صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DECLARATIO.

Sacra Congregatio, Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, inhaerens declarationi die 29 Decembris, 1864, et perpenso testimonio Professorum Theologiae, in Collegio Woodstochiano Societatis Jesu in Foederatae Septentrionalis Americae Statibus, supra versionem Anglicam inibi exaratam libelli, cui titulus: Raccolta di Orazioni e Pie opere, per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze, Romae typis S. C. de Propaganda Fide in lucem editi, DECLA

RAVIT CONSTARE DE FIDELITATE PRAEFATAE

VERSIONIS, praecipiens ut nonnulla exemplaria ejusdem ad Secretariam Sacrae ipsius Congregationis in Actis adservanda transmittantur. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 17 Junii, 1878.

AL. CARD. OREGLIA,

1

a S. STEPHANO, Praef.

L. S.

A. PANICI, Secretarius.

DECLARATION.

The Sacred Congregation of Indulgences and Holy Relics, in conformity with the declaration of Dec. 29, 1864, and in view of the testimony of the professors of theology of Woodstock College, in the United States of America, in regard to the English translation, made in the said college, of the book entitled: Raccolta di Orazioni e Pie opere, per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze, published at Rome from the press of the Sacred Congregation of the Propaganda, GUARANTEES THE FIDELITY OF THE SAID TRANSLATION, ordering, at the same time, that some copies of the book be sent to the office of the Secretary of the said Sacred Congregation, to be preserved in its archives.

Given at Rome, from the Office of the Secretary of the said S. Congregation, June 17, 1878. AL. CARD. OREGLIA,

a S. STEPHANO, Prefect.

L. S.

A. PANICI, Secretary.

PREFACE.

THERE have been published, from time to time, with the approbation of the Sacred Congregation of Indulgences, Raccoltas, or Collections of Prayers and Pious Practices, to which the Sovereign Pontiffs have attached indulgences. None of these Raccoltas was found to be free from imperfections: either because certain indulgences which had been granted were wanting, or because their nature and character was not exactly stated, or because mistakes occurred in regard either to the Popes who had granted the indulgences, or to the date of their concession.

In order to apply a remedy, the S. Congregation, not content with merely approving, caused a new Raccolta to be compiled under its own immediate supervision, thereby guaranteeing its exactness, fidelity, and authority. This Raccolta was approved by his Holiness, Pius IX., by a decree of the S. Congregation of Indulgences and

Holy Relics, June 3, 1877. The text of this decree, accompanied by a translation of it, is given farther on. By this decree :—

1. All other Raccoltas, by whomsoever made or printed, or by whomsoever approved, were deprived of all authority.

2. The new Raccolta, compiled by the S. Congregation of Indulgences, and issued from the Propaganda press, Rome, 1877, was declared authentic.

3. It was decided that this new Raccolta, solely and exclusively, should be the standard, whereby to solve whatever doubts or questions might arise with regard to the existence or nature of indul. gences granted by the Holy See.

To

The Raccolta was published in Italian. render it available for Catholics in this country, a faithful English translation was required; and this translation, moreover, had to be approved by the S. Congregation of Indulgences, in order to secure to it the full authority of the original Italian edition. Permission to undertake the translation was, therefore, obtained from the S.

« السابقةمتابعة »