صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA.

ELSŐ OSZTÁLY.

OKMÁNY TÁR A K.

BUDAPEST,
A M. TUD). AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épületében.)

1881.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épületében.)

1881.

HUN
Gosol

[ocr errors]

Budapest, 1881. Az Athena e um r. társ, könyvnyomdája.

A M. Tudományos Akademia Történelmi Bizottsága az Anjoukori Okmánytár további folytatását, azon alapelv föntartása mellett, mely az I-ső kötet előszavában érintve volt, elrendelven, e szerint szerkesztve a II. kötettel szolgálunk a szíves olvasónak.

A XIV. század harmadik tizedétől fogva hazai levéltárainkban a még ismeretlen oklevelek már oly tömegben találhatók föl, hogy ezúttal mindannyinak nyomtatásban való közzététele azon kitűzött czél elérhetését, hogy a közérdekkel bíró okleveleket minél előbb nyomtatásban bírhassuk, csak hátráltatná.

Ezen kötetben tehát csak oly oklevelek vétettek föl, melyek a köztörténelemre, a vármegyékre, egyházi- és világi hatóságokra, tisztviselőkre, vagy pedig egyes nevezetesebb családok viszonyaira vonatkoznak s felvilágosító adatot nyujtanak a mívelődés történetére s a családi beléletre, egyszóval olyanok, melyek ezen szempontokból tekintve, közérdekkel bírnak.

A föntebbi czél elérhetése tekintetéből szükségesnek tartotta a Történelmi Bizottság, az eddigi szokástól eltérve, azon eljárást is alkalmazni, hogy az ismeretes czímek, bevezetések és oly mondatok, melyek a tárgyukra nézve egymáshoz hasonló oklevelekben majdnem mindég ugyanazon szavakkal fordulnak elő, kihagyassanak; hogy ekkép az oklevelek

II

teljes tartalmukban ugyan, de minden felesleges mondatnak vagy ismételt körülírásnak kihagyásával, rövidítve és pedig a jelenleg dívó latin helyesírás szerint tétessenek közzé. Ily rövidítéseket, illetve kihagyásokat a szövegben két ponttal jelöltem meg.

A Bizottság ezen határozatának tehát eleget teendő s megtartva ezen írás-szabályt, kivételt csak a személy- és helyneveknél, s oly esetekben alkalmaztam, a hol az oklevelek irásánál valamely szokás következetesen megtartatott, mint p. 0. a j betű helyett az i betűnél.

A jelen kötetben az oklevelek 1322. évtől fogva bezarólag az 1332-ik évig terjednek ; legtöbb oklevelet ismét az Országos Levéltár kincstári osztályából nyertünk, néhai Vincze Gábor, kinek oly kora elhunytát e kötet is gyászolja, valamint Nagy Gyula, Tagányi Károly országos levéltári tisztviselők és Kovács Nándor történelmi társulati tag pontos másolatai után. Az Országos Levéltárból közlök összesen 372 darabot, a N. Muzeum könyvtárából, valamint a Bekássy, Darvas, Hamvay, Jeszenák, Kállay és Soós családoknak ott letett levéltáraiból 62 darabot. Továbbá a pannonhalmi convent levéltárából 9., a gr. Festetics család keszthelyi levéltárából 8., az Erdélyi Muzeumból 6., a M. T. Akadémia könyvtárából 5., a Máriássy-család levéltárából 4 darabot.

A gr. Bethlen, gr. Draskovics, bödi Balogh és Bory családok levéltáraiból mindegyikből 3., a gyulafehérvári káptalan, a gr. Keglevics, b. Révay, Bárczay, Csicseri, Görgey és Thaly családok levéltáraiból mindegyikből 2 darabot. .

Végre a nyitrai káptalan, egyház-gellei plébánia, a b. Apor, b. Bánffy, gr. Csáky, gr. Forgács, gr. Károlyi, gr, Pejachevich, b. Vesselényi, gr. Zay, Bátor, Fekete, Kisfaludy. Majtényi, felső-büki Nagy, Tornallyai és Zerdahelyi családok levéltáraiból s a magam gyűjteményéből egy-egy darabot.

« السابقةمتابعة »