esse per— ficiant.

Pro ordinatis.

Quos tuis, domine', reficis sacramentis, con— tinuis attolle benignus auxiliis; ut tuae redcmp— tionis effectum et mysteriis capiamps et mori— bus. Per dominum nostrum Jesom Cristum Fi— lium tuum , qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia ssecula saeculorum. ty. Amen.

Oremos.

3.a Mundet et muniat <Scc. =3.a Purificent DOS &c. Como en las témporas de ceniza.

Et famulos tuos &c. (véase al fin de las témporas de setiembre).

. Super populum»

Oremus. —Humiliate capita vestra Deo.

Deus qni sperantibus in te misereri potiüs eligís, quam irasci; da nqbis digne flere mala quae fecimus, ut tuae consola tionis gratiam invehiré mereamnr. Per dominum &C.

Sábado santo.

Pro vesperis: Alleluia alleluia alleluia. = Ps. Laudate dominum omnes gentes.... Gloria Patri.... &c.— 3 Alleluia.

Vespere autem sabbati quae lucescit in prima sabbati, venit María Magdalene et altera María vídere sepulchrum. Alleluia.

Magníficat * anima mea dominum &c.

Gloria Patri et Filio &c.

Vespere autem sabbati &c. como antes.
Dominus vobiscum.
Jjt. Et cum spiritu tuo.

i

Oremus.

Spiritum noLis, domine, tuae charitatis infunde; ut quos sacrámentís paschalibus satiasti, tuá facías pielate concordes.

Pro ordinalis.

Quos tuis, domine, &c. Et famulos tuos &c. (como al fin en las témporas de setiembre).

Sábado de las temporas de Pentecostés dichas de Trinidad.

Jo. 3. Spirítus ubi vuh spirat! et voceni cjus audis, alleluia alleluia; sed nescis unde veniat, aut quo vadat; alleluia alleluia alleluia.

Jp. Dominus vobiscum.

3)f. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Praebeant nobis, domine, divinum tua sancta fervorem, quo eor'um paritér et actu delectemur et fructu.

Pro ordinatis,

Quostuis, domine, reficiis sacramentis, continuis attolle benignus auxilüs, ut tuae redem— ptionis efTectum et mysteriis capiamus et moribus. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum qui tecum Vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia saeculasa3culorum. Jj[. Amen.

3.' Contra persecutores ecclesicc.
Oremus.

Quaesumus, domine Deus noster, ut qnos divina tribuís participatione gaudere, humanís non sinas subjacere periculis.

Et famulos tuos &c. (véase en las témporas de setiembre).

« السابقةمتابعة »