صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]
[blocks in formation]

instigare 256.

instinctus 257.

invitus 157.
ipse 208.

jacio 94. 445.

jam 93.

jubere 293.

jucundus 380.
jugulare 271.
jumentum 157.
juvenco 7.
lanestri 414.
lapis 120.

legitimo 416.

levis 20.
liber 85.

lumen 157.

luna 157.

lupus 444.

mactare 426.
Image 209. 387.
magis 387.

magistro 414.
manêre 113.
mare 263.
maritimo 415.

Marsi 417.

mavult 387.

mědêri 101. 102.
medicus 87. 101.

meditari 101.

Menerva 112.

mensus 101.

mentis 107.

mentiri 102.

mêtiri 103.

Minerva 112.
ministro 414.
minuo 387.

minus 27. 111.
moderari 106.

modestus 106.

modicus 105.

modius 105.

moene 319.

moveo 107. 319.

nê 311.

[blocks in formation]

nên 310. 311. 314.
Nonius 398.

nullus 310.

num 206. 207.
nunc 206. 207.
nunquam 207.
ob 201-204.
occare 222.
ocior 267.

oculus 92.
operio 202.
opinor 216.
ordo 171.
ostium 179.

Ovum 231.

pac- 319.

pallêre 282.
palustri 413.
pando 206. 293.

pango 104. 293. 319.
parilis 102.
part 301.
partim 301.
peccare 222.
pecunia 32.
pedestri 414.
pedetentim 302.
pellis 359.
pelvis 282.

penna 83.
periclitari 101.
perjurus 204.
Pertinax 113.

pica 32.

picus 32. 349.

[blocks in formation]

por- 203.

-pos 208.

possum 209.

post 448.

prae 204.

praesertim 301.

praeter 204.

prehendo 276.

premere 428.

primus 203.
prior 203.
priscus 381.
prius 203.
pro- 203.
prô 203.
proles 239.
pronus 212.
prope 299.

proprîtim 308.
quartus 141.
quippe 208.
quips 208. 209.
quispiam 208.
råna 183.

redi 292. 373.
remedium 101.
rês 445.
rêx 217.

rheno 192.

rigare 221.
robigo 359.

robur 390-395.

ruber 359.

rufus 359.

rugio 183.

rurestri 413.
rutilus 449.
rutrum 356.
saccus 222.
salvus 356.

sanus 356.

scindere 175.
scortum 13.
sed 292.

semen 157. 178.
sementis 178.

semestris 157.
semi 24S.

senex, senis 6.
seni 156.
sensim 301.
sequestri 414.
sermon 152.
serra 157.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

venio 19.

venum 354.

Vergiliae 285. 286.
Veronica 247.

Vertumnus 331.

viridis 373.
virîtim 307.
virus 360.
Visurgis 158.
vitare 157.
vitis 354.
viverra 189.
vivus 19.
volvo 334.

vulnus 263.

2) Oskisch.

aamanaffed 422.

aknů 208.
allo 217.
alttrus 423.
amvianom 24.
Bansa 417.
brateis 30.
dekmannioís 65.
did, didest 22.
eitus 24. 25.
ekik 20. 21.

eko 28.
ekso 28.
etanto 28.

ex, eks 28.
famat 61.

fortis 209.
futri 26.

her 423.
hortin 64.
horz 65.
ip 28.

kerríioí 64.

kumbennieis 65.

meddik 22.

meddíkavum 21. 22.

meddix 87.

medicaiinom 21.

medicim 22.

mesinum 24.

mins 27.

minster 27.

opsa 27.

nesimo 421.

patensíns 421.

pieisum 30.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

lôta 193.

var 190.

Varuņa 262.
varn 176.
varhin 190.
Vala 262.
vâyasa 403.
vâr 262.

vâra 190. 191.
vâri 262.

Vâridhi 263.

vârira 262.

vârya 192.
vilêçaya 191.
vivara 191.
viçikha 191.
vṛka 444.
vṛksha 446.
vr sha 221.
vṛshin 190.
vrâ 262.

çâta, çîta 427.
çudh 164.

çushira 191.
çûnya 164.

çrath 12.
çrî 12.

[blocks in formation]

dampatî 239.
darh 224.

dirghá 224.

dîrghâyus 403.

drângh 223.

dru 446.

druh 16.
dvija 361.
ni 206.
nija 206.
nidrâ 355.
paksha 319.
pangu 319.
paj 319.
pajra 319.
paç 319.
paçcât 448.
paçu 319.
pâjas 319.
pâça 319.

mṛdú 222.
mêdha 101.
mêdhira 101.
mnà 103.
yudh 151.

yûn 7.

rajas 19.

radh 172.
randhra 171.

ram 19.

rasika 183.

râņa 183.

radh 391.

râdha 395.

râdhas 392-395.
râma 184.

rê tas 17.

râi 445.
lalâma 184.

lava 192. 193.
lâva 192.

lûni 192.

çvaçura 319.
sadha 102.
sadhryac 101.
suta 365.
sunu 365.
sûc 164.
sûrya 164.
sôma 365.
sthaurin 182.

snusha 365.
spaç 319.
sphurj 151.
srôtas 17.

svanga 319.
svanj 319.
svap 319.

svasar 319.
svâdu 319.
hari 186.

hârya 186.

2) Zend (Altpers).

aurvat 255.

azi, aji 186.
arvat 255.

ahi 159.

[ocr errors]

ahy 159.

âtar 240.
urvâpa 257.
gáo 273.

Gushtasp 40.
tasnu 256.

tiksh 256.

navam 207.

peretu 257.
perethu 257.
maidhya 102.
mainyu 108.

mati, maiti 106.

madha 101.

mâdh 101.

vairi 263.
vanghudhảo 118.
Vistâçpa 40.
vôhu 264.
haêtumat 257.

hadha 102.

haraqaiti 336.

3) Bengalisch. Hindu-
stanisch. Marattisch.
Zigeunerisch.

ada 29.

[blocks in formation]

E. Celtische sprachen.

1) Irisch. Ersisch.
Galisch.

aithirge 205.

anim 213.

atrab 422,

atreba 423.

breisim 328.
bris, brisd 328.

cairt 182.
cairtím 180.
ceartaighim 180.
cleathar 181.
coillim 180.
coltar, cultar 180.
de, di, do 205.
earràg 189. 190.
easag 190.

easóg 190.

feòrag 189.

feoróg 189.
gearan 192.

gearran 192.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »