صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A la incensacion de la oblata*

Inrensum istud-á te benedictum-ascendat ad te domine, — et descendat—super nos-misecordia tua,

A la incensacion del altar,

1 Dirigatur,—Domine,-oratio mea a -sicut íncensum-in conspectu —tuo: 3 — elevatioT.manum -mearum—sacrificium vespertinum. 4 — Pone - Domine, — custodiam — ori meo,-5 et ostium-circumstantiae-labiis-meis ; —6 ut nondeclinet-cor meum-in verba malitiae— 7 ad excusandas - excusationes - in peccatis.

Al ser incensado, por el diácono.

Accendat in, nobis. dominus ignem sui amoris et Hammam Eeternae charitatis. Amen.

Al lavar las manos (Ps, aS),

Lavabo ínter innocentes manus meas; et circumdabo altare tuum, domine.

Ut audiam vocem laudis , et enarrem universa mirabilia tua.

Domine , dilexi decorem domus tuae, et lo— cum habitationis gloriae tus.

Ne perdas cum impiis Deus animam meam, et cum viris sanguinum vitam mean.

In quorum manibus iniquitates sunt; dextera eoruin repleta est muneribus,

Ego autem in innocentiá meá ingressus sum: redime me et miserere mei.

Pes mcus stetit in directo ; in ecclesiis benedicam te domine: .

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto: si— cut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula sEer.uIorum, Amen.

Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibí offerimus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Jesu Christi dominí nostri, et in honorem beatae Mariae semper virginis, et beati Joannis Baptistae, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et istorum et om— nium sanctorum; ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem; et i 11 i pro nobis intercedere dignentur in ccelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eumdem Christum dominum nostrum. Amen,

Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum patrem omnipotentem,

Suscipiat dominus sacrificium de manibus (meis) ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem qooque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctse. Amen.

ORACIONES SECRETAS.

En el sábado de las témporas de Adviento.

i .* Sacrificas praescntibus quaesumus domine, placatus intende, ut et devotioni nostrae proficiant et saluti,

Pro ordinatis.

Tuis, quaesumus domine, operare mysteriís, ut hcec tibí munera dignis mentibus ofFeramus. Per dominum nostrum Jesum Christum Filium taum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spirilus sancti Dcus per omnia saecula saeculorum, ^f. Amen,

Oremus.
a.a de sunela María,

In mentibus nostris, quaesumus domine, verae fidei sacramenta confirma; ut qui, conceptum de virgine Deum verum et hominem confitemur, per ejus salutiferae resurrectionis po— tentiam ad aeternammereamurperrenirelaetitiam,

3.* Contra persecutores ecclesias. Protege nos, domine, tuis mysterüs servien*. tes, ut divinis rebus inherentes et eorpore tlbi famulemur et mente.

Et famulos tuos &c. como al fin, pág. 101.

JLn el sábado de las témporas de cuaresma dichas

de ceniza»

i.» Praesentíbus sacrificiis. quaesumus domine jejunia nostra sanctifica: ut quod observan! ¡a postra profitetur extrinsecús, interius operetur.

Pro ordinatis.

1.a Tuis , quaesumus domine, operare myster riis, ut haec Ubi munera dignis mentibus offeromus. Per dominum postrum &c. (como se dijo antes).

3.a Exaudí nos, Dcus salutaris noster, ut per hujus sacramenti virtutem a cunctis nos mentís et corporis hostibus tucaris , grati.am tribuens in praesenti, et gloriam in futuro.

3/ Dcus, cui solí cognitus cstnumerus electorum in superná felicítate locandus ; tribue quaesumus, ut intercedentibus omnibus sanctis tuis nniversorum , quos in oratione commendatos sus-r cepimus, et omnium fidelium nomina beatae prasdestinationis liber adscripta rctineat.

Et famulos tuos &c. como al fin.

[ocr errors]

Sábado Sitíenles antes de la dominica de Pasion.

i.a Oblationibus nostris, quaesumus domine , placare susceptis; ct ad te nostras etiam rebelles compcllc propitius voluntates.

Pro ordinatis.

Tuis, quaesumus domine, operare myste— ríis; ul haec tibi munera dignis mentibus offeramus. Per doininum nostium &c. (como antes').

Oremus.

3.a Exaudí nos: 3.* Dcus cui solí (como en las de Ceniza.

Et famulos tuos (como al Jin).

Sábado santo.

\ Suscipe , quaesumus domine, preces populi tni cuna oblationibus bostiarum, ut pasebalibus initiata mysterüs ad aeteroilatis nobis medelam te operante proficiant.

Pro ordinalis.

Tuis, quaesumus domine, operare mystcriis; ut base tibi munera dignis mentibus offeramus.

« السابقةمتابعة »